ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni


Lesnícky deň na Smolníku, OZ Košice v r. 2002
 

Exkurzný sprievodca Lesníckym dňom k dispozícii kliknutím

Zachovanie lesov a zabezpečenie splnenia všetkých funkcií lesov si vyžaduje zmenu v obhospodarovaní lesov Slovenska s dôrazom na širšiu aplikáciu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Na uplatňovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesných porastov máme vytvorené legislatívne podmienky, ktoré dávajú priestor lesnému hospodárovi k dominantnému použitiu podrastného a výberkového hospodárskeho spôsobu.

LSR, š.p. Banská Bystrica spoločne s OZ Košice, OLsK Košice, LF-TU Zvolen, ŠLP Křtiny a organizáciou Pro Silva Slovaca pripravili „Lesnícky deň PRO SILVA“, ktorý sa uskutočnil v obvode OZ Košice na Lesnej správe Smolník v časti Smolnícka Osada 20.júna 2002.

Lesnícky deň bol zameraný na prírode blízke obhospodarovanie lesných porastov výberkovým hospodárskym spôsobom, na ukážku prebudovania lesného porastu postupným prechodom od podrastného hospodárskeho spôsobu na výberkový hospodársky spôsob.

Súčasťou „Lesníckeho dňa“ boli aj ukážky využitia lanových systémov typu LARIX pri obhospodarovaní lesov podrastným a výberkovým hospodárskym spôsobom .
ŠLP Křtiny prezentoval tri lanové systémy: Larix Combi, Larix 3T a Larix-Hydro.

Odborný výklad na exkurzných objektoch, na ktorých bolo prezentované prírode blízke obhospodarovanie lesov zabezpečil p.prof.Ing. M. Saniga DrCs so svojimi asistentmi a v spolupráci s vedúcimi LO LS Smolník.

Mimo hlavného programu bol ŠLP Křtiny prezentovaný poháňaný zraňovač pôdy, vhodný na prípravu pôdy pred zalesňovaním a na spolupôsobenie pre prirodzenú obnovu.

Lesníckeho dňa PRO SILVA sa zúčastnilo 248 účastníkov zo štátnych, obecných, mestských , cirkevných, školských, vojenských lesov ako aj zástupcovia štátnej správy LH, lesníckych škôl, LVÚ, Lesoprojektu.

Dovoľte aby som za organizačný výbor Lesníckeho dňa Pro Silva poďakoval všetkým účastníkom za účasť a vzornú disciplínu počas celého dňa.
Ďakujem za spoluprácu zamestnancom a vedeniu LSR š.p. Banská Bystrica, všetkým zamestnancom ústredia OZ Košice, LS Smolník, DHS Margecany, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení akcie.
Osobitne ďakujem p.prof.Ing. M.Sanigovi a jeho spolupracovníkom za prípravu akcie a odborný výklad ako aj zástupcom ŠLP Křtiny za účasť a prezentáciu lanových systémov typu Larix.

Ing. Jaroslav Jakubčin,VTN OZ Košice
Foto: Ing. Nemec

(prebraté z časopisu lesník 9/2002)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené