PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Charakteristika poľovníctva Lesov SR, š.p.


Charakteristika poľovníctva Lesov SR, š.p.

Vážení priatelia poľovníci,

teší nás Váš záujem o lov zveri v poľovných revíroch Lesov SR, š.p., Banská Bystrica. Lesy Slovenskej republiky vykonávajú právo poľovníctva v 139 režijných poľovných revíroch na ploche vyše 500 tis. ha, čo predstavuje 11,6 % podiel z poľovnej plochy Slovenska. Z toho je 11 bažantníc a 10 zverníc. Poľovné revíry Lesov SR sú situované takmer vo všetkých horstvách Západných Karpát na Slovensku: od Záhoria na západe až po Východné Karpaty a od Palárikova na juhu až po Pilsko na severe Slovenska.

Prioritou obhospodarovania režijných poľovných revírov je realizácia poplatkového lovu zveri a dosahovanie rentability výkonu činnosti poľovníctva. Ročne navštívi poľovné revíri Lesov SR takmer 4 tisíc poplatkových poľovníkov. V nich je možné poľovať na srnčiu, jeleniu, mufloniu, danieliu a diviačiu zver, ďalej na medveďa, vlka, kamzíka, jazveca, líšku, bažanta poľovného a kráľovského, jariabka, sluku, divú kačicu, divú morku a zajaca. Lesy SR pri poľovačkách zabezpečujú aj ubytovanie a to od poľovníckych zámočkov až po poľovnícke chaty a zruby hlboko v horách. To všetko zaručuje poľovníckym hosťom veľké možnosti výberu poľovačiek a hodnotu poľovníckych zážitkov prevažne vo voľných poľovný revíroch v peknom prírodnom prostredí.

Ďalšou významnou funkciou obhospodarovania režijných revírov je udržiavanie rovnovážneho stavu medzi zverou a lesným prostredím, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Znamená to dosahovanie únosnej početnosti a kvality populácie raticovej zveri tak, aby na jednej strane nebola zverou ohrozená podstata a ciele lesného hospodárstva v spojitosti s ekonomickými stratami z titulu škôd spôsobených zverou a intenzívnejšej ochrany lesa a na druhej strane aby sa tiež neohrozili primerané kmeňové stavy zveri a rentabilita je poľovníckeho obhospodarovania.

Dôležitou funkciou výkonu poľovníctva v revíroch Lesov SR je aj zachovanie kvality genofondu pôvodných druhov zveri a zlepšovanie kvality populácii raticovej zveri v ostatných poľovných revíroch a oblastiach na Slovensku. V tejto súvislosti je možné spomenúť napríklad Chránenú poľovnú oblasť Poľana, ktorú obhospodarujú Lesy SR na výmere 20 659 ha. Vďaka mimoriadnej kvalite jelenej zveri bola tu už v roku 1953 vyhlásená prírodná rezervácia. Tá sa neskôr zmenila na chránenú poľovnú oblasť s osobitným režimom poľovníckeho obhospodarovania tak, aby sa zachovala kvalita genofondu tunajšej populácie a aby boli vytvorené podmienky na odchyt kvalitnej jelenej zveri. Doposiaľ sa v CHPO odchytilo vyše 300 kusov jelenej zveri. Táto zver sa dodala na zazverovanie viacerých poľovných revírov a poľovných oblastí na Slovensku (napr. Topoľčianky, Biela Skala) a aj v Českej republike (napr. Lány, Hluboká, Poněšice). Po vypustení poľanskej jelenej zveri tam došlo k postupnému zlepšeniu kvality jelenej zveri, čo je dokumentované aj získaním kvalitných trofejí. Rovnako kvalitný genofond jelenej a predovšetkým diviačej zveri je aj v poľovných revíroch nachádzajúcich sa vo Východných Karpatoch, kde sa Lesy SR chcú v blízkej budúcnosti zamerať viac na odchyt živej zveri.

V poľovných revírov Lesov SR sú zahrnuté biotopy viacerých vzácnych a ohrozených druhov zveri, ako napr. tetrov hlucháň, tetrov holniak, kamzík, svišť, medveď, vlk, rys a divá mačka. Cieľom výkonu poľovníctva Lesov SR je aj aktívna spolupráca s organizáciami ochrany prírody pri ochrane, zachovaní a trvalo udržateľnom obhospodarovaní spomenutých vzácnych a ohrozených druhov zveri.

S niektorými poľovnými revírmi Lesov SR sa spája aj história a kultúra poľovníctva a to i z celoeurópskeho hľadiska. Spomenúť je treba svetoznámu bažantnicu a kaštieľ v Palárikove, kde sa v roku 1928 zrodila myšlienka založenia medzinárodnej poľovníckej organizácie CIC. Z hľadiska poľovníckej histórie je významným objektom aj poľovnícky zámok v Topoľčiankach a okolité poľovné revíry. Zachovaniu týchto pamiatok sa venuje mimoriadná pozornosť.

Lesy SR sú na Slovensku garantom kvalitného a profesionálneho poľovníctva pri maximálnom úsilí o zveľadenie zvereného majetku a prírodného bohatstva štátu. 

Lovu zdar !

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené