PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Trenčín > PRAVIDLÁ AUKČNÉHO PREDAJA DREVA


PRAVIDLÁ AUKČNÉHO PREDAJA DREVA

Dražobný poriadok verejnej dražby surového dreva

 

Odštepný lesný závod Trenčín ako organizátor dražby, upravuje jej konanie nasledovne:

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Trenčianska Turná                                                      

Dátum konania dražby: od 22.11.2017 do 24.11.2017 /denne od 8:00 hod. do 15:00  hodiny/.    

Termín pre odovzdávanie ponúk: od 22.11.2017 od 8:00 hod.

                                                         do 24.11.2017 do 7:30 hod.

Termín vyhodnotenia dražby : 27.11.2017 o 8:00 hod.

Spôsob otvárania obálok: verejne v zasadačke budovy OZ Trenčín.

Termín a miesto zverejnenia ponúk: 28.11.2017 do 16:00 hod. / internetová stránka    www.lesy.sk/,

 vyvesenie výsledkov na ES TrenčianskaTurná a OZ Trenčín

Čas vyhradený na prijímanie reklamácii: 29.11.2017 do 12:00 hod.

Dražobník:  Ing. Miroslav Botka

 

I. Predmet dražby

 1. Predmetom dražby je fyzicky obchodovateľný tovar – sortimenty surového dreva podľa ponukového katalógu.

 

II. Účastníci dražby

 1. Dražby sa môže zúčastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje (registrovaný účastník dražby) a podpisom v prezenčnej listine potvrdí súhlas s  dražobným poriadkom. Účastník dražby zastupujúci právnickú, prípadne fyzickú osobu, je povinný na požiadanie predložiť doklad o tom, že je oprávnený konať v mene právnickej (prípadne fyzickej) osoby  a preukázať svoju totožnosť. Dražiteľ je povinný vyplniť všetky údaje v prezenčnej listine. 
 2. Dražiteľom sa stáva každý registrovaný účastník dražby, ktorý v stanovenej lehote predloží svoju cenovú ponuku na ponúkaný tovar – sortimenty surového dreva.

3.  Z účasti na dražbe má dražobník právo vylúčiť dražiteľa, ktorý v predchádzajúcich dražbách neodobral, alebo nezaplatil, vydražený tovar v stanovenom termíne.

4.  Záujemca, ktorý nemá vyrovnané všetky záväzky voči LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, je z účasti na  dražbe vylúčený.

5.  V priestoroch dražby, je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.

 

III. Priebeh dražby

 1. Registrovaný účastník dražby dostane od organizátora dražby ponukový katalóg draženého tovaru. Registrovaný účastník dražby má nárok na  prehliadku tovaru, tak ako je to u sortimentov surového dreva obvyklé. Pri pohybe po dražobnom priestore, je povinný sa riadiť pokynmi dražobníka, alebo iných oprávnených osôb a konať tak, aby neohrozil  svoju bezpečnosť a zdravie, ani bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Manipulácia s vystaveným tovarom sa nedovoľuje. Dražobník má právo účastníka, ktorý nedodržuje dražobný poriadok a normy slušného správania, vykázať z dražobných priestorov. Dražobný priestor musí byť viditeľne označený (napr. výstražnou páskou, tam kde si to vyžaduje situácia, umelou prekážkou výšky  min. 30 cm).
 2. Registrovaný účastník v katalógu k jednotlivým položkám v prípade záujmu, napíše čitateľne navrhovanú cenu za 1 m3 bez dane z pridanej hodnoty. Každú kópiu označí čitateľne obchodným menom (prípadne pečiatkou) a podpíše.
 3. Dražiteľ odovzdá podpísané originály s vlastným návrhom cien tovaru o ktorý má záujem, na registračnom mieste v zalepenej obálke, označenej obchodným menom záujemcu.   
 4. Otvorenie obálok a vyhodnotenie doručených ponúk, sa uskutoční dražobníkom po uplynutí termínu na odovzdávanie ponúk. Oznámenie výsledkov pre dražiteľov sa uskutoční v mieste konania dražby formou vyvesenia výsledkov na viditeľnom mieste a  následne sa zverejní do jedného pracovného dňa na internetovej stránke príslušného odštepného závodu, odo dňa ukončenia dražby a oznámenia výsledkov dražby.
 5. Pokiaľ vydražiteľ v termíne do 24 hodín od zverejnenia výsledkov dražobníkovi nepotvrdí písomnou formou prostredníctvom emailu, záujem o vydražený tovar, považuje sa takýto výsledok dražby za akceptovaný zo strany dražiteľa. Ak v tejto 24 hodinovej lehote dražiteľ vydražený tovar písomnou formou prostredníctvom emailu odmietne, ponúkne organizátor/dražobník vydražený tovar iným dražiteľom postupne, podľa nasledujúcej najvyššej ponúknutej ceny.
 6. Vydražiteľ má právo odobrať vydražený tovar až po zaplatení vyfakturovanej sumy. Lehota splatnosti je stanovená v dĺžke maximálne 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Platobná podmienka je splnená pripísaním fakturovanej čiastky na účet predávajúceho v tejto lehote. Následne, je vydražiteľ povinný vydražený a zaplatený tovar odobrať najneskôr do 21 dní, odo dňa splatnosti faktúry. 

 

IV. Cena tovaru

 1. Dražiteľmi navrhované ceny sú  cenami v parite EXW - miesto konania dražby, t. j. bez naloženia na dopravný prostriedok. Ceny sú uvádzané v jednotkovej cene za 1 m3 bez DPH. Naloženie vydraženého dreva môže byť po vzájomnej dohode realizované predávajúcim, pričom sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za takto poskytnutú službu odplatu vo výške 1,00 €/m3 bez DPH pri ihličnatej hmote a 1,30 €/m3 bez DPH pri listnatej hmote, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote uvedenej v kúpnej zmluve.
 2. Vydražená cena, je ponuka s najvyššou cenou. Za vydraženú cenu sa považuje aj  cena len od jedného dražiteľa, pokiaľ je dražobníkom prijatá. Pri rovnosti ponúk dvoch a viac dražiteľov, je víťaznou ponukou ponuka toho dražiteľa, ktorý vydražil tovar v celkovej väčšej hodnote. V nejednoznačných prípadoch (nulový rozdiel a pod.)  má právo dražobník požiadať týchto dražiteľov o predloženie nových ponúk na sporný tovar,  resp. rozhodnúť o ďalšom postupe. O prijatí navrhovanej ceny rozhoduje dražobník. Organizátor dražby – dražobník,  neprijme niektoré ceny  resp. žiadnu z navrhovaných cien v prípade, ak je ponúkaná cena nižšia, ako cena cenníková.
 3. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná k cenám v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vykonané služby nad rámec parity EXW, napr. následná manipulácia, triedenie na tri a viac skupín, nakladanie do neštandardných dopravných prostriedkov a iné, sa účtujú samostatne podľa platného cenníka OZ, prípadne vykonanej cenovej kalkulácie OZ. Odštepný závod si vyhradzuje právo odmietnuť nakládku do  dopravných  prostriedkov, ktoré nie sú konštrukčne určené na prepravu výrezov dlhého dreva (plachtové kamióny, uzatvorené lodné kontajnery a pod.). V prípade vagónovej dopravy, prefakturuje predávajúci kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov. Všetky tieto služby sú nenárokovateľné a môžu byť poskytnuté iba v prípade dosiahnutia dohody o ich poskytnutí.
 4. Pre zabezpečenie vyťaženia dopravného prostriedku (NA, vagón), môže dražobník v prípade možností doložiť drevnú hmotu mimo dreva ponúkaného na dražbe, v množstve maximálne 5 m3 na dražiteľa a dražbu.

 

                                                            V. Rôzne

 1. V prípade neodvezenia vydraženého a zaplateného dreva v termíne uvedeného v článku III. bod 6., alebo v prípade uplynutia lehoty 21 dní od splatnosti faktúry, môže dražobník účtovať skladné vo výške 2€ za každý vydražený m3 a za každý deň skladovania nad lehotu  určenú v tomto bode, ako náklady za prenájom dražobnej plochy.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 Riešenie protestov, sťažností a podávanie vyjadrení, je vo výlučnej kompetencii  dražobníka. Veci neupravené týmto poriadkom sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

 

 

                                                                                                             

V Trenčíne dňa 20.11.2017                                                                  Ing. Róbert Kiš 

riaditeľ odštepného závodu  

 

 

Odštepný závod Trenčín je držiteľom osvedčenia a certifikátu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v certifikačných schémach PEFC a FSC“.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené