ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Obchodno-verejná súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach


Obchodno-verejná súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach


LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, časť Orlové,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č. ú. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodno-verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom obstarávania je:
1. Pestovateľská činnosť- zalesňovanie holín, čistenie plôch po ťažbe, ochrana nárastov a kultúr proti burine vyžínaním, ochrana nárastov a kultúr proti zveri náterom, výsek krov, prerezávky .

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb:
1. Pestovateľská činnosť

Lesná správa

Zalesňovanie
holín

Uhadzovanie
haluziny

Ochrana kultúr proti burine

Ochrana kultúr proti zveri

Výsek
krov

Prerezávky

Pružina

16

42

155

180

17

130

Košeca

5

27

73

77

17

64

Lednické Rovne

86

102

531

501

128

127

Považská Bystrica

33

39

177

155

34

652. Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe 1a „Obchodno-verejná súťaž na dodávku prác v pestovnej činnosti pre rok 2007“ vypracovanej samostatne za jednu lesnú správu.
3. Navrhovateľ v prílohe 1a uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v celých Sk bez DPH za príslušný výkon. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom. Navrhovateľ je povinný individuálne obhliadnuť predmet súťaže v teréne. Termín obhliadky je od 28. 11. 2006 do 7. 12. 2006, ktorý si dohodne telefonicky, alebo osobne na príslušnej lesnej správe. Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov, mapové podklady a tlačivá uvedené ako prílohy uvedené v odseku II., bod 3. Príslušná LS vydá navrhovateľovi potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, prípadne zameniť dielce, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky, respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných porastoch formou kalkulačného listu na konkrétne porastové a klimatické podmienky v danom čase na základe odsúťažených zúčtovacích sadzieb.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodno-verejnej súťaži

Výberového konania sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie (z pohľadu vyhlasovateľa sú nevyhovujúce nasledovné živnosti: záhradkárske práce, poľnohospodárske práce, porez dreva, piliarske práce...), predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodno-verejnej súťaže.
2. Čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š. p..
3. Referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe 1d, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. Sk) pre predmet obchodno-verejnej súťaže v zmysle odseku I. bod 1., vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za rok 2006.
4. Prehľad o kapacite vlastných riadiacich pracovníkov a zároveň čestné prehlásenie o tom, aký percentuálny podiel z predmetu súťaže bude navrhovateľ schopný vykonávať vlastnými pracovníkmi.
5. Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľom a ich oprávnenie vykonávať práce v lesníckych činnostiach a doklady o ich technickom zabezpečení.
6. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.
7. Potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže v zmysle bodu II – 3.
8. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
9. Nedodanie požadovanej dokumentácie bude dôvodom na vyradenie z obchodno-verejnej súťaže.
10. Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov:

1. Podávanie súťažných ponúk najneskôrdňa 11. 12. 2006 do 12.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 11. 12. 2006 o 12.30 hod. v zasadačke OZ môžu sa na ňom zúčastniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na lesnícke pestovateľsképráce na rok 2007 – neotvárať“ a adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v podateľni OZ Pov. Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch III. – V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – posúdenie ponúkaných zúčtovacích sadzieb podľa jednotlivých výkonov bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou zúčtovacou sadzbou a ponúkanou zúčtovacou sadzbou konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 10 (max. možný počet bodov bude 70)

– referencie – posúdenie referencií bude podľa tabuľky v prílohe 1d pričom sa zohľadní súčet objemu vykonaných prác pre jednotlivých odberateľov za rok 2006 nasledovne:
Objem prác do 1 mil. Sk = 0 b.
od 1 do 3 mil. Sk = 3 b.
nad 3 mil. Sk = 5 b.
referencie pre kvalitu vykonaných prác vyhodnotí nasledovne:
5 b. = práce bez nedostatkov v požadovanej kvalite, vykonané načas
3 b. = práce v požadovanej kvalite s odstrániteľnými nedostatkami bez použitia sankčného postihu
0 b. = práce vykonávané s nedostatkami za použitia sankčného postihu
Vyhodnocovacia komisia si vyhradzuje právo na overenie a prehodnotenie referencií od odberateľov (max. možný počet bodov bude 10).

– technické zabezpečenie a kapacita vlastných pracovníkov – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov (max. možný počet bodov bude 10)
- pre technické vybavenie v rozpätí 0 – 5 bodov nasledovne
percento zabezpečenia prác vlastnými kapacitami:
do 10 % = 0 b.
11 – 20% = 1 b.
21 – 30% = 2 b.
31 – 40% = 3 b.
41 – 50% = 4 b.
nad 50% = 5 b.
- pre kapacitu vlastných pracovníkov (vrátane riadiacich pracovníkov) v rozpätí 0 a 5 bodov nasledovne:
zamestnáva riadiace odborne spôsobilé osoby = 5 b.
nezamestnáva riadiace odborne spôsobilé osoby = 0 b.

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 15 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice z vyhodnotenia obchodno – verejnej súťaže.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu obchodno – verejnej súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 100.000,- Sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh.

V dňa
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené