ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktuálne > Aktuálne


Aktuálne

Strana: [1]  [2] 

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia
31. januára 2018 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Výbor na úvod zasadnutia kooptoval do svojím radov Ing. Petra Šišku, pracovníka Mestských lesov Košice. V diskusii následne zhodnotil akcie v r. 2017, ktoré boli odborne dobre pripravené a mali pozitívny ohlas medzi domácimi i zahraničnými účastníkmi. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na inauguráciu knihy Pomník plný lesa vo Zvolene, venovanej spomienkam priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia v lesoch Smolnícka Osada. Bol prediskutovaný plán akcií na r. 2018, naformulovaný na základe požiadaviek ďalšieho posúvania myšlienok hnutia tak ku praktickej aplikácii ako aj prezentácii jej výsledkov. Bola podrobne prediskutovaná, doplnená a následne schválená definícia prírode blízkeho obhospodarovania lesa, ktorou sa bude riadiť a prezentovať Pro Silva Slovakia pri napĺňaní svojej činnosti. Záverom bolo konštatované, že základnou podmienkou výraznejšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa je zmena jeho ekonomického modelu a legislatívy.
 
Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia
3. februára 2017 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok, navrhli akcie na r. 2017 a diskutovali o ďalšom smerovaní prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Rok 2016 bol bohatý na akcie, konané formou vzdelávania pre účastníkov, prakticky realizujúcich prírode blízke postupy, ako aj na exkurzie pre účastníkov zo zahraničia. Členovia výboru, do ktorého bol ako ďalší zástupca neštátneho sektoru zvolený Ing. Michal Tomčík, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vo vydávaní odbornej literatúry. Diskutovali o nadviazaní spolupráce so štátnou ochranou prírody, ktorá by spočívala v spoluúčasti pri organizovaní odborných seminárov a terénnych ukážok pre zamestnancov štátnej ochrany prírody v lokalitách, kde sú úspešne aplikované prírode blízke postupy hospodárenia v lese.
V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les, na širšiu informovanosť neštátnych lesníckych subjektov a na zjednotenie definície prírode blízkeho hospodárenia ako základného predpokladu pre jeho koncepčné riešenie v rámci celého Slovenska.
 
Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000
V rámci odborného vzdelávania vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov Programov starostlivosti o les, ako aj pre všetky zainteresované organizácie, ktorí majú vlastnícky, pracovný alebo iný vzťah k lesným pozemkom nachádzajúcim sa v územiach Natura 2000 vychádza publikácia Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000, ktorá poskytuje základný prehľad o tom, ako možno skĺbiť obhospodarovanie lesov na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania a ciele Natura 2000 v ochrane biotopov (predovšetkým lesných) a druhov európskeho významu a získať orientačné informácie o možnostiach podpory vlastníkov a užívateľov lesov v územiach Natura 2000. Publikácia vychádza v rámci projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
 
Zasadnutie výboru Pro Silva
27. januára 2016 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2016. Rok 2015 bol bohatý na odborné stretnutia, na zahraničné návštevy ako aj publikačnú činnosť. Členovia výboru sa zhodli na potrebe jednoznačného a terminologicky nekonfúzneho zadefinovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa tak, ako je to požadované aj v Akčnom pláne Národného lesníckeho programu na r.2015-2020 a na spolupráci pri realizovaní cieľov tohto dokumentu týkajúcich sa prírode blízkeho obhospodarovania lesa. V roku 2016 chcú pokračovať v rozpracovaných aktivitách s dôrazom na praktické ukážky prírode blízkeho hospodárenia pre pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych ako aj neštátnych lesov, pričom väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi urbárskymi a súkromnými vlastníkmi lesov.
Za ďalšieho člena výboru Pro Silva bol schválený Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár v Obecných lesoch Stará Myjava, s.r.o.
 
Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)
V rámci odborného vzdelávania obhospodarovateľov a vlastníkov lesov vychádza nová publikácia Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti) autorov Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a Ing. Pavol Dendys, zameraná na uplatňovanie pestovných koncepcií prírode blízkeho hospodárenia. Publikácia je vydaná s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.
 
Lesnícke dni Pro Silva v mestských lesoch
V krátkom časovom slede zorganizovali zástupcovia mestských lesov v Banskej Bystrici a Košiciach lesnícke dni Pro Silva, venované problematike prírode blízkeho hospodárenia v lese. 30. septembra 2015 sa uskutočnil seminár ProSilva Slovakia pri príležitosti 760. výročia darovania lesov Mestu Banská Bystrica kráľom Bélom IV. ktorý odborne pripravili Ing. Eduard Apfel a Ing. Jozef Jankov, PhD. z ML Banská Bystrica pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom seminára boli praktické ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa v demonštračnom objekte Pro Silva Breziny a blízkom okolí zamerané na prečistky, reštrukturalizačné prebierky, obnovu lesa v lanovkových terénoch a na prebudovu porastov na výberkový spôsob. 8. októbra 2015 sa uskutočnil lesnícky deň Pro Silva v Mestských lesoch Košice, ktorý odborne pripravili Ing. Tibor Roth a Ing. Julián Tomaščík, PhD. pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom lesníckeho dňa bola prezentácia obnovy lesných porastov poškodených kalamitami na území košických lesov.
 
Zasadnutie výboru Pro Silva
4. februára 2015 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2015. Rok 2014 bol bohatý na akcie, konané predovšetkým pri príležitosti 25. výročia činnosti hnutia Pro Silva na Slovensku. Členovia výboru, ktorý bude naďalej pracovať v nezmenenom zložení, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vydávaní odbornej literatúry, k čomu bude smerovať činnosť Pro Silva aj v r. 2015.
V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať tiež na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les. Väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi neštátnymi lesníckymi subjektami s cieľom ich postupného širšieho zapájania do systému prírode blízkeho obhospodarovania lesov.
 
Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku
Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja.
Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo.
Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.
 
Výročné stretnutie Výboru Pro Silva
5. februára 2013 sa na pôde TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2013. Zhodli sa v tom, že je potrebné naďalej aktívne šíriť myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a získavať pre ne nových prívržencov. Výbor sa rozšíril o 2 nových členov - p.Miroslava Kováča z OZ Prešov a Ing. Eduarda Apfela z ML Banská Bystrica.
 
Návšteva Pro Silva v Chorvátsku
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Chorvátska s cieľom sprostredkovať vybranej skupine 42 lesných hospodárov výberkový spôsob hospodárenia v bukovo-jedľových porastoch na severozápade krajiny v pohorí Kapela a Gorski Kotor. Študijná cesta sa konala v dňoch 5. – 7. septembra 2012 pod odbornou garanciou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. z TU Zvolen a prof. Igora Ančiča, vedúceho katedry pestovania lesa na lesníckej fakulte v Záhrebe a predsedu Pro Silva v Chorvátsku. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so skupinovou formou výberkového hospodárenia na 2 lesných celkoch v odbornej správe TU v Zágrebe a s jednotlivou formou výberkovania v štátnych lesoch na lesnej správe Ravna Gora.
 
Lesnícke dni 2012 k téme prírode blízkeho pestovania lesa
V priebehu mesiacov máj až júl 2012 zorganizovali Lesy SR, š.p. viacero lesníckych dní, venovaných téme prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 29.mája sa uskutočnilo pracovné stretnutie lesníkov z 3 OZ na OZ Rimavská Sobota k plánovaniu a vyznačovanie prebierkových zásahov, s podobnou tématikou sa stretli lesníci z 5 OZ dňa 12.júna na pôde VšLP TU vo Zvolene. Ďalším lesníckym dňom bola veľmi vydarená akcia na OZ Levice dňa 11.júla, ktorej sa zúčastnili lesníci zo 6 OZ k téme jemnejších obnovných postupov skupinovitej a skupinovej obnovy a vytváraniu mozaikovitej štruktúry prírode blízkeho lesa. Lokálnu akciu pre vlastných zamestnancov zorganizovali 20.júna aj na OZ Beňuš a v dňoch 11. a 12. júla na OZ Revúca.
 
Lesnícke dni 2011 - obhajoby projektov Pro Silva
V dňoch 16. júna 2011 na OZ Beňuš a 21. júna 2011 na OZ Námestovo sa uskutočnili obhajoby projektov Pro Silva. Spolu sa ich zúčastnila celá stovka lesníkov, pripravených priamo hospodáriť alebo manažovať hospodárenie v smrečinách so zámerom zabezpečiť predovšetkým ich vyššiu stabilitu voči pôsobeniu abiotických a biotických škodlivých činiteľov cez postupnú zmenu drevinovej skladby a prebudovu priestorovej štruktúry.
 
Odborná konferencia "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6. apríla 2011 sa v aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil odborný seminár na tému „Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku“ za širokej účasti predstaviteľov lesníckej vedy, výskumu, štátnej správy a predovšetkým lesníckej prevádzky. Seminár zorganizoval štátny podnik Lesy SR v spolupráci s TU Zvolen a MPRV SR. Jeho cieľom bolo
- poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania (PBOL) na Slovensku,
- prediskutovať problematiku, možnosti praktického uplatňovania z pohľadu štátnej správy LH, HÚL, vyhotovovateľov PSL a obhospodarovateľov lesa,
- prijať opatrenia a odporúčania pre dotvorenie a optimalizovanie podmienok pre praktické uplatňovanie PBOL.
 
Pro Silva na návšteve v Rakúsku
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s hnutím Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 24.-25.júna 2010 študijnú cestu do Rakúska. Cieľom sa stali kláštorné lesy Schlägl, kde na výmere 6500 ha už niekoľko desaťročí premieňajú nestabilné smrekové monokultúry na stabilné zmiešané lesy s bohatou vertikálnou členitosťou. Obhospodarovanie lesov v Schlägli je spojené s menom prof. Reiningera, dlhoročného vedúceho predstaviteľa hnutia Pro Silva v Rakúsku i v Európe, ktorý tu pôsobil a z uplatňovania svojich metód napísal viacero odborných publikácií. 50 účastníkov študijnej cesty počas dvoch exkurzných dní sprevádzal jeho nástupca, Mgr. Wohlmacher, ktorý veľmi odborne priblížil pestovateľské postupy, založené na metóde jednotlivého výberu stromov k ťažbe. Podrobná odborná správa z exkurzie bude v krátkom čase zverejnená v časti Odborné príspevky/prezentácie. Obrazový materiál zo šudijnej cesty nájdete v časti Fotogaléria.
 
Medzinárodná konferencia k 20. výročiu Pro Silva v Slovinsku
V dňoch 24.-27. septembra 2009 sa v Slovinsku uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia hnutia Pro Silva Europa. Účastníci konferencie sa stretli na severe Slovinska v Logarskej doline, kde okrem hodnotných referátov na tému prírode blízkeho obhospodarovania lesa mali predovšetkým možnosť oboznámiť sa s hospodárením v zmysle zásad Pro Silva na viacerých exkurzných objektoch. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie výkonného výboru Pro Silva Europa, ktorý si okrem pripomenutia okrúhleho jubilea rokoval o lesníctve v rámci Európskej únie a o vytváraní štruktúrovaných lesov.
 
 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
DO POZORNOSTI

Cena prof. Štefana Korpeľa
Dekan LF TU vo Zvolene v spolupráci s Pro Silva Slovensko vyzýva lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, na nominačné návrhy na udelenie ceny prof. Štefana Korpeľa v r. 2018

Pomník plný lesa
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme

Nová odborná publikácia
v časti odborné príspevky-publikované je umiestnená publikácia Pestovanie dubových porastov (poznatky versus praktické skúsenosti) autorov Ing. Ján Farkaš a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vydaná s podporou PEFC Slovensko pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa 

Nové odborné videoprezentácie
v časti odborné príspevky-videoprezentácie nájdete 2 nové vidoprezentácie k odbornému prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

Odborný seminár "Ako ďalek v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6.4.2011 sa vo Zvolene konal odborný seminár s  cieľom poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku

Cesta k prírode blízkemu hospodárskemu lesu novinky-v-cr/prave-vychazi-nova-kniha-milana-kosulice-st---73.html
V Českej republike vyšla kniha Milana Košuliča st., ktorá je  výsledkom jeho celoživotnej skúsenosti a znalosti problematiky  pri uplatňovaní prírode blízkych postupov pestovania lesa 

Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike
Ing. Dušan Mikuš z LS Duchonka na OZ Prievidza vo svojej výpovedi o pozitívach ale aj problémoch spojených s uplatňovaním prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Lesnícky deň Pro Silva na LS Zákamenné
odborný písomný sprievodca lesníckym dňom na tému prebudovy rovnovekých smrekových porastov

Čo charakterizuje prirodzený les
séria fotografií s krátkym komentárom vysvetľujúcim podstatu prírode blízkeho lesa a hospodárenia v ňom

ˇKeď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv" 
Úvaha Ing. Dušana Mikuša z OZ Prievidza ako a prečo sa stal zástancom a realizátorom prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 
článok uverejnený v Lesníckej práci v Českej republike, ktorý prierezovo oboznamuje s aktivitami Lesov SR, š.p. v zavádzaní myšlienok Pro Silva do lesníckej prevádzky

Les zostal lesom
agentúrna správa, ktorú poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej z Tulčíka po návšteve prirodzených lesov na Smolníckej Osade

Projekt obhospodarovania objektu Pro Silva na Smolníckej Osade
Vzorový projekt, obsahujúci dlhodobý cieľ prírode blízkeho hospodárenia v objekte Pro Silva a podrobné plánovanie vo vybratých demonštračných porastoch

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené