ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Zázemie


Zázemie

Pre činnosť Pro Silva na Slovensku je rozhodujúcou nasledovná podpora:

 • členstvo v celoeurópskej organizácii Pro Silva Európa, aktívna účasť na stretnutiach európskeho výboru a na kongresoch, výmenné recipročné návštevy s organizáciami okolitých krajín
 • aktívna podpora zo strany štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorý:
    
  • aktívne vystupuje na podporu myšlienok, zásad a princípov, ktoré deklaruje hnutie Pro Silva v obhospodarovaní užívaných lesov presadzuje postupy pestovania lesa prírode blízkym spôsobom, podporuje aktivity lesníckej prevádzky pre jeho praktickú aplikáciu
  • zakladá sieť demonštračných objektov s prírode blízkym obhospodarovaním na princípe trvalého lesa
  • organizuje kurzy, lesnícke dni, exkurzie a študijné cesty po objektoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom
  • podporuje výskum pestovateľských koncepcií, rešpektujúcich prírodné zákonitosti v lese
  • spolupracuje pri vydávaní odborných a populárno-náučných publikácií a letákov
  • zabezpečuje informovanosť lesníckej a ostatnej verejnosti o aktivitách hnutia Pro Silva, poskytuje webovú stránku na jeho propagáciu

 • aktívna podpora Katedry pestovania lesa TU Zvolen
 • odborná sekcia Pro Silva v rámci Slovenskej lesníckej komory
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené