ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Ponukové konanie na dodanie služieb v lesníckych činnostiach


Ponukové konanie na dodanie služieb v lesníckych činnostiach

O Z N Á M E N I E

o ponukovom konaní na dodanie služieb v lesníckych činnostiach

LESY SR, š. p., OZ Považská Bystrica

vyhlasuje ponukové konanie

na dodanie služieb v ťažbovej a pestovnej činnosti v roku 2006

A. Predmetom obstarávania je:

A.1. Ťažbová činnosť - ťažba dreva, jeho priblíženie na určené odvozné miesto, manipulácia na odvozné dĺžky na odvoznom mieste,
resp. určené sortimenty, uhadzovanie haluziny po ťažbe,
A.2. Pestovná činnosť - zalesňovanie holín, uhadzovanie haluziny, ochrana nárastov a kultúr proti burine vyžínaním a ošľapávaním,
ochrana nárastov a kultúr proti zveri náterom, výsek krov a prerezávky

B. Miesto a množstvo obstarávaných služieb:
B.1. Ťažbová činnosť (m3)

Lesná správa

LHC

Ťažba a približovanie dreva – komplexná výroba

Lanovky

Spolu

Uhadzovanie
haluziny (ha)

1

2

3

4

5

6

Pružina

Prečín, Beluša

15 200

300

15 500

35

Košeca

Ilava, Dubnica, Lieskovec

14 700

500

15 200

16

Lednické Rovne

Lednické Rovne

17 300

3 000

20 300

25

Lednické Rovne

Lúky pod Maktou

12 300

0

12 300

35

Považská Bystrica

Bytča, Starovec, Papradno, Maríková

26 400

0

26 400

50
B.2. Pestovná činnosť (ha)

Lesná správa

LHC

Zalesňovanie
holín

Uhadzovanie
haluziny

Ochrana kultúr proti burine

Ochrana kultúr proti zveri

Výsek
krov

Prerezávky

Pružina

Prečín, Beluša

21

5

160

190

15

145

Košeca

Ilava, Dubnica, Lieskovec

16

7

70

70

14

77

Lednické Rovne

Lednické Rovne

90

22

269

302

53

76

Lednické Rovne

Lúky pod Makytou

24

15

239

160

81

41

Považská Bystrica

Bytča, Starovec,
Maríková, Papradno

21

5

138

167

26

63

B.3. Termín realizácie : I – XI / 2006

C. Podmienky účasti:
C.1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v ponukovom konaní:
a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a
dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky
príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) uchádzač musí byť platcom DPH
e) uchádzač zloží finančnú záruku vo výške 20.000.- Sk za každú ponuku ako garanciu za účasť v ponukovom konaní v termíne do 5. 12. 2005
na č. účtu 1304-372/0200 - VÚB P. Bystrica. Táto bude v prípade výhry v ponukovom konaní slúžiť ako záruka za prípadné škody vzniknuté
tretím osobám. V prípade splnenia všetkých zmluvných podmienok a po odpočítaní prípadných škôd na majetku tretích osôb bude záruka
vrátená do 20 dní po ukončení zmluvného vzťahu najneskôr do 31. 12. 2006. Uchádzačom, ktorí v súťaži neuspejú bude záruka vrátená do
15 dní od podpisu zmluvy s víťazom súťaže,
f) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
g) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať službu požadovanú objednávateľom,
h) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
i) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávateľ preukázať

C2. Uchádzač v ponukovom konaní preukazujesplnenie podmienok uvedených v odseku C1. čestným prehlásením.
D. Dorozumievanie a vysvetľovanie:
D1. Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:
LS Pružina – tel. 042/435 89 40, 0918 335 306,
LS Košeca – tel. 042/446 80 25, 0918 335 307,
LS Lednické Rovne – tel. 042/469 35 57, 0918 335 308,
LS Považská Bystrica – tel. 042/437 82 49, 0918 335 310,
D2. Každý uchádzač je povinný vykonať obhliadku miest uskutočnenia služieb, aby získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu
a spracovanie ponuky. Obhliadka miest uskutočnenia služieb sa uskutočnia od 14. 11. – 30. 11. 2005 po predchádzajúcej telefonickej dohode
s pracovníkmi ústredia jednotlivých LS (viď kontakty)
D3. Po ukončení obhliadky vydajú zodpovední pracovníci LS záujemcovi, ktorý sa obhliadky zúčastnil, písomné potvrdenie o účasti.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu uchádzača.

E. Vyhotovenie a predkladanie ponúk:
E1. Písomnú ponuku, podpísanú štatutárnym orgánom, predložia uchádzači najneskôr do 5. 12. 2005 do 10.00 hod. na OZ Považská Bystrica –
sekretariát riaditeľa. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený „Súťaž na dodávku prác
v lesníckych činnostiach na rok 2006 – neotvárať – názov LS (LHC)“ a menom uchádzača. Súťažné návrhy predložené po stanovenom
termíne predkladania nebudú zahrnuté do súťaže. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač svoju ponuku
odvolať, zmeniť resp. inak upraviť.
E2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
E3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo
úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
E4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
E5. Každá ponuka musí byť vyhotovená len pre služby na jednej lesnej správe v organizačnom členení podľa odstavcov B1. a B2., pričom každý
uchádzač môže podať samostatné ponuky na dodávku služieb aj na viacerých lesných správach. V rámci jednej lesnej správy sa záujemca
môže uchádzať o dodávku služieb v ťažbovej a pestovnej činnosti samostatne alebo spolu.
E6. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

F. Ponuka:
F1.Ponuka musí obsahovať:
1. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba sú oprávnený vykonávať vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na
výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),
2. Prehľad o strojnom, technicko-výrobnom vybavení vo vlastníctve uchádzača resp. v dlhodobom nájme (technický preukaz, nájomná zmluva),
s údajom o výške prác vlastnými kapacitami (%),
3. Technológiu výroby – popis technológie podľa jednotlivých JPRL (viď priložený vzor) s tým, že v porastoch navrhnutých na prácu lanoviek
musí byť táto technológia dodržaná,
4. Cenovú ponuku – bez DPH v slovenských korunách (viď priložený vzor),
6. Platobné podmienky – splatnosť faktúry v dňoch, pričom lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní. Zálohy objednávateľ neposkytuje,
7. Potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,
8. V prípade sprostredkovania časti práce čestné prehlásenie, že uchádzač bude zamestnávať len oprávnené a odborne spôsobilé osoby (v zmysle
odsekov F1., písmena 1. a 2.),
9. Referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v rokoch 2004, 2005 v Lesoch SR š. p., tak musí byť predložená referencia
z príslušnej lesnej správy),
F2. V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzača pripočítaná predpokladaná suma nákladov na
vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000,- Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokla-
daný čas trvania prác určí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzača.
F3. Cenová ponuka v ťažbovej činnosti musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých porastov a činností osobitne (viď priložený vzor), sumárnu
cenu za porast/m3 a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania za stredisko.
F4. Cenová ponuka v pestovnej činnosti musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých výkonov a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie
celého predmetu obstarávania za stredisko.
F5. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v slovenských korunách (bez DPH).

*vzor ponuky

Ťažbová činnosť

Porast

Komplexná výroba dreva na OM

Rozrez na odvozné dĺžky

Uhadzovanie haluziny po ťažbe

Sumár za porast

Poznámka - metóda (stromová, kmeňová)

Technológia

m3

Sk/m3

M3

Sk/m3

m3

Sk/m3

m3

Sk/m3

x

JMP, kôň, UKT, LKT, lanovka

Pestovná činnosť

Výkon

TJ

Spôsob vykonania

Suma Sk


G. Z výberového konania vylúčené všetky ponuky:
1. ktoré nebudú obsahovať potvrdenie o absolvovaní obhliadku miest uskutočnenia služieb v zmysle odstavca D3.,
2. ktoré budú obsahovať len čiastočné plnenie predmetu obstarávania za LS a jednotlivú činnosť,
3. technologické riešenie prác za niektorý porast bude v rozpore s predpismi BOZP, resp. by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa,
4. čestné prehlásenie v zmysle odstavca C2.,
5. čestné prehlásenie v zmysle odstavca F1., bod 8,
6.ktoré nebudú obsahovať rozpis podľa jednotlivých porastov a činností v zmysle odstavca F3.,

H. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
H1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 5. 12. 2005 o 12.00 v zasadačke OZ a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len víťazovi ponukového konania najneskôr do 5 dní od uzávierky súťaže.

H2. Výsledkom ponukového konania budevýzva víťazovi ponukového konania na uzavretiezmluvy na dodávku služieb v lesníckej činnosti
v roku 2006.

H3. Predložením svojej ponuky sa uchádzač zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky v určenom termíne a stanoveným spôsobom a následnom
vyhodnotení komisiou ako víťazom ponukového konania (komisia zašle víťazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale
uchádzač v dobe od doručenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, si vyhlasovateľ
ponechá zloženú finančnú záruku ako náhradu za náklady vynaložené na vyhlásenie dodatočného ponukového konania.

I. Kritériá výberu najvhodnejšej ponuky a hodnotenie ponúk:
1. Cena v Sk bez DPH – vyhodnotenie ponúkaných cien bude vykonané podľa nasledovného vzorca :
Cn Cn – najnižšia ponuka
––––- x 50
Ci Ci – ponúkaná cena

Komisia zo súťaže vylúči ponuky, ktorých cena bude výrazne nižšia ako priemerná ponúkaná cena (rozdiel nad 20 %) ako aj ponuky, ktorých cena je vyššia ako maximálna cena určená OZ v zmysle interných smerníc LSR š. p. (viď bod J.1. a J.2.)
2. Referencie a poznatky :
- plnenie úloh kvalitne v stanovených termínoch dodávok prác – 5 bodov
- plnenie úloh kvalitne pri výnimočne nedodržanom termíne – 4 body
- plnenie úloh s odstrániteľnými nedostatkami v stanovenom termíne – 3 body
- plnenie úloh s odstrániteľnými nedostatkami pri výnimočne nedodržanom termíne – 2 body
- plnenie úloh s neodstrániteľnými nedostatkami, resp. nedodržaní termínov alebo nesplnenie úloh – 0 bodov

3. Vlastné technické a technologické vybavenie – hodnotí sa podľa počtu jednotlivých zariadení a pridelených bodov nasledovne:
JMP – 2 body UKT – 3 body lanovka do 3 t – 5 bodov
Kôň – 4 body LKT – 3 body lanovka nad 3 t – 7 bodov

Di Di – ponuky jednotlivých uchádzačov
–––– x 20
Dn Dn – ponuka s najvyšším počtom bodov

4. Podiel plnenia predmetu súťaže – za každých 10 % objemu prác pokrytých vlastnými kapacitami – 1 bod
5. Platobné podmienky – splatnosť faktúr do 30 dní – 0 bodov, za každých ďalších 5 dní – 1 bod
6. Rozsah prác – len pestovná alebo len ťažbová činnosť za stredisko – 5 bodov, obe činnosti spolu za stredisko – 10 bodov pre každú činnosť

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

J. Maximálny limit ceny prác v Sk podľa lesných správ a činností (v zmysle odseku I.):
J1. Ťažbová činnosť

Lesná správa

Maximálny limit

1

2

LS Pružina

5 380 000,- Sk

LS Košeca

4 312 000,- Sk

LS Led. Rovne – LHC L. Rovne

6 880 000,- Sk

LS Led. Rovne – LHC Lúky pod Makytou

4 152 500,- Sk

LS Považská Bystrica

8 875 000,- Sk


J2. Pestovná činnosť

Lesná správa

Maximálny limit

1

2

LS Pružina

2 148 200,- Sk

LS Košeca

1 130 600,- Sk

LS Led. Rovne – LHC Led. Rovne

4 058 000,- Sk

LS Led. Rovne – LHC Lúky pod Makytou

2 515 200,- Sk

LS Považská Bystrica

1 867 600,- Sk


J3. Ceny sú napočítané v zmysle interných smerníc LSR, š. p. Prípadné výrazné cenové vplyvy v roku 2006 budú riešené úpravou cenovým
koeficientom po obdržaní písomného usmernenia zo strany Generálneho riaditeľstva Lesov SR.
J4. Ceny pestovnej činnosti sú napočítané bez potrebného sadbového a chemického materiálu, ktorý bude dodaný našou organizáciou.
J5. V prípade, že sa záujemca bude uchádzať aj o ťažbovú aj o pestovnú činnosť na príslušnej lesnej správe, bude odporúčaným limitom súčet
hodnôt z odseku J1. a J2. za príslušnú lesnú správu.
K. Referencie:
K1. Ak uchádzač vykonával v rokoch 2004, 2005 služby na niektorej lesnej správe vyhlasovateľa tohto ponukového konania, musí predložiť
referenciu z každej lesnej správy samostatne.

L. Záverečné ustanovenia:
L1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z účastníkov ponukového konania bez udania dôvodov buď za celé ponukové
konanie spolu alebo samostatne za jednotlivé lesné správy.
L2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena
vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení alebo zmeniť
pracoviská uvedené v podkladoch lesných správ. Ak objednávateľ zmení dohodnuté množstvo prác resp. pracoviská, má zhotoviteľ v prí-
pade, že objednávateľ bude vykonávať v stanovenom termíne ťažbové alebo pestovné práce, ale na inom pracovisku (náhradné pracovisko),
prednostné právo na ich vykonanie a to do výšky sumárnej hodnoty stanovenej v jeho ponuke vyjadrenej množstvom v peňažných
jednotkách.
L3. Ak je údaj v predmete ponukového konania v t. j. rozdielny oproti rozpisu v ponukovom konaní, skutočnosť sa upraví rozsahom prác
a sadzbou za 1 m3 podľa ponukového konania, resp. u navýšených a zmenených porastov podľa nového nápočtu obstarávateľa.
L4. Práce v ťažbovej činnosti sú ukončené až dokončením uhadzovania haluziny v danom poraste.

–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Dušan Chudovský
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené