ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > výberové konanie 2005 - doprava dreva


výberové konanie 2005 - doprava dreva


LESY Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod Prievidza

 
VYHLASUJE
:    Výberové konanie na dodávateľa prác v doprave dreva na rok 2006


A: Doprava dreva z OM na ES resp. zákazníkovi ( zahŕňa naloženie, odvoz a zloženie).

 

Predmetom výberového konania je zabezpečenie dopravy ihličnatého a listnatého dreva v celých dĺžkach (výnimočne výrezov a rovnaného dreva) v objeme cca 45 000 m³ ( LS Bojnice 25 000 m³, LS N.Pravno 20 000 m³) na ES Nitrianske Pravno a vybraným zákazníkom. 

 

Podmienky:     -     zabezpečiť odvoz celého objemu vyťaženej drevnej hmoty na lesnej správe

   -          rovnomerné plnenie počas celého roka

   -          evidované a na dopravu dreva schválené vozidlá vybavené nakladacím zariadením (HR)

   -          preukázateľné vyškolená a preškoľovaná obsluha

 

Ponuky posielať v Sk za m³ v členení ihličnaté a listnaté bez rozdielu hmotnatosti, podľa odvozných pásiem:      
    do 5 km               
 6 – 10 km
11 – 15 km
16 – 20 km

21 – 30 km

26 – 30 km

30 – 40 km

40 – 50 km
                
50 – 60 km
                                    

B: Doprava dreva z ES zákazníkovi.

Predmetom výberového konania je zabezpečenie dopravy dreva z ES zákazníkovi v celých dĺžkach a vo výrezoch.

Podmienka: vozidlá evidované a schválené na dopravu dreva.

Ponuky posielať v Sk / km jazdy.

 
Všeobecné podmienky

*Prihlásiť sa môžu fyzické a právnické osoby vlastniace oprávnenie podnikať v doprave.

*Ponuka musí obsahovať všetky identifikačné údaje prihláseného a telefonické spojenie.

 *Písomné ponuky posielajte poštou alebo doručte osobne v ZALEPENEJ OBÁLKE,
zreteľne  označenej „ VÝBEROVÉ KONANIE- NEOTVÁRAŤ“ do 21. novembra 2005 na adresu : 

LESY SR š.p.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD PRIEVIDZA
Švéniho 7
971 53 Prievidza


*Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční  28.11.2005 v budove OZ Prievidza.

*Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

 

Bližšie informácie poskytnú :  p. Peniaško      č.t.: 0918 333 603

                                              Ing. Čavojský  č.t.: 0918 333 624

 

 

                                                                                                           Ing. Igor Števlík
                                                                                                        riaditeľ OZ Prievidza

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené