ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > výberové konanie na dodanie služieb v odvoze dreva


výberové konanie na dodanie služieb v odvoze dreva

O Z N Á M E N I E
o výberovom konaní na dodanie služieb dodávateľským spôsobom

LESY SR, š. p., OZ Považská Bystrica, oznamuje všetkým záujemcom, že

vyhlasuje výberové konanie
na dodanie služieb v odvoze dreva

I. Predmetom obstarávania je:
1. Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozného miesta (ďalej OM) a vykládka na ES príp. do vagóna, alebo na sklad odberateľa.
2. Sortimenty dreva v zmysle odseku 1. tohto článku sú:
- surové kmene ihličnaté a listnaté v zmysle STN 48 0055 – ihličnaté sortimenty surového dreva
a STN 48 0056 – listnaté sortimenty surového dreva.
3. Termín vykonania prác je rok 2006, podľa potrieb OZ. Mesačné úlohy budú stanovené dodatkami
k zmluve.

II. Miesto a množstvo obstarávaných služieb:
1. OM Lesných správ Pružina, Košeca, L. Rovne, P. Bystrica v objeme 10.000 m3 .

III. Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo výberovom konaní:
a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať nami požadovanú službu,
f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávateľ preukázať,
2. Uchádzač v ponukovom konaní preukazujesplnenie podmienok uvedených v bode 1. čestným prehlásením.

IV. Dorozumievanie a vysvetľovanie:
1. Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí OZ:
Ing. Marian Čerepan – logistik OZ, 00421 424378229, 00421 918335344

V. Vyhotovenie a predkladanie ponúk:
1. Písomnú ponuku predložia uchádzači najneskôr do 9. 2. 2006 do 14.00hod. na OZ Považská
Bystrica - sekretariát riaditeľa. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť
uzatvorený a označený „Súťaž – odvoz dreva“ a menom uchádzača.
2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
6. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

VI. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba je oprávnený vykonávať vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),
2. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba vlastnia doklady o technologickej spôsobilosti na výkon služieb (oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP ...),
3. Doklady o vlastníctve dopravných prostriedkov, príp. o ich prenájme (technický preukaz - popis prostriedku).
4. Údaj uchádzača o tom, že je platcom DPH,
5. Platobné podmienky – splatnosť faktúry v dňoch (minimálne 30 dní).
6. Referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v predchádzajúcom období v Lesoch SR, tak musí byť predložená referencia z príslušného OZ, lesnej správy príp. expedičného skladu),
7. Cenovú ponuku – v Sk bez DPH. Cenová ponuka musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých kvalitatívnych tried úsekov odvozných ciest a drevín (ihličnaté, listnaté) podľa tabuľky č.1, kde sú uvedené maximálne ceny

Tab. 1 Maximálne ceny prepravy, nakladania a skladania dreva v Sk/m3

Druh cesty

1 km jazdy s nákladom

Drevo nad 2 m dĺžky

Drevo do 2 m dĺžky

Ihličnaté

Listnaté

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I triedy

3,2

3,9

3,3

4

štátna cesta II triedy.

3,3

4,1

3,5

4,2

asfaltová cesta (obec)

3,8

4,7

3,9

4,8

lesná asfaltová cesta

4,2

5,2

4,4

5,3

tvrdá lesná cesta

5

6,2

5,2

6,3

zvážnica, spevnený terén

6,5

8,1

6,8

8,2

nespevnený terén

8,1

10

8,4

10,2

Drevo nad 2 m dĺžky

Drevo do 2 m dĺžky

Ihličnaté

Listnaté

Ihličnaté

Listnaté

nakladanie a skladanie

59

85

65

94

len nakladanie

32

47

36

52

len nakladanie

27

38

29

42

8. Príklad výpočtu (slúži aj pre vyhodnocovanie ponúk):
Priemerná trasa na OZ P. Bystrica a maximálna cena v SK/m3 ložný (súprava) z OM na ES je:

Tab. 2.

Ihličnaté

Priem. km

Jazda Sk/m3/km

Spolu Sk

štátna cesta I triedy

7,7

3,2

24,6

štátna cesta II triedy.

7

3,3

23,1

asfaltová cesta (obec)

3,4

3,8

12,9

lesná asfaltová cesta

2,2

4,2

9,2

tvrdá lesná cesta

0,8

5

4,0

zvážnica, spevnený terén

0,2

6,5

1,3

nespevnený terén

0

8,1

0,0

Nakladanie a skladanie

59,0

Výsledná max. cena

134

Listnaté

Priem. km

Jazda Sk/m3/km

Spolu Sk

štátna cesta I triedy

7,7

3,9

30,0

štátna cesta II triedy.

7

4,1

28,7

asfaltová cesta (obec)

3,4

4,7

16,0

lesná asfaltová cesta

2,2

5,2

11,4

tvrdá lesná cesta

0,8

6,2

5,0

zvážnica, spevnený terén

0,2

8,1

1,6

nespevnený terén

0

10

0,0

Nakladanie a skladanie

85,0

Výsledná max. cena

178

VII. Z výberového konania budú vylúčené všetky ponuky:
1. ktoré budú obsahovať len čiastočné plnenie predmetu obstarávania, tab. bod 10.
2. ktoré nebudú obsahovať čestné prehlásenie v zmysle odstavca III. bod. 2.,
3. ktoré prekročia maximálnu cenu priemernej trasy OZ. Ceny navrhnuté uchádzačom v tab.č.1 sa dosadia do tab.č.2 za jednotlivé dreviny. V prípade prekročenia maximálnej ceny niektorej z priemerných trás bude ponuka vylúčená z výberového konania.

VIII. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10. 2. 2006 o 12.00 hod. v zasadačke OZ a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané najneskôr do 3 dní od uzávierky súťaže.
2. Výsledkom ponukového konania budevýzva víťazovi ponukového konania na uzavretiezmluvy na dodávku služieb v odvoze dreva.
3. Predložením svojej ponuky sa uchádzač zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky v určenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako víťaza ponukového konania (komisia zašle víťazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale uchádzač v dobe od doručenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovateľ voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu do výšky 5 % z odporúčanej ceny obstarávaných služieb na príslušnej lesnej správe.
IX. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú:
1. Cena SK/m3/km ložný priemernej vzdialenosti OZ zvlášť za ihl. a list. drevo s nakladaním a vykladaním, platobné podmienky, referencie.

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.
a) Cena - za každú 1 Sk/m3 ložný pod odporúčaný limit = + 3 body zvlášť za každú drevinu (ihl., list.)
- maximálna cena = 0 bodov

b) Referencie a poznatky
- dobré = +1 bod (plní úlohy včas a kvalitne, komunikácia na vynikajúcej úrovni)
- priemerné = 0 bodov (plní úlohy výnimočne oneskorene v požadovanej kvalite,
resp. bez referencií)
- slabé = - 1 bod (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami)

c) Platobné podmienky - splatnosť faktúry 30 dní = 0 bodov
- za každých ďalších 20 kalendárnych dní = + 1 bod

d) Vlastné odvozné prostriedky budú bodované nasledovne
Prostriedok na odvoz dreva - s predným náhonom = + 1 bod
Prostriedok na odvoz dreva - bez predného náhonu = - 1 bod

3. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

X. Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z účastníkov výberového konania bez udania dôvodov.
2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení.
3. Navrhovaná maximálna cena za služby v odvoze dreva vychádza z platných výkonových noriem a smerníc Lesov SR (Mop E 005).


Ing. Dušan Chudovský
riaditeľ OZ

V Pov. Bystrici dňa 30. 1. 2006

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené