ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, časť Orlové,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č.u. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom obstarávania je:
1. a) Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozného miesta (ďalej OM) a vykládka na ES príp. do vagóna, alebo na sklade odberateľa.
b) Predťažbová a poťažbová úprava približovacích ciest a zvážnic, letná a zimná údržba lesných ciest.

2. Sortimenty dreva v zmysle odseku 1.a tohto článku sú:
- surové kmene ihličnaté a listnaté v celých dĺžkach
- sortimenty dreva podľa STN 48 0055 – ihličnaté sortimenty surového dreva
a STN 48 0056 – listnaté sortimenty surového dreva.
Údržbou a úpravou lesných ciest a zvážnic sa rozumie:
- Zimná údržba lesných ciest – pluhovanie, posyp, a pluhovanie lesných ciest s posypom
- Letná údržba Lesných ciest, pred a poťažbová úprava lesných ciest – zemné a stavebné práce pri údržbe lesných tokov a Odvozných miest (OM), zemné práce – údržba ciest, priekop, kosenie banketov, sprístupňovanie lesných porastov pripližovacími cestami, zvážnicami a pod.

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb:
1. Odvoz z OM a údržba lesných ciest a približovacích ciest – zvážnic, Lesných správ Pružina, Košeca, L. Rovne, P. Bystrica a Púchov. Odvoz dreva v objeme 70.000 m3 ihličnaté a 30.000 m3 listnaté.
- Minimálne požadované technicko-výrobné vybavenie pre predmet súťaže v odvoze dreva je 4 ks odvozné súpravy na odvoz dreva v celých dĺžkach s dvojnápravovým oplenovým prívesom, resp. 5ks odvozných súprav na odvoz dreva v celých dĺžkach s jednonápravovým oplenovým prívesom, alebo ich kombinácia.
- Minimálne požadované technicko-výrobné vybavenie pre predmet súťaže v údržbe a úprave lesných ciest a zvážnic je 1 ks Dozér- rýpadlo nad 95 kW na pásovom podvozku, 2 ks Rýpadlo -nakladač (CAT 438,Komatsu, JCB ...), 3 ks Nákladný automobil (NA) T 815 (sklápač) z toho 1 ks prispôsobený na pluhovanie s posypom, UKT do 79 kW na údržbu ciest (pluhovanie) a údržbu priekop resp. kosenie banketov,... .
2. Termín vykonania prác je rok 2008, podľa potrieb OZ.
3. Navrhovateľ v prílohe č. 1.a uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v Sk bez DPH (zaokrúhlene na jednu desatinu koruny) za kilomter/m3 ako aj nakladanie a skladanie v Sk/m3 (ponuku uvedie za každú triedu cesty uvedenej v prílohe rozdelenej samostatne na ihličnaté a listnaté). V prílohe 1.b navrhovateľ uvedie svoju cenovú ponuku v Sk bez DPH (zaokrúhlene na celé koruny) za strojohodinu (STH) ponuku uvedie za každý prostriedok uvedený v prílohe.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné a odbytové problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných mesiacoch formou dodatku, kde výška prác bude zodpovedať prevádzkovým požiadavkám objednávateľa.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského listu nie staršieho ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet súťaže.
2. Doklad resp. čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach (výpis z daňového úradu, resp. doklad o tom usvedčujúci), odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR š.p..
3. Referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe č.2, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. Sk), vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých objednávateľov prác za rok 2007 aj s kontaktnou adresou.
4. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP a PO.
5. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže a z ktorých bude jasné, že tieto prostriedky sú vhodné na vykonávanie predmetu súťaže (napr. kópie technického preukazu, oprávnenia na prácu s HR a pod.).
6. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
7. Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže.
8. Všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov:

1. Podávanie súťažných ponúknajneskôrdňa 12.12.2007 do 12.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 12.12.2007 o 12.30 hod. v zasadačke OZ môžu sa na ňom zúčastniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž na lesnícke práce v odvoze dreva a údržbe lesných ciest a zvážnic – neotvárať“ s adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v podateľni OZ Považská Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote, alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch II. – V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude Cenová ponuka – v Sk bez DPH, referencie resp. poznatky a technicko-výrobné vybavenie. Cenová ponuka v odvoze dreva musí obsahovať rozpis podľa jednotlivých tried - úsekov odvozných ciest a drevín (ihličnaté, listnaté) podľa tabuľky č.1a, kde sú uvedené orientačné ceny z roku 2007:
Tab.č.1a

Auto Súprava

cena v SK/1m3/km

Označenie cesty Mop E 005

NORMY

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

E

3,4

4,4

štátna cesta II. tr.

AN

3,7

4,7

asfaltová cesta (obec)

AM

3,9

5,0

lesná asfaltová cesta

AO

4,3

5,5

tvrdá lesná cesta

C

5,2

6,6

zvážnica, terén, zem. cesta

T

6,5

8,3

piesok, nespev. terén

P

7,7

10,0

Spôsob vykonania: mechanizovane - HR Sk /1m3

Operácia

Nakladanie a skladanie

Prostriedok

bez rozlíšenia (auto-solo, auto súprava)

Drevina (skupina sortimentov dreva)

Ihličnaté

Listnaté

Druh práce

Ev. č. normy

1

2

Nakladanie a skladanie - súčasť odvozu

903

57

81

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES s prevozom dreva do 500 m (samostatne)

904

60

87

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES zo stanovišťa - bez prevozu (samostatne)

905

34

50

Príklad výpočtu (slúži aj pre vyhodnocovanie ponúk):
Priemerná trasa na OZ P. Bystrica a maximálna cena v SK/m3 ložný (súprava) z OM na ES je:

Auto Súprava

cena v SK za 1m3

Priem. vzdialenosť v km

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

7,7

26,5

34,1

štátna cesta II. tr.

7

25,6

32,9

asfaltová cesta (obec)

3,4

13,2

16,9

lesná asfaltová cesta

2,2

9,5

12,2

tvrdá lesná cesta

0,8

4,1

5,3

zvážnica, terén, zem. cesta

0,2

1,3

1,7

piesok, nespev. terén

0,1

0,8

1,0

Nakladanie a skladanie

auto súprava

Ihličnaté

Listnaté

1

2

57

81

Cena spolu v Sk za m3

138

185

– a) Hodnotenie ponúk uchádzačov v odvoze dreva je dané pomerom medzi najnižšou ponúkanou výslednou cenou celého diela v prílohe č. 1.a (technické jednotky v m3 x cena spolu v Sk za m3) a ponúkanou cenou celého diela konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 55, max. možný počet bodov bude 55.
– b) Hodnotenie ponúk v údržbe lesných ciest a zvážnic je dané rovnako pomerom medzi najnižšou ponúkanou výslednou cenou celého diela v prílohe č. 1.b (technické jednotky v STH x cena v Sk za STH) a ponúkanou cenou celého diela konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 20, max. možný počet bodov bude 20.

Zemné a stavebné práce

Tab. č. 1.b

Prostriedok (skupina strojov)

Technológia, operácia, výkon

predpokladaný počet výkonových jednotiek

orientačné ceny z roku 2007

Práca

Práca

STH

Sk/STH

CAT 438,Komatsu, JCB ... (Rýpadlo, nakladač)

Nakladacie, stavebné a zemné práce

2400

730

Dozér nad 95 kW a rýpadlá na pásovom podvozku

Zemné práce (údržba ciest,...)

350

1475

UKT do 79 kW

Zemné práce (údržba ciest, priekop, kosenie banketov,...)

450

450

Nákladná preprava

prepravná vzdialenosť (v km)

T 815 (sklápač)

orientačné ceny z roku 2007

predpokladaný počet výkonových jednotiek

do 4,9 km

STH

Sk/STH

650

750

nad 5,0 km

STH

Sk/STH

950

1 040

Zimná údržba

Prostriedok

Pluhovanie

Pluhovanie s posypom

orientačné ceny z roku 2007

predpokladaný počet výkonových jednotiek

STH

STH

Sk/STH

Sk/STH

T 815

350

350

1 330

1 445

Dozér, 95 kW +

350

x

1475

x

UKT( KT – 79 kW)

200

x

435

x


c) Referencie budú hodnotené na základe Prílohy č. 2 kde navrhovateľ dodá referencie od objednávateľov služieb a prác za rok 2007
Referencie a poznatky - dobré = + 5 bodov (plní úlohy včas a kvalitne,
komunikácia na vynikajúcej úrovni)
- priemerné = +3 body (plní úlohy výnimočne oneskorene v požadovanej kvalite)
- slabé = 0 bodov (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami)

d) Vlastné technicko-výrobné prostriedky budú bodované nasledovne:
Vyhovujúce minimálne technicko-výrobné vybavenie = 0 bodov
Technicko-výrobné vybavenie nad rámec minimálneho:
NA súprava resp. sólo na odvoz sortimentov dreva = + 5 bodov
Dozér- rýpadlo, alebo Grader s nivelačnou radlicou = + 5 bodov
Stroje a zariadenia na údržbu vodných tokov a bystrín
(UDS, kráčajúci bager, a pod.) = + 5 bodov
Valec nad 12 t na úpravu LC = + 5 bodov

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 5 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok a oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 pracovných dní od podpísania zápisnice z vyhodnotenia súťaže.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 100.000,- Sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.
Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí OZ:
Ing. Marian Čerepan – logistik OZ, 00421 424378225, 00421 918335344, m.cerepan@lesy.sk

V Považskej Bystrici dňa 27.11.2007 .......................................
riaditeľ OZ

Obchodná verejná súťaž na dodávku prác v odvoze dreva a údržbe lesných ciest a zvážnic na rok 2008

OZ Považská Bystrica
Príloha č. 1.a

Odvoz dreva

Auto Súprava

cena v SK/1m3/km

Označenie cesty Mop E 005

NORMY

Ihličnaté

Listnaté

štátna cesta I. tr.

E

štátna cesta II. tr.

AN

asfaltová cesta (obec)

AM

lesná asfaltová cesta

AO

tvrdá lesná cesta

C

zvážnica, terén, zem. cesta

T

piesok, nespev. terén

P

Spôsob vykonania: mechanizovane - HR Sk /1m3

Operácia

Nakladanie a skladanie

Prostriedok

bez rozlíšenia

Drevina (skupina sortimentov dreva)

Ihličnaté

Listnaté

Druh práce

1

2

Nakladanie a skladanie - súčasť odvozu

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES s prevozom dreva do 500 m (samostatne)

Nakladanie na kamióny (vagóny) na OM a ES zo stanovišťa - bez prevozu (samostatne)

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ DPH:

Bankové spojenie:


Obchodná verejná súťaž na dodávku prác v odvoze dreva a údržbe lesných ciest a zvážnic na rok 2008

OZ Považská Bystrica
Príloha č. 1.b

Zemné a stavebné práce

Prostriedok (skupina strojov)

Technológia, operácia, výkon

Navrhovaná cena v Sk/STH

Práca

Sk/STH

CAT 438,Komatsu, JCB ... (Rýpadlo, nakladač)

Nakladacie, stavebné a zemné práce

Dozér nad 95 kW a rýpadlá na pásovom podvozku

Zemné práce (údržba ciest,...)

UKT do 79 kW

Zemné práce (údržba ciest, priekop, kosenie banketov,...)

Nákladná preprava

prepravná vzdialenosť (v km)

T 815 (sklápač)

Predpokladaný počet výkonových jednotiek


do 4,9 km

Navrhovaná cena v Sk/STH

nad 5,0 km

Navrhovaná cena v Sk/STH

Zimná údržba*

Prostriedok

Pluhovanie

Pluhovanie s posypom

Navrhovaná cena v Sk/STH

Sk/STH

Sk/STH

T 815

Dozér, 95 kW +

x

UKT( KT – 79 kW)

x

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ DPH:

Bankové spojenie:

)* Sadzby nezahŕňajú náklady na obstaranie posypového materiálu ( nákupné ceny posypového materiálu). U nákladných áut a traktorov sa v sadzbe zohľadňuje, že výška snehovej vrstvy neumožňuje obvyklú plynulosť práce pre časté cúvanie alebo otáčanie (prerážanie snehových násypov), pluhovanie odvozných miest, expedičných miest, prípadne iných plôch potrebných na zabezpečenie výrobného procesu a pod.


Príloha č. 2

Referencie - vyhodnotenie

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

Príloha 2

Objednávateľ

hodnotenie

Podpis a pečiatka objednávateľa

(právnická osoba alebo jej organizačná zložka, fyzická osoba)

Objem prác v tis. Sk

kvalita vykonaných prác

Hodnota referencií

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené