ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Vízia


Vízia

Prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania lesa aktívne a rovnocenne ovplyvňovať základné orientovanie lesníckej činnosti – na prírodu, spoločnosť a ekonomiku. 

Čo ponúka nový pestovateľský prístup v porovnaní s klasickým hospodárením v lese?

Pri orientácii na prírodu
• vytváranie prírodných a prirodzených lesných spoločenstiev
• zvyšovanie ekologickej stability
• zlepšovanie genetickej a druhovej diverzity lesných drevín

Pri orientácii na spoločnosť
• skvalitňovanie multifunkčnosti lesného hospodárstva
• napĺňanie rekreačných a estetických nárokov verejnosti na les
• väčšia kompatibilita s požiadavkami ochrany prírody
• prezentácia lesníka v pozícii tvorcu lesa

Pri orientácii na ekonomiku
• znižovanie nákladov na pestovateľské práce
• zvyšovanie hodnotového prírastku produkovanej drevnej hmoty

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené