ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Obchodno-verejná súťaž


Obchodno-verejná súťaž


LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, časť Orlové,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č.u. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodno-verejnú súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom obstarávania je:
1. Ťažbová činnosť - ťažba dreva, jeho priblíženie na určené odvozné miesto, manipulácia na odvozné dĺžky na odvoznom mieste, resp. určené sortimenty.

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb:
1. Ťažbová činnosť – klasickou technológiou

Lesná správa

Kontakty

Ťažba a približovanie dreva – komplexná výroba (m3)

1

2

3

LS Považská Bystrica

042/437 82 49, 0918 335 310

6.000 m3


2. Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe 1 „Obchodno-verejná súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti pre rok 2007“, ktorú navrhovateľ obdrží na LS Pov. Bystrica.
3. Navrhovateľ v prílohe 1 uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v celých Sk bez DPH za príslušný výkon. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom. Navrhovateľ je povinný individuálne obhliadnuť predmet súťaže v teréne. Termín obhliadky je od 14. 5. 2007 do 25. 5. 2007, ktorý si dohodne telefonicky, alebo osobne na Lesnej správe Považská Bystrica. Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov, mapové podklady a odovzdá navrhovateľovi tlačivá uvedené ako prílohy. LS vydá navrhovateľovi potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. zameniť dielce, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné a odbytové problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných porastoch formou kalkulačného listu na konkrétne porastové a klimatické podmienky na základe odsúťažených zúčtovacích sadzieb.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodno-verejnej súťaži

Obchodno-verejnej súťaže sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie ( z pohľadu vyhlasovateľa sú nevyhovujúce nasledovné živnosti: zvoz dreva, porez dreva, piliarske práce...), predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodno-verejnej súťaže.
2. Čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p..
3. Referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe 2, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. Sk), vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za rok 2006.
4. Prehľad o kapacite vlastných riadiacich pracovníkov a zároveň čestné prehlásenie o tom, aký percentuálny podiel z predmetu súťaže bude navrhovateľ schopný vykonávať vlastnými pracovníkmi.
5. Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľom a ich oprávnenie vykonávať práce v lesníckych činnostiach a doklady o ich technickom zabezpečení.
6. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.
7. Potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže v zmysle bodu II – 3.
8. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
9. Nedodanie požadovanej dokumentácie bude dôvodom na vyradenie z obchodno-verejnej súťaže.
10. Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov:

1. Podávanie súťažných ponúknajneskôrdňa 28. 5. 2007 do 12.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 28. 5. 2007 o 12.30. hod. v zasadačke OZ môžu sa na ňom zúčasniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na lesnícke ťažbové práce na rok 2007 LS Považská Bystrica – neotvárať“ a adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v podateľni OZ Pov. Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.
6. Navrhovateľ predložením súťažného návrhu súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v prílohe 3. „Návrh Zmluvy o dielo“ .

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch III. – V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – posúdenie ponúkaných zúčtovacích sadzieb podľa jednotlivých výkonov bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou výslednou cenou celého diela a ponúkanou cenou celého diela konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 50 (max. možný počet bodov bude 50)

– referencie – posúdenie referencií bude podľa tabuľky v prílohe 2 pričom sa zohľadní súčet objemu vykonaných prác pre jednotlivých odberateľov za rok 2006 nasledovne:
Objem prác do 3 mil. Sk = 0 b.
od 3 do 10 mil. Sk = 3 b.
nad 10 mil. Sk = 5 b.
- referencie pre kvalitu vykonaných prác vyhodnotí nasledovne:
5 b. = práce bez nedostatkov v požadovanej kvalite, vykonané načas
3.b. =práce v požadovanej kvalite s odstrániteľnými nedostatkami bez použitia sankčného postihu
0 b. =práce vykonávané s nedostatkami za použitia sankčného postihu
Vyhodnocovacia komisia si vyhradzuje právo na overenie a prehodnotenie referencií od odberateľov (max. možný počet bodov bude 10)

– technické zabezpečenie a kapacita vlastných pracovníkov – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov (max. možný počet bodov bude 10)
- pre technické vybavenie v rozpätí 0 – 5 bodov nasledovne
prcento zabezpečenia prác vlastnými kapacitami (príp. zmluvne podloženými):
do 50 % = 0 b.
51 – 70% = 1 b.
71 – 90% = 3 b.
nad 90% = 5 b.
- pre kapacitu vlastných pracovníkov (vrátane riadiacich pracovníkov) v rozpätí 0 a 5 bodov nasledovne:
zamestnáva riadiace odborne spôsobilé osoby = 5 b.
nezamestnáva riadiace odborne spôsobilé osoby = 0 b.

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 5 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok a oznámi výsledok verejno-obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu obchodno – verejnej súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 100.000,- Sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh.

V Považskej Bystrici dňa 7.5. 2007 .......................................
riaditeľ OZ


Príloha č. 2

Referencie - vyhodnotenie

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

Príloha 2

Objednávateľ

hodnotenie

Podpis a pečiatka objednávateľa

(právnická osoba alebo jej organizačná zložka, fyzická osoba)

Objem prác v tis. Sk

kvalita vykonaných prác

Hodnota referencií

Príloha č. 3
ZMLUVA O DIELO č. ww/xxxx/yy/zz

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Sídlo: námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený:Ing. Dušanom Chudovským, riaditeľom OZ Považská Bystrica
IČO: 36 038 351
IČ pre DPH: SK2020087982
DIČ: 2020087982
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
Číslo účtu:1304-372/0200
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29. 10. 1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
IČ-DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckych činnostiach klasickou technológiou (ťažba, približovanie – kone, UKT, LKT a krátenie dreva na odvozné dĺžky, resp. manipulácia dreva), ako komplexná výroba dreva na OM v celkovom objeme 6.000 m3 na LS Považská Bystrica.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v dodatku k zmluve, v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu.

2.3. Skutočné množstvo prác v jednotlivých porastoch vyjadrené v technických jednotkách, môže byť oproti množstvu uvedenému v dodatku tejto zmluvy nižšie alebo vyššie o 30 % z dôvodu chyby pri zisťovaní vyznačenej ťažby.

2.4. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v odseku 2.1. tohto článku.

III.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená na základe obchodno-verejnej súťaže za použitia odsúťažených zúčtovacích sadzieb na konkrétne porastové a prírodné podmienky v jednotlivých dielcoch, kalkulovaná na základe metodicko organizačného pokynu Lesov SR, š. p. Banská Bystrica, Mop E 007 („Stanovenie cien prác lesníckych činností v podmienkach LSR, š. p.“) pre jednotlivé uvádzané výkony platného od 1.1.2007. Odsúťažené zúčtovacie sadzby sú uvedené v prílohe, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady zhotoviteľa.

3.2. Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ, po prevzatí diela, resp. jeho časti objednávateľom, vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doložiť k fakturácii tieto podklady:
- technologický protokol – práce v ťažbovej činnosti. (odovzdanie pracoviska
zhotoviteľovi),
- evidencia lesníckych činností potvrdený zástupcami objednávateľa
a zhotoviteľa (z programu WebLES),
- riadne vyplnenú faktúru do 5-teho dňa po skončení mesiaca.

3.4. Úhrada sa vykoná na základe daňového dokladu – faktúry (ďalej len faktúra). Práce sa budú fakturovať až po priblížení a krátení alebo manipulácii dreva na odvoznom mieste, podľa jednotlivých Dielcov, v ktorých sa vykonala ťažba a podľa jednotlivých výkonov ako komplexná výroba na OM. Výšku úhrady preverí objednávateľ v príslušných dokladoch organizácie (čistopis „Evidencia lesníckych činností vykonávaných dodávateľskými subjektami“)

3.5. Pri nezaplatení faktúry v uvedenom termíne splatnosti, môže si zhotoviteľ účtovať penále vo výške 0,015 % za každý deň omeškania, z celkovej dlžnej čiastky.

3.6. Realizovaná cena sa uvádza bez DPH.

3.7. Dohodnuté ceny považujú obe zmluvné strany za dôverné.

IV.
Čas a miesto plnenia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo v mieste určenom v dodatku k tejto zmluve.

4.2. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.

4.3. Odovzdaním pracoviska zo strany objednávateľa sa vlastníkom diela stáva zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo a škody na ňom. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k predmetu diela prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu diela.

V.
Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou dodatku k tejto zmluve a technologického protokolu, ktorý je jeho súčasťou.

5.2 Pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v dodatku zmluvy a jeho súčastí.

5.3 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.

5.4 Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a príslušných nariadení vlády ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. Zabezpečí nakladanie s vzniknutými odpadmi podľa citovaného zákona.

5.5 Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách v prípade úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobeného jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť lesné porasty, LPF, cesty alebo objekty a používať vo svojich výrobných prostriedkoch ekologicky neškodné náplne (napr. oleje EKOPIL do JMP). V prípade vzniku škody sa zaväzuje túto nahradiť.

5.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.8 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie diela, taktiež ak pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.

5.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % denne za každý deň omeškania z ceny diela.

5.10 V prípade, že práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy neboli vykonané dohodnutým spôsobom, kvalitne a v stanovenom termíne podľa dodatkov a technologického protokolu, bude cena znížená adekvátne sankcii uvedenej v časti „Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek“ technologického protokolu.

5.11 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Zhotoviteľ pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

5.12 Kontaktné osoby pre výkon prác dohodnutých v tejto zmluve o dielo sú:
Za objednávateľa – vedúci strediska
– ťažbový technik strediska

Za zhotoviteľa xxxxxxxxxxVI.
Doba zmluvy a ukončenie zmluvy
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ......................

6.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe písomnej dohody.

6.3.Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe písomnej dohody.

6.4. Zmluvu je možné jednostranne vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane.

6.5. Jednostrannou výpoveďou je možné zmluvu okamžite vypovedať, pokiaľ bude splnený dôvod pre okamžité zrušenie zmluvy:
a/ nenastúpenie výrobných prostriedkov zhotoviteľa na vykonanie predmetu zmluvy podľa čl.
II. ods. 2.1 v termíne do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy,
b/ porušenie technologickej disciplíny zhotoviteľom,
c/ závažné porušenie a opakované porušenia predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
d/ porušenie predpisov uvedených v článku VII. („Záverečné ustanovenia“)
e/ vykonanie prác zhotoviteľom, ktoré neboli zadané,
f/ poškodenie lesa, lesného pôdneho fondu alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávateľovi škoda a nebola zhotoviteľom uhradená resp. odstránená podľa čl. 5.6.
g/ pri výpovedi z dôvodov, ako sú uvedené v tomto odseku písm. a/-f/ alebo bez udania
dôvodu zo strany zhotoviteľa si objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
Sk 100 000,–

VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

7.2.Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou platia za doručené do piatich dní po tom, ako boli zaslané na poslednú adresu objednávateľa, resp. zhotoviteľa v tejto zmluve, pokiaľ v čase 14 kalendárnych dní od odoslania písomnosti zmluvná strana (adresát) nepreukáže druhej zmluvnej strane (odosielateľovi) doručenie v iný deň.

7.3. Pokiaľ niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku odchylne, majú prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku.

7.4.Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

7.5.Obidve zmluvné strany a zaväzujú neodkladne ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

7.6.Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.

7.7.Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov prípadne Občianskeho zákonníka.

7.8.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami zastupujúcimi obe zmluvné strany.

7.9.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

7.10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

7.11. Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa ......................


.................................................. ........................................
Objednávateľ Zhotoviteľ

NEODDELITEĽNÁ PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO č. ww/xxxx/yy/zz

I.Informácie a pokyny pre zamestnávateľa, ktorý vykonáva práce na pracoviskách a v priestoroch Lesov SR š. p. poskytované v zmysle zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a ďalších predpisov platných pre pracoviská a priestory Lesov SR š.p.

  1. Nebezpečenstvá a ohrozenia, výsledky posúdenia rizika, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Technologickom protokole.
  1. Na základe informácií podľa bou 1. zhotoviteľ zabezpečí preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
  1. Opatrenia a postupy v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj opatrenia a postupy v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie:


a) zhotoviteľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane, nebezpečnej udalosti túto udalosť okamžite nahlásiť vedúcemu zamestnancovi správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa,

b) zhotoviteľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípadejeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť natelefónne číslo 150 a následne vedúcemu zamestnancovi prípadne jeho zástupcovi,

c) zhotoviteľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesov SR š.p.

Kontaktné telefónne čísla zamestnancov správy strediska, pre prípady uvedené v bode 3.

Meno a priezvisko

funkcia

číslo mobilu

číslo pevná linka

Ing. Miroslav Škorík

Ved. LS

0918/335 310

042/4378 249

Peter Dúbravský

Ťažb. Technik

0918/335 331

042/4378 249

Jozef Frniak

Technik LS

0918/335 370

042/4378 249

  1. Na používanie výstražných značieka signálov sa vzťahuje vyhláška[1]. Značky a signály používané pri plnení predmetu zmluvy. Značky umiestňuje a udržuje zhotoviteľ.


a) značky[2] : - Zákaz vstupu nepovolaným osobám
- Pozor spúšťa sa drevo
- Pozor vykonáva sa ťažba dreva
- Pozor priestor ošetrený chemickými látkami a pod.

b) signály: - signály dohodnuté v technologickom protokole ( ak sa na predmet činnosti
vzťahujú)

  1. Podmienky rozhodnutí orgánov štátnej správy, štátneho odborného dozoru a iných dotknutých organizácií. (napr. PHO, OR HaZZ, OU ŽP, Slovenská správa ciest, iných vlastníkov dotknutých pozemkov a pod.):


...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................II. Podmienky požiarnej ochrany

1. Zhotoviteľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 2 kg.

2. Predmet zmluvy realizuje zhotoviteľ v súlade s príslušným usmernením Lesov SR š. p., ktoré upravuje jeho realizáciu v podmienkach Lesov SR š. p.

3. Školenie zhotoviteľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ o čom vyhotoví záznam.
Vedúci LS, strediska prevádzky Ing. Miroslav Škorík ......................
meno a priezviskopodpis


Zodpovedný za zhotoviteľa ............................... ....................
meno a priezviskopodpis

Svojím podpisom potvrdzujem, že som porozumel všetkým informáciám a pokynom a budem ich dodržiavanie vyžadovať pri plnení predmetu zmluvy.

V Považskej Bystrici dňa 8.1.2006

Objednávateľ.......................................... (riaditeľ OZ)

Zhotoviteľ............................................... (konateľ, štatutárny zástupca PO, podnikajúca FO)


 


 

[1] / vyhl. 444/01 Z. z. o používaní značiek a signálov
[2]/ uvedené značky sú ako doporučené, uvádzať vždy konkrétne značky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené