ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > OZ Považská Bystrica VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


OZ Považská Bystrica VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA

 

 

 

 

 

Druh zákazky

 

 Stavebné práce

 Tovary

 Služby

 

 

ODDIEL I.  obstarávateľ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica

                          Odštepný závod Považská Bystrica 

IČO: 36 038 351

Poštová adresa:

Orlové 278

Mesto/obec:

Považská Bystrica

PSČ:

017 22

Kontaktné miesto:

Považská Bystrica, Orlové 278

Kontaktná osoba: Ing. Ján ŠÍPEK

Telefón:

+421 42 437 82 36

+421 42 437 82 47

E-mail:

jan.sipek@lesy.sk

Fax:

+421 42 437 82 22

Internetová adresa:

 www.lesy.sk

 

 

Ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na hore uvedenej adrese v pracovných dňoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

 

 

 

 

 

Ponuky musia byť doručené na hore uvedenú adresu.

 

 

 


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Protipožiarna lesná cesta Žrnová - prestavba

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

a) Stavebné práce                          

b) Tovary                                 

c) Služby                                     

Uskutočňovanie stavebných prác

Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovanie stavebných prác

Realizácia stavby akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávateľaKúpa

Lízing

Prenájom

Nákup na splátky

Ich kombinácia

Kategória služby číslo: 

(kategórie služieb číslo 1 – 16
podľa prílohy č. 2 k zákonu)

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:

 k.ú. Lednica

Hlavné miesto dodania tovarov:

                         

 

Hlavné miesto poskytovania služieb:

                              

 

verejnú zákazku      vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)      vypracovanie rámcovej dohody

 

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Protipožiarna  lesná cesta Žrnová - prestavba

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)viď. www.uvo.gov.sk – vestník – slovník CPV

 

Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

45.23.31.40 -2

-       -

Doplňujúce predmety

 

...-

...-

...-

...-

-       -

-       -

-       -

-       -

II.1.6. Rozdelenie na časti (na informáciu o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne)     áno      nie

Ak áno, ponuky treba predložiť (označte krížikom iba jedno okienko)

len na jednu časť    

na jednu alebo viac častí    

na všetky časti    

II.1.7. Povoľuje sa predloženie variantných riešení                                                                           áno      nie

 

Trvanie v mesiacoch    alebo v dňoch  (od uzatvorenia zmluvy)

alebo začatie              01/05/2008 (dd/mm/rrrr)

ukončenie                   30/11/2008 (dd/mm/rrrr)

 

ODDIEL III. Právne, ekonomické, finančné a TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatňujú): neuplatňujú sa


III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

-          -Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.

-          Faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá povereným pracovníkom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturácia bude vykonávaná mesačne.

-          -Lehota splatnosti je  28 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávateľom.

-          Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na OZ.

-          Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

-          Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 289/95 Z. z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie.  V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

 

 


III.1.3.   Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: neuplatňujú sa
 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú)           áno      nie

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej podpísaní generálnym riaditeľom Lesov SR š.p.

 

 

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 a 2 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. § 128 zák. NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči LSR, š. p..

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť, ostatné podmienky, environmentálne manažérstvo

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

 

1. Uchádzač má k dispozícií strojné a technické vybavenie na vykonanie predmetu zákazky.

 

2. Uchádzač má oprávnenie na výkon činností stavbyvedúceho na predmet obstarávania.

 

3. Zoznam min. 3 zmlúv s minimálnou cenou za jedno dielo 5 mil. Sk rovnakého, alebo podobného predmetu obstarávania realizovaných v posledných 5. rokoch.

 

4. Uchádzač nie je v reklamačnom konaní s obstarávateľom, čo preukáže čestným vyhlásením.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
(ak sa uplatňujú):

 

1. Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.

2. Oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, potvrdeným originálom odtlačku pečiatky oprávnenej osoby.

3. Zoznam potvrdený objednávateľom.

 

4. Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.

 

 

ODDIEL IV. Postup

 

IV.1.1. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg): nie je

Predpokladaný počet dodávateľov 

alebo ich predpokladaný minimálny počet       a maximálny počet (ak sa uplatňuje)  

Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov:

IV.1.2. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
(rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

Použitie etapového postupu znižovania počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať,
alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiť
                                                                                                      áno      nie

 

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku)

Najnižšia cena                                                            

 

 

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ : nie je

 


IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu)

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum 

20/12/2007 (dd/mm/rrrr)                                                             Čas: 08:00 hod

Úhrada za súťažné podklady                                                                         áno      nie

Ak áno, cena (uveďte len číslo):       300 ,-                       Mena: Sk

Podmienky a spôsob úhrady:  pri prevzatí súťažných podkladov

IV.3.5. Lehota na prevzatie súťažných podkladov

Dátum 20/12/2007 (dd/mm/rrrr)                                                 Čas: 9:00 hod

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk.

Dátum 07/01/2008 (dd/mm/rrrr)                                                Čas: 9:00 hod

 

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

do  30/04/2008 (dd/mm/rrrr) 

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum  07/01/2008 (dd/mm/rrrr)                                              Čas: 9:30 hod

Miesto : Zasadačka AB OZ Pov.Bystrica, prízemie, miestnosť č.12

 

 

ODDIEL V. doplŇUJÚCE INFORMácie

V.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                  

 Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os 2, opatrenie 5.3.2.2.4. obnova potenciálu LH

V.2. Dátum zverejnenia tohto oznámenia 26/11/2007 (dd/mm/rrrr) 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené