ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > výberové konanie - prenájom DHS 2005


výberové konanie - prenájom DHS 2005

Fotografie areálu dielní Lesov SR š.p. OZ Prievidza na ktorý je vyhlásené výberové konanie k uzatvoreniu nájomných zmlúv.

             


          


Výberové konanie k uzatvoreniu nájomných zmlúv k pozemkom a stavbám areálu dielní v k.ú. Prievidza

Súťažné podmienky

Obchodná verejná  súťaž podľa  § 281 a násl.

Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov.

( Budova dielní a administratívna budova DHS v Prievidzi).

 
Vyhlasovateľ:      Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP č. 8,  975 66 Banská Bystrica,

                            Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 01 Prievidza

Súťažiteľ:  Fyzické i právnické osoby, ktoré majú  v predmete činnosti prevádzku strojárenskej, alebo stolárskej výroby, alebo cestnej dopravy.

 

Druhy zmluvy:    Zmluva o nájme:

-    nebytových priestorov s odkazom na zákon 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov

-    pozemkov pod stavbami a priľahlých pozemkov - § 663 OZ o nájme

 

Predmet súťaže: Objekty bývalej Dopravno-hospodárskej správy so sídlom v Prievidzi

 

Katastrálne územie:

Prievidza, nehnuteľnosti zapísané na LV 2313 v prospech SR – Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, v časti „C“- bez zápisu.

 

Nebytové priestory – stavby zapísané na LV č. 2313:

-    Dielňa , na parc.č. 1387/5, inv. číslo 06009297

-    Sociálne zariadenie (administr. budova), na parc.č. 1387/11, inv. číslo 06009823

 

Pozemky zapísané na LV č. 2313:

Parcela KN „C“ číslo 1387/5   zastavaná plocha o výmere  990 m2.

Parcela KN „C“ číslo 1387/11 zastavaná plocha o výmere  496 m2.

Parcela KN „C“ číslo 1387/35 zastavaná plocha o výmere  348 m2.

Parcela KN „C“ číslo 1387/37 zastavaná plocha o výmere  606 m2.

Parcela KN ,,C“ číslo 1387/8   zastavaná plocha o výmere 68 m2.

Časť parcely KN ,,C“ číslo 1387/3 zastavaná plocha o výmere 3400 m2, pozemok priľahlý k dielňam, vyznačený v teréne žltou farbou, resp. kolíkmi.

Časť parcely KN ,,C“ číslo 1387/3 zastavaná plocha  o výmere 4200 m2, pozemok priľahlý k budove sociálneho zariadenia (administr. budove), vyznačený v teréne žltou farbou, resp. kolíkmi.

 

Príslušenstvo a vonkajšie úpravy:

-  spevnené plochy

-  plynová prípojka k sociálnemu zariadeniu

-  kanálová prípojka k sociálnemu zariadeniu

-  vodovodná prípojka k sociálnemu zariadeniu

 
Prístup k predmetu súťaže:

Prístup a príjazd k prenajímaným nehnuteľnostiam je riešený po parcele 1387/36

Spevnené plochy sú vyhotovené z cestných panelov, resp. obaľovanou drťou.

 

Hľadiská pre posudzovanie súťažných návrhov – Podmienky nájmu:

-    Nájomca nesmie v priebehu trvania nájomného vzťahu meniť účel predmetu nájmu

-    Nájomca nesmie nájomný vzťah meniť na podnájomný

-    Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so začiatkom 1.1.2006

-    Výpovedná lehota z nájomného vzťahu je päť mesiacov aj bez uvedenia dôvodu na strane prenajímateľa

-    Platobné podmienky: nájomné musí byť uhradené formou mesačnej splátky dopredu, najneskôr v termíne k 20. dňu toho, ktorého mesiaca.

-    nájomca prevezme ku dňu účinnosti zmluvy agendy, ktoré sa viažu k BOZP (vrátane platných revíznych správ), ŽP a odpadovému   hospodárstvu, z čoho mu plynie povinnosť zabezpečenia komunikácie a plnenia povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov platných v uvedených oblastiach.

-    Nájomca je povinný uhradiť náklady spojené s dodávkou energii  a služieb (voda, el. energia, plyn) súvisiacich s predmetom nájmu na základe dokladu vystaveného LSR, š.p.

-    Nájomca je povinný akceptovať zmluvné pokuty, sankcie a zodpovednosť za škodu upravené zmluvou.

-    Prenajímateľ nezodpovedá za veci vnesené do predmetu nájmu.

-    Nájomca je povinný vo vlastnej réžii zabezpečiť bežné opravy a údržby predmetu nájmu.

-    Nájomca je povinný po ukončení nájomného vzťahu odovzdať predmet nájmu v riadnom stave spĺňajúcom účel nájmu s prihliadnutím na bežné opotrebenie    

- Nebytové priestory dielní a sociálnej budovy s priľahlými pozemkami sa prenajímajú ako jeden celok

    

Predloženie návrhov:

 

Návrhy zmluvy o nájme je potrebné doručiť do 08.00 hod. dňa 20.12.2005  poštou

alebo osobne do podateľne Odštepného závodu Prievidza, Švéniho 7, 971 53, Prievidza.

 

Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „NEOTVÁRAŤ - Obchodno verejná súťaž na nájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú. Prievidza“.

 

Do podkladov možno nahliadnuť na Odštepnom závode Prievidza so sídlom na ul. Švéniho 7, 971 01 Prievidza u p. Janovičovej v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. Vonkajšia obhliadka predmetu súťaže je možná po dohode.

 

Výsledok verejnej obchodnej súťaže bude oznámený uchádzačom do 22.12.2005

 

Kritérium pre výber nájomcu bude najvyššia ponúknutá cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov.

 

Prílohou súťažných podmienok tvorí snímka areálu s naznačením rozdelenia pozemkov.

 

Cena za prenájom ponúknutá budúcim nájomcom bude uvedená bez DPH. V cene nebudú zahrnuté náklady vyplývajúce z horeuvedených podmienok nájmu.

 

Každý súťažiteľ môže predložiť len jednu ponuku.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, všetky predložené návrhy odmietnuť alebo súťaž zrušiť.

 

 

 


Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené