ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Vyhlasujeme obchodno-verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach


Vyhlasujeme obchodno-verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach

LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, časť Orlové,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č.u. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E


že, vyhlasuje obchodno-verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom obstarávania je:
1. Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozného miesta (ďalej OM) a vykládka na ES príp. do vagóna, alebo na sklade odberateľa.

2. Sortimenty dreva v zmysle odseku 1. tohto článku sú:
- surové kmene ihličnaté a listnaté v zmysle STN 48 0055 – ihličnaté sortimenty surového dreva
a STN 48 0056 – listnaté sortimenty surového dreva.

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb:
1. OM Lesných správ Pružina, Košeca, L. Rovne, P. Bystrica v objeme 10.000 m3 .
2. Termín vykonania prác je rok 2007, podľa potrieb OZ.
3. Navrhovateľ v prílohe č. 1 uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v Sk bez DPH (zaokrúhlene na jednu desatinu koruny) za kilomter/m3 ako aj nakladanie a skladanie v Sk/m3 (ponuku uvedie za každú triedu cesty uvedenej v prílohe rozdelenej samostatne na ihličnaté a listnaté).
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné a odbytové problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných mesiacoch formou dodatku, kde výška prác bude zodpovedať prevádzkovým požiadavkám objednávateľa.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodno-verejnej súťaži

Výberového konania sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodno-verejnej súťaže v zmysle článku I. bod 1..
2. Čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p..
3. Referencie od odberateľov prác, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. Sk) pre predmet obchodno-verejnej súťaže v zmysle odseku I. bod 1., vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za rok 2006.
4. Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľom a ich oprávnenie vykonávať práce v lesníckych činnostiach a doklady o ich technickom zabezpečení.
5. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.
6. Potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže v zmysle bodu II – 3.
7. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
8. Nedodanie požadovanej dokumentácie bude dôvodom na vyradenie z obchodno-verejnej súťaže.
9. Z obchodno-verejnej súťaže budú vylúčené ponuky dodávateľov prác, ktorí už majú zmluvne dohodnutý objem prác v odvoze dreva na rok 2007.
10. Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov:

1. Podávanie súťažných ponúknajneskôrdňa 5.2.2007 do 12.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 5.2.2007 o 12.30. hod.v zasadačke OZ a môžu sa na ňom zúčastniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na lesnícke práce v odvoze dreva na rok 2007 – neotvárať“ a adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v podateľni OZ Pov. Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote, alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch III. – V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude Cenová ponuka – v Sk bez DPH, referencie resp. poznatky a technicko-výrobné vybavenie. Cenová ponuka musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých tried - úsekov odvozných ciest a drevín (ihličnaté, listnaté) podľa tabuľky č.1, kde sú uvedené maximálne ceny:

Tab.č.1

Auto Súprava

cena v SK/1m3/km

Označenie cesty Mop E 005

NORMY

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

E

3,4

4,4

štátna cesta II. tr.

AN

3,7

4,7

asfaltová cesta (obec)

AM

3,9

5,0

lesná asfaltová cesta

AO

4,3

5,5

tvrdá lesná cesta

C

5,2

6,6

zvážnica, terén, zem. cesta

T

6,5

8,3

piesok, nespev. terén

P

7,7

10,0

Spôsob vykonania: mechanizovane - HR Sk /1m3

Operácia

Nakladanie a skladanie

Prostriedok

bez rozlíšenia (auto-solo, auto súprava)

Drevina (skupina sortimentov dreva)

Ihličnaté

Listnaté

Druh práce

Ev. č. normy

1

2

Nakladanie a skladanie - súčasť odvozu

903

57

81

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES s prevozom dreva do 500 m (samostatne)

904

60

87

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES zo stanovišťa - bez prevozu (samostatne)

905

34

50

Príklad výpočtu (slúži aj pre vyhodnocovanie ponúk):
Priemerná trasa na OZ P. Bystrica a maximálna cena v SK/m3 ložný (súprava) z OM na ES je:

Auto Súprava

cena v SK za 1m3

Priem. vzdialenosť v km

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

7,7

26,5

34,1

štátna cesta II. tr.

7

25,6

32,9

asfaltová cesta (obec)

3,4

13,2

16,9

lesná asfaltová cesta

2,2

9,5

12,2

tvrdá lesná cesta

0,8

4,1

5,3

zvážnica, terén, zem. cesta

0,2

1,3

1,7

piesok, nespev. terén

0,1

0,8

1,0

Nakladanie a skladanie

auto súprava

Ihličnaté

Listnaté

1

2

57

81

Cena spolu Súprava v Sk za m3

138

185

- Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.
a) Cena - za každú 1 Sk/m3 ložný pod odporúčaný limit (Cena spolu Súprava v Sk za m3 - zaokrúhlene na celé Sk) = + 3 body zvlášť za každú drevinu (ihl., list.)
- maximálna cena = 0 bodov

b) Referencie a poznatky - dobré = + 3 body (plní úlohy včas a kvalitne, komunikácia na vynikajúcej úrovni)
- priemerné = 0 bodov (plní úlohy výnimočne oneskorene v požadovanej kvalite)
- slabé = - 3 body (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami)

c) Vlastné odvozné prostriedky budú bodované nasledovne
Prostriedok na odvoz dreva - s predným náhonom = + 1 bod
Prostriedok na odvoz dreva - bez predného náhonu = - 1 bod

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 15 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice z vyhodnotenia obchodno – verejnej súťaže.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu obchodno – verejnej súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 100.000,- Sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh.
Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí OZ:
Ing. Marian Čerepan – logistik OZ, 00421 424378229, 00421 918335344, cerepan.pb@lesy.sk

V Považskej Bystrici dňa 23.1.2007 .......................................
riaditeľ OZ

Príloha č. 1

Obchodno-verejná súťaž na dodávku prác v odvoze dreva na rok 2007

OZ Považská Bystrica

Auto Súprava

cena v SK/1m3/km

Označenie cesty Mop E 005

NORMY

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

E

štátna cesta II. tr.

AN

asfaltová cesta (obec)

AM

lesná asfaltová cesta

AO

tvrdá lesná cesta

C

zvážnica, terén, zem. cesta

T

piesok, nespev. terén

P

Spôsob vykonania: mechanizovane - HR Sk /1m3

Operácia

Nakladanie a skladanie

Prostriedok

bez rozlíšenia

Drevina (skupina sortimentov dreva)

Ihličnaté

Listnaté

Druh práce

1

2

Nakladanie a skladanie - súčasť odvozu

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES s prevozom dreva do 500 m (samostatne)

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES zo stanovišťa - bez prevozu (samostatne)

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ DPH:

Bankové spojenie:

Pečiatka a podpis navrhovateľa

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené