ÚVOD
SYLABUS ECDL
CENNÍK
TERMÍNY TESTOV
KONTAKTY
PRIHLÁŠKA
LINKY

  

NÁVRAT
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > ECDL


European Computer Driving Licence

4.9.2006 sme so Slovenskou informatickou spoločnosťou podpísali zmluvu o akreditácii centra pre vykonávanie testov v rámci programu ECDL.

Čo je ECDL

European Computer Driving Licence (ECDL) je nadnárodný kvalifikačný program pre získanie základnej počítačovej gramotnosti. Úspešné absolvovanie programu je ocenené medzinárodne uznávaným certifikátom, ktorý je vo väčšine európskych krajín (vrátane členských štátov EÚ) odporúčaným, používaným a v niektorých prípadoch aj požadovaným štandardom základnej vzdelanosti v oblastiach vyžadujúcich prácu s osobnými počítačmi.

Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodne stanovené kvalifikačné testy, v ktorých preukázal, že rozumie základným pojmom z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a spĺňa minimálne znalostné kritériá pre prácu s počítačom a počítačovými aplikáciami.

Sylabus ECDL

ECDL má modulárny charakter. Pozostáva zo siedmich modulov:

  1. Základy informačných a komunikačných technológií ( IKT)
  2. Práca s počítačom  a správa súborov
  3. Spracovanie textu 
  4. Tabuľkový kalkulátor 
  5. Používanie databáz
  6. Prezentácia
  7. Prezeranie webových stránok  a komunikácia

Rámcové okruhy znalostí pre jednotlivé moduly nájdete tu.

ECDL certifikáty

V súlade so štandardom sa uchádzačovi o kvalifikáciu ECDL vydávajú nasledovné doklady:

  • Európska karta počítačových zručností (European Computer Skills Card, ECSC), t.j. ECDL študijný index, do ktorého sa uchádzačovi zapisujú všetky úspešne vykonané skúšky z jednotlivých modulov,
  • ECDL Certifikát (European Computer Driving Licence), ktorý získa po úspešnom absolvovaní všetkých siedmich skúšok programu ECDL,
  • Osvedčenie ECDL Štart (ECDL Start), ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne zložil skúšky z ľubovoľných štyroch modulov ECDL sylabu. Osvedčenie sa vydáva na žiadosť uchádzača a nie je ekvivalentom ECDL Certifikátu.

Uvedené doklady majú časovo neobmedzenú platnosť. Skúšky k jednotlivým modulom môže uchádzač vykonávať v priebehu troch rokov od získania ECDL indexu, v ľubovoľnom poradí. Doklady ECDL a ECSC sú medzinárodne uznané dokumenty vo všetkých zúčastnených krajinách.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené