ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Palárikovo > Cenník


Cenník

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.

BANSKÁ BYSTRICA


CENNÍK

PRE POPLATKOVÝ LOV ZVERI TUZEMSKÝMI POĽOVNÝMI HOSŤAMI


 


VŠEOBECNÉ PODMIENKY
platné od 1.3.2006

1. Záujemcovia o poplatkový odstrel si podajú žiadosť na OZ Palárikovo.
2. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na OZ, kde predloží poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ OZ, alebo ním poverený pracovník vypíše povolenku k lovu, určí poľovný revír a poľovného sprievodcu.
3. Organizačný poplatok vo výške 600,- Sk sa účtuje v prípade neulovenia za každý začatý deň individuálnej poľovačky pri každom druhu zveri, v prípade ulovenia sa účtuje podľa bodu 4.
4. Poplatok za poľovnícky doprovod sa účtuje jednorázovo pri ulovení alebo postrelení, podľa jednotlivých druhov zveri, v zmysle cenníka.
5. Ubytovanie poľovného hosťa bude v prípade záujmu zabezpečené podľa dohody v zariadeniach OZ Palárikovo.
6. Ceny za odstrel zveri sú stanovené podľa bodovej hodnoty trofeje, meranej metódou CIC v čerstvom stave. Bodovanie trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovného hosťa. Prípadne reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love.
7. V prípade požiadavky hosťa na zakúpenie len časti kože z ulovenej zveri, cena bude účtovaná v plnej výške.
8. Za odstrel alebo postrelenie zveri, ktorej nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za odstrel.
9. Dohľadávka postrelenej zveri, pokiaľ je to uvedené v zápise o love, musí pokračovať aj po odchode poľovného hosťa. V prípade dohľadania bude trofej obodovaná a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za odstrel bude strelcovi trofej vydaná.
10. Chybná rana sa neúčtuje.
11. Poplatky za ostatné služby (doprava, telefón a pod.) sa účtujú podľa skutočných nákladov.
12. Medailová prirážka sa neúčtuje pri žiadnom druhu zveri.
13. Náklady na preparáciu pozostávajú z vyvarenia a vybielenia trofeje 1 200 Sk / ks.
14. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník OZ vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovný hosť. Na základe zápisu o love poverený pracovník OZ vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. Poľovný hosť vyčíslenú sumu uhradí v hotovosti v deň zúčtovania, alebo bankovým prevodom na účet OZ.
15. Ceny sú určené vrátane DPH.
16. Porovnanie bodov s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.

O D S T R E L O V É    T A X Y

     

     

 

Vyberte si z ponuky kliknutím na piktogram


       
      


Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené