ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktuálne > Akcia Pro Silva na OZ Námestovo


Akcia Pro Silva na OZ Námestovo

Lesy SR š.p., OZ Námestovo v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali lesnícky deň Pro Silva, ktorý sa uskutočnil 2.10.2007 na LS Zákamenné . Zúčastnilo salo 57 pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych lesov (OZ Námestovo, OZ Beňuš, OZ L.Hrádok, OZ Kriváň, OZ Čadca, OZ Prievidza, OZ P.Bystrica, OZ Čierny Balog, OZ Žilina, OZ Slov.Ľupča), zástupcov neštátnych lesov a pracovníkov lesníckej fakulty TU vo Zvolene na čele s prof. Sanigom, ktorý bol odborným garantom celého dňa. Hlavnou témou programu bola prebudova smrekových monokultúr lesa vekových tried na les obhospodarovaný v zmysle zásad hnutia Pro Silva. Účastníci lesníckeho dňa mali možnosť priamo v teréne prakticky rozdiskutovať ďalšiu výchovu smrekových mladín výrazne poškodených snehovou kalamitou, ďalšou ukážkou bola prebudova lesa vekových tried na výberkový les pomocou existujúceho porastu a celý deň vyvrcholil v obnovných porastoch objektu Pro Silva Tanečník, kde bola odprezentovaná obnova týchto porastov, pri ktorej kritériom rubnej zrelosti je uplatňovaná cieľová hrúbka. Pre každého účastníka bol v elektronickej podobe spracovaný materiál o pôvodnom jedľobukovom prírodnom lese, ktorého priestorová výstavba a pôvodné drevinové zloženie tvoria návod pre OLH pri uplatňovaní pestovných metód v procese prebudovy prevážne smrekových monokultúr, ktoré sú v súčastnosti na mnohých miestach Slovenska na pokraji svojho rozpadu. Cieľom spoločného stretnutia bolo hľadať také spôsoby a formy obhospodarovania lesa, ktoré budú vychádzať zo zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa reprezentovaného hnutím Pro Silva, výsledkom ktorých bude prebudova nestabilných prevažne smrekových rovnovekých porastov na zmiešané lesy s diferencovanou štruktúrou.
Daná problematika je zvlášť aktuálna v súčasnosti, kedy sme svedkami postupného rozpadu prevažne smrekových spoločenstiev vplyvom klimatických zmien a následkov rozsiahlych vetrových a snehových kalamít, ktoré sú sprevádzané zvýšenou aktivitou podkôrneho hmyzu.
Výzvou z LS Zákamenné je, že rozumný lesný hospodár by nemal čakať až sa naplní scenár hroziacej ekologickej katastrofy, ale svojím hospodárením by sa mal snažiť čo najviac zmierniť jej následky.

Exkurzný sprievodca Lesníckymu dňom k dispozícii kliknutím

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
DO POZORNOSTI

Cena prof. Štefana Korpeľa
Dekan LF TU vo Zvolene v spolupráci s Pro Silva Slovensko vyzýva lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, na nominačné návrhy na udelenie ceny prof. Štefana Korpeľa v r. 2018

Pomník plný lesa
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme

Nová odborná publikácia
v časti odborné príspevky-publikované je umiestnená publikácia Pestovanie dubových porastov (poznatky versus praktické skúsenosti) autorov Ing. Ján Farkaš a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vydaná s podporou PEFC Slovensko pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa 

Nové odborné videoprezentácie
v časti odborné príspevky-videoprezentácie nájdete 2 nové vidoprezentácie k odbornému prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

Odborný seminár "Ako ďalek v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6.4.2011 sa vo Zvolene konal odborný seminár s  cieľom poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku

Cesta k prírode blízkemu hospodárskemu lesu novinky-v-cr/prave-vychazi-nova-kniha-milana-kosulice-st---73.html
V Českej republike vyšla kniha Milana Košuliča st., ktorá je  výsledkom jeho celoživotnej skúsenosti a znalosti problematiky  pri uplatňovaní prírode blízkych postupov pestovania lesa 

Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike
Ing. Dušan Mikuš z LS Duchonka na OZ Prievidza vo svojej výpovedi o pozitívach ale aj problémoch spojených s uplatňovaním prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Lesnícky deň Pro Silva na LS Zákamenné
odborný písomný sprievodca lesníckym dňom na tému prebudovy rovnovekých smrekových porastov

Čo charakterizuje prirodzený les
séria fotografií s krátkym komentárom vysvetľujúcim podstatu prírode blízkeho lesa a hospodárenia v ňom

ˇKeď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv" 
Úvaha Ing. Dušana Mikuša z OZ Prievidza ako a prečo sa stal zástancom a realizátorom prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 
článok uverejnený v Lesníckej práci v Českej republike, ktorý prierezovo oboznamuje s aktivitami Lesov SR, š.p. v zavádzaní myšlienok Pro Silva do lesníckej prevádzky

Les zostal lesom
agentúrna správa, ktorú poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej z Tulčíka po návšteve prirodzených lesov na Smolníckej Osade

Projekt obhospodarovania objektu Pro Silva na Smolníckej Osade
Vzorový projekt, obsahujúci dlhodobý cieľ prírode blízkeho hospodárenia v objekte Pro Silva a podrobné plánovanie vo vybratých demonštračných porastoch

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené