ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku


Pro Silva na Slovensku

  

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Jeden zo zakladajúcich členov európskej organizácie Pro Silva Europa.

Pracuje na báze dobrovoľnej a aktívnej spolupráce predstaviteľov štátnych a neštátnych lesov a vedeckých inštitúcií.

Hlási sa k zásadám a princípom podpory trvalého zachovania lesných ekosystémov, schopných rovnakou mierou plniť hospodárske a environmentálne funkcie.
Modifikuje všeobecné zásady, princípy a odporúčania celoeurópskej organizácie na podmienky lesného hospodárstva na Slovensku.

Prvé aktívne prezentácie obhospodarovania lesa v zmysle zásad Pro Silva organizoval Odštepný závod Levice v rokoch 1996-9 s aktívnou podporou a účasťou významných profesorov pestovania lesa na Slovensku prof. Korpeľa a prof. Sanigu.

Významným stimulom pre osvojenie si princípov a myšlienok Pro Silva bola účasť zástupcov slovenských lesníkov, predovšetkým zamestnancov LSR, š.p. na kongrese Pro Silva vo Falingbosteli v Nemecku v júni 2000. Od tohto obdobia sa Lesy SR sa stali rozhodujúcim činiteľom v aktivácii myšlienok Pro Silva na Slovensku

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené