ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Ponukové konanie na nájom zostávajúcich priestorov v bývalej DHS Bytča


Ponukové konanie na nájom zostávajúcich priestorov v bývalej DHS Bytča

 

Vyhlasovateľ: Lesy SR š.p., Odštepný závod 017 22 Považská Bystrica

Súťažiteľ: Fyzické a právnické osoby

Ponuka musí obsahovať:
- všetky identifikačné údaje potencionálneho nájomcu
- vyšpecifikovanie predmetu nájmu, presné vymedzenie priestorov s výškou ročného nájmu
- stručný popis podnikateľskej činnosti v prenajatých objektoch a pozemkoch, ktorá nesmie
byť v rozpore s určeným účelom nájmu

Špecifikácia predmetu nájmu:
Katastrálne územie: Veľká Bytča
LV 1153 v prospech SR – Lesy SR š.p. Banská Bystrica v časti „C“ – bez zápisu

Predmet súťaže a hľadiská pre posudzovanie súťažných návrhov:
- nájom nebytových priestorov a pozemkov
- s podmienkou akceptácie práva k nehnuteľnosti vyplývajúcej z nájomnej zmluvy č.
1/08/Np/2004 v prospech Ložiská Bytča, Mária Štefúnová, 013 56 Hvozdnica 321

Predmet nájmu:
Pozemky:
- parc. č. KNC 1659/102, 1659/129, 1659/130, 1659/2 – kultúra zastavaná plocha (zastavaná
plocha budovami, nádvorie) o celkovej ploche 1870 m2 - využívanie nádvoria ako
priestory na parkovanie – minimálna východisková cena nájmu 43.000,– Sk


Nebytové priestory:
- hala, súp.č. 1335, postavená na parc. č. KN C 1659/130 – využívanie ako skladové resp.
priestory na opravu cca 203 m2 - minimálna východisková cena nájmu 1.350.000,– Sk
- administratívna budova, súp.č. 360, postavená na poz. parc.č. KN C 1659/129– poschodie –
využívanie ako kancelárske priestory cca 57 m2 - minimálna východisková cena
nájmu 50.000,– Sk
- garáže a sklad súp.č. 360, postavené na poz. par.č. KNC 1659/129– využívanie ako
skladové priestory cca 130 m2 - minimálna východisková cena nájmu 30.000,– Sk
Prístup k budovám je cez pozemok par. č. 1659/2 spoločný pre všetky zúčasnené strany

Predloženie návrhov:
- návrhy je potrebné doručiť do 31.10.2006 do 1200 hod. poštou alebo osobne odovzdať
v podateľni Odštepného závodu Považská Bystrica
- na obálke musí byť označenie: Súťaž na nájom zostávajúcich priestorov v bývalej DHS
Bytča s označením „NEOTVÁRAŤ“
- do podkladov je možné nahliadnúť na Odštepnom závode Považská Bystrica u p.
Haviarovej. V prípade záujmu po dohovore termínu je možné zoznámiť a s ponúkaným
predmetom nájmu na tvare miesta.
- obálky budú otvorené dňa 3.11.2006 o 1200 hod. v zasadačke OZ Považská Bystrica. Na
otváraní obálok sa môžu uchádzači osobne zúčastniť.
- vyhodnotenie ponukového konania bude vykonané najneskôr do 8.11.2006 o čom
budú záujemcovia písomne informovaní
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, všetky
predložené návrhy odmietnuť alebo súťaž zrušiť
- každý súťažiteľ môže predložiť len jednu ponuku a to na celý predmet nájmu
- nájom bude uzatvorený do doby odpredaja objektu na všetky ponúkané pozemky
a budovy pre jedného účastníka s podpísaním nájomnej zmluvy najneskôr do
20.11.2006 s platnosťou zmluvy od 1.12.2006
- nepodpísanie nájomnej zmluvy v stanovenom termíne budeme považovať za vzdanie
sa práva výhercu uzatvoriť NZ a OZ ponúkne uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí
ďalšiemu účastníkovi
- objekty sú určené na odpredaj formou výberového konania


Bližie informácie poskytnú:
Ing. Ján Šípek, č..t 042/4378247, 0918 335 318
Mária Haviarová, č.t. 042/4378233, 0918 335 315

Ing. Dušan Chudovský

riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené