ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Ciele


Ciele

K základným cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa patrí:

 • Obnovenie prírodnej porastovej štruktúry
  znamená vytváranie zmiešaných lesov, rôznovekých a rôznorodých viacvrstvových (etážových) porastov, ochranu prirodzených lesných spoločenstiev, starých stromov, mŕtveho stojaceho a ležiaceho dreva, uprednostňovanie pôvodných drevín, podporu zriedkavým a ohrozeným drevinám, zvyšovanie rekreačnej a estetickej funkcii lesa

 • Zvyšovanie ekologickej stability
  prostredníctvom vytvárania prirodzeného lesa zabezpečiť redukciu vplyvov abiotických a biotických škodcov, obmedzenie kalamít, zvýšiť stabilitu produkcie

 • Racionalizácia nákladov pestovateľskej činnosti
  uprednostňovanie prirodzenej obnovy, cielené využívanie prírodných procesov pri odrastaní nárastov a kultúr a vo výchove mladých porastov

 • Skvalitnenie porastovej zásoby
  prostredníctvom ťažby rubne zrelých stromov zabezpečuje optimalizáciu drevných zásob, zvyšovanie hodnotového prírastku, skvalitnenie produkcie, vyrovnanosť ťažby 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené