ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > OZ Pov. Bystrica - oznámenie o ponukovom konaní


OZ Pov. Bystrica - oznámenie o ponukovom konaní

O Z N Á M E N I E
o ponukovom konaní na dodanie služieb dodávateľským spôsobom

Lesy SR, š . p ., OZ Považská Bystrica, oznamuje všetkým záujemcom, že

vyhlasuje skrátené ponukové konanie
na dodanie služieb v ťažbovej činnosti – harvesterové technológie I-II / 2006

A. Predmetom obstarávania je:
A. Ťažbová činnosť - ťažba dreva s následnou sortimentáciou, sústredenie drevnej hmoty ( sortimenty / hmota na štiepkovanie ) na určené odvozné miesto, pričom hmota na štiepkovanie : OÚ - vrcholcová časť do 15 cm na čele pri ihl. a do 12 cm u list. drevín,

B. Miesto a množstvo obstarávaných služieb:

Lesná správa

LHC

porast

druh

ihl

list

hmotnatosť

spolu

Pružina

Prečín

349 - 01

OU – MH

950

50

1,70

1000

Odporúčaný limit

482,- Sk/m3

Celkom

482 000,- Sk


C. Podmienky účasti:
C1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v ponukovom konaní:
a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať nami požadovanú službu,
f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávateľ preukázať,
C2. Uchádzač v ponukovom konaní preukazujesplnenie podmienok uvedených v odseku C1. čestným prehlásením.
D. Dorozumievanie a vysvetľovanie:
D1. Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesnej správy:
LS Pružina – tel. 042/435 89 40, 0918 335 306,

D2. Každý uchádzač je povinný vykonať obhliadku miest uskutočnenia služieb, aby získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miest uskutočnenia služieb sa uskutoční :
LS Pružina – 4. - 13. 1. 2006

D3. Po ukončení obhliadky vydajú zodpovední pracovníci LS záujemcovi, ktorý sa obhliadky zúčastnil, písomné potvrdenie o účasti.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu uchádzača.

E. Vyhotovenie a predkladanie ponúk:
E1. Písomnú ponuku predložia uchádzači najneskôr do 16. 1. 2006 do 10.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditeľa. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený „Súťaž – harvestery“ a menom uchádzača.
E2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
E3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
E4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
E6. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

F. Ponuka:
F1.Ponuka musí obsahovať:
1. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba sú oprávnený vykonávať vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),
2. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba vlastnia doklady o technologickej spôsobilosti na výkon služieb (pilčícky preukaz, oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP a technologických postupoch...),
3. Technológiu výroby podľa jednotlivých JPRL
4. Cenovú ponuku – bez DPH v slovenských korunách (viď priložený vzor),
5. Údaj uchádzača o tom, či je platcom DPH,
6. Platobné podmienky – splatnosť faktúry v dňoch,
7. Potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,
8. V prípade sprostredkovania časti práce čestné prehlásenie, že uchádzač bude zamestnávať len oprávnené a odborne spôsobilé osoby (v zmysle odsekov F1., písmena 1. a 2.),
9. Referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v predchádzajúcom období v Lesoch SR, OZ Považská Bystriaca, tak musí byť predložená referencia z príslušnej lesnej správy),
F2. V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzača pripočítaná predpokladaná suma nákladov na vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000 Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokladaný čas trvania prác určí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzača.
F3. Cenová ponuka musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých drevín - sumárnu cenu za porast/m3 a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania .
F4. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v slovenských korunách (bez DPH).

G. Z výberového konania budú vylúčené všetky ponuky:
1. ktoré nebudú obsahovať potvrdenie o absolvovaní obhliadku miest uskutočnenia služieb v zmysle odstavca D3.,
2. ktoré budú obsahovať len čiastočné plnenie predmetu obstarávania ,
3. technologické riešenie prác za porast bude v rozpore s predpismi BOZP, resp. by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa,
4. čestné prehlásenie v zmysle odstavca C2.,
5. čestné prehlásenie v zmysle odstavca F1., bod 8,
6.ktoré nebudú obsahovať rozpis podľa jednotlivých drevín v zmysle odstavca F3.,

H. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
H1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 16. 1. 2006 o 12 00 v zasadačke OZ a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len víťazovi ponukového konania najneskôr do 3 dní od uzávierky súťaže.
H2. Výsledkom ponukového konania budevýzva víťazovi ponukového konania na uzavretiezmluvy na dodávku služieb v ťažbovej činnosti – harvesterové technológie I-II / 2006.

H3. Predložením svojej ponuky sa uchádzač zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky v určenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako víťaza ponukového konania (komisia zašle víťazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale uchádzač v dobe od doručenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovateľ voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu do výšky 5 % z odporúčanej ceny obstarávaných služieb na príslušnej lesnej správe.

I. Kritériá na hodnotenie ponúk:
I1.Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú:
1. Cena na odvoznom mieste
2. Minimalizácia poškodenia ostávajúceho porastu, resp. prirodzeného zmladenia
3. Termín vykonania prác : 17. 1. – 28. 2. 2006
4. Platobné podmienky
I2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.
1. Cena - za každé % nad odporúčaný limit = - 3 bod
- doporučená cena = 0 bodov
- za každé % pod odporúčaný limit = + 3 bod
2. Minimalizácia poškodenia – použitie mech. prostriedkov adekvátnej výkonovej kategórie ( diferenciácia v náväznosti na druh ťažby a terénne podmienky ), v prípade poškodenia – ostávajúci porast – povinnosť ošetriť Pellacolom, nadmerne poškodené prirodzené zmladenie – krátenie faktúry. Uchádzač sa zaväzuje splniť požiadavku = + 1 bod, nezaväzuje splniť požiadavku = - 1 bod.
3. Referencie a poznatky - dobré = + 2 body (plní úlohy včas a kvalitne)
- priemerné = 0 bodov (plní úlohy výnimočne oneskorene v požadovanej kvalite, resp. bez referencií)
- slabé = - 2 body (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami v kvalite práce)
4. Platobné podmienky - splatnosť faktúry do 30 dní = 0 bodov
- za každých ďalších 10 kalendárnych dní = + 1 bod
I3. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

K. Referencie:
K1. Ak uchádzač vykonával v predchádzajúcom období služby na niektorej lesnej správe vyhlasovateľa tohto ponukového konania, musí predložiť referenciu z každej lesnej správy samostatne.

L. Záverečné ustanovenia:
L1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z účastníkov ponukového konania bez udania dôvodov buď za celé ponukové konanie spolu alebo samostatne za jednotlivé lesné správy.
L2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení alebo zmeniť pracoviská uvedené v podkladoch lesných správ. Ak objednávateľ zmení dohodnuté množstvo prác resp. pracoviská, má zhotoviteľ v prípade, že objednávateľ bude vykonávať v stanovenom termíne ťažbové práce, ale na inom pracovisku (náhradné pracovisko), prednostné právo na ich vykonanie a to do výšky sumárnej hodnoty stanovenej v jeho ponuke vyjadrenej množstvom v peňažných jednotkách.
L3. Navrhovaná cena za služby v náhradných porastoch (v zmysle odseku L2.), t. j. cena stanovená lesnou správou z platných výkonových noriem a smerníc Lesov SR.
L4. Neakceptovanie odstavca L3. bude dôvod na okamžité zrušenie zmluvy.
L5. Skutočné množstvo prác ťažbovej činnosti vyjadrené v technických jednotkách za každý porast môže byť oproti množstvu uvedenému v podkladoch lesných správ odlišné v rozpätí 15 % z dôvodu chyby pri zisťovaní objemu vyznačenej ťažby. Pri spracovaní kalamít môže byť toto množstvo odlišné v rozpätí 30 %.

–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Dušan Chudovský
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené