ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > Obchodná súťaž strecha LS Partizánske


Obchodná súťaž strecha LS Partizánske

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Prievidza vyhlasuje:
- obchodnú verejnú súťaž za účelom uzatvorenia zmluvy na uskutočnenie prác:
Rekonštrukcia strechy na AB LS Partizánske, k.ú. Partizánske, okres Partizánske
Návrhy možno podávať v termíne do 20.9.2006 na adrese Lesy SR š.p., Odštepný závod, Švéniho 7, 971 53 Prievidza.
Súťažné podklady si možno vyžiadať alebo prevziať v pracovných dňoch od 7,00 do 14,30 na Odštepnom závode v Prievidzi u Ing. Šimurkovej, tel. 046 5422607-08, resp. 0918333618. Súťažné podklady ku všetkým uvedeným akciám sú zverejnené na webovej stránke: www.lesy.sk .

 

Technická správa k projektu

Projektová dokumentácia (v programe AUTOCAD)

Vzor zmluvy o dielo

Súťažné podmienky  

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené