ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na Donovaloch, OZ Liptovský Hrádok v r.2004


Lesnícky deň na Donovaloch, OZ Liptovský Hrádok v r.2004


Fotogaléria Lesníckeho dňa k nahliadnutiu kliknutím

Napriek tomu, že v lesníckej verejnosti rezonujú v súčasnosti predovšetkým otázky budúcej lesníckej legislatívy a transformačného procesu Lesov SR, bokom nezostávajú ani témy čisto odborné. Myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a princípy vytvárania trvalého lesa sa prostredníctvom hnutia PRO SILVA dostávajú do povedomia čoraz širšej lesníckej verejnosti. A tak po sérii 3 regionálnych podujatí PRO SILVA, zorganizovaných v priebehu minulého roku na OZ Beňuš, Smolenice a Levice sa priaznivci týchto progresívnych ideí zišli tentoraz na spoločnej celoslovenskej akcii.
Lesnícky deň PRO SILVA 2004 zorganizovali Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Liptovský Hrádok v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Technickou univerzitou vo Zvolene. 24. júna 2004 sa tak 170 účastníkov, zástupcov štátnych, obecných, mestských a školských lesov, vedy, výskumu a štátnej správy, stretlo na pôde OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada v nádhernom prostredí Národného parku Nízke Tatry na Donovaloch.
Cieľom podujatia bolo priblížiť účastníkom problematiku obhospodarovania smrekových lesov na území národného parku s vyšším stupňom ochrany, kde z dôvodu ich diferencovanej dominantnej funkcie (produkčná, ochranná a environmentálna) je potrebné uplatňovať jemnejšie pestovateľské postupy.
Terénne ukážky boli situované do demonštračného objektu Mistríky-Donovaly, ktorý bol založený už pred 25 rokmi na výmere 50,3 ha s cieľom prezentovať rôzne prírode blízke pestovateľské technológie.
Odborný výklad na 3 exkurzných stanovištiach zabezpečil prof. Ing. M. Saniga, DrSc. so svojimi dvomi asistentmi, ktorí v súčinnosti s lesnou prevádzkou uvedený objekt už dlhodobo sledujú, merajú a vyhodnocujú. Účastníkom podujatia sprostredkovali pohľad na vývoj porastov v demonštračnom objekte, zdôraznili využívanie jemnejších foriem podrastového hospodárenia smerom k prebudove na výberkový les a účel výberkového hospodárenia vo väzbe mimoprodukčné funkcie lesov. Predstavili možnosť dosiahnutia takého modelu lesov, ktorý bude v optimálnej miere plniť všetky požadované funkcie. Prof. Saniga ako tradičný sprievodca akciami PRO SILVA vo svojom sugestívnom výklade okrem pestovateľského hľadiska zdôraznil aj ekonomický prínos prírode blízkeho hospodárenia a problematiku zasadil do širších lesnícko-environmentálnych súvislostí.
Za vydarenú, organizačne bezchybne zvládnutú akciu, patrí poďakovanie a uznanie pracovníkom ústredia OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada i ostatným, ktorí sa na jej príprave a zabezpečení podieľali. O vysokú profesionálnu a spoločenskú úroveň podujatia sa postarali tak odborní sprievodcovia ako aj všetci účastníci, ktorí svojim záujmom a odbornou diskusiou ukázali, že progresívne pestovateľské smery im nie sú cudzie a postupne ich začínajú uplatňovať v každodennej lesníckej praxi.

Text: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
Foto: Ing. Alexander Šagát

(prebraté z Lesníka 7-8/2004)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené