ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia


Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia

Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA
podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Druh postupu

Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia

§99 Užšia súťaž

Druh zákazky

Stavebné práce
Tovary
Služby

ODDIEL I. obstarávateľ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Považská Bystrica

IČO: 36 038 351

Poštová adresa:
Orlové 300

Mesto/obec:
Považská Bystrica

PSČ:
017 22

Kontaktné miesto:
Považská Bystrica, Orlové 300
Kontaktná osoba: Ing. Ján ŠÍPEK

Telefón:
+421 42 437 82 36
+421 42 437 82 47

E-mail:
jan.sipek@lesy.sk

Fax:
+421 42 437 82 22

Internetová adresa:
www.lesy.sk

Ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na hore uvedenej adrese v pracovných dňoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

Číslo spisu:

198/240/2008

Ponuky musia byť doručené na hore uvedenú adresu.

Ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na hore uvedenej adrese osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 10,00 hod., alebo po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnými osobami.
Súťažné podklady môže prevziať za žiadateľa len osoba poverená štatutárnym zástupcom, ktorej meno a číslo občianskeho preukazu bude uvedené v žiadosti a ktorá sa pri preberaní súťažných podkladov preukáže občianskym preukazom .


 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Uskutočňovanie stavebných prác
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovanie stavebných prác
Realizácia stavby akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávateľa

Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombináciaKategória služby číslo: 

(kategórie služieb číslo 1 – 16
podľa prílohy č. 2 k zákonu)

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
k.ú. Lednica

Hlavné miesto dodania tovarov:Hlavné miesto poskytovania služieb:II.1.3. Oznámenie zahŕňa
verejnú zákazku vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS) vypracovanie rámcovej dohody

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Protipožiarna lesná cesta Strážovské vrchy - rekonštrukcia

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)viď. www.uvo.gov.sk – vestník – slovník CPV

Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

Hlavný predmet

45.23.31.40 -2

- -

Doplňujúce predmety

...-
...-
...-
...-

- -
- -
- -
- -

II.1.6. Rozdelenie na časti (na informáciu o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne) áno nie
Ak áno, ponuky treba predložiť (označte krížikom iba jedno okienko)

len na jednu časť

na jednu alebo viac častí

na všetky časti

II.1.7. Povoľuje sa predloženie variantných riešení áno nie

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Trvanie v mesiacoch  alebo v dňoch  (od uzatvorenia zmluvy)

alebo začatie 01/10/2008 (dd/mm/rrrr)
ukončenie 30/11/2009 (dd/mm/rrrr)

ODDIEL III. Právne, ekonomické, finančné a TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatňujú): neuplatňujú sa


III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
- -Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.
- Faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá povereným pracovníkom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturácia bude vykonávaná mesačne.
- -Lehota splatnosti je 28 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávateľom.
- Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na OZ.
- Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 289/95 Z. z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.


III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: neuplatňujú sa

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú) áno nie
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej podpísaní generálnym riaditeľom Lesov SR š.p.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 a 2 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. § 128 zák. NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči LSR, š. p..

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť, ostatné podmienky, environmentálne manažérstvo

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. Uchádzač má k dispozícií strojné a technické vybavenie na vykonanie predmetu zákazky.

2. Uchádzač má oprávnenie na výkon činností stavbyvedúceho na predmet obstarávania.

3. Zoznam min. 3 zmlúv s minimálnou cenou za jedno dielo 5 mil. Sk rovnakého, alebo podobného predmetu obstarávania realizovaných v posledných 5. rokoch.

4. Uchádzač nie je v reklamačnom konaní s obstarávateľom, čo preukáže čestným vyhlásením.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
(ak sa uplatňujú):

1. Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.
2. Oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, potvrdeným originálom odtlačku pečiatky oprávnenej osoby.
3. Zoznam potvrdený objednávateľom.

4. Čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača s overením jej podpisu matričným, alebo notárskym úradom.

ODDIEL IV. Postup

IV.1.1. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg): nie je
Predpokladaný počet dodávateľov 

alebo ich predpokladaný minimálny počet  a maximálny počet (ak sa uplatňuje) 

Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov:

IV.1.2. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
(rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)
Použitie etapového postupu znižovania počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať,
alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiť áno nie

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku)

Najnižšia cena

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ : nie je


IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu)

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum
26/03/2008 (dd/mm/rrrr) Čas: 08:00 hod

Úhrada za súťažné podklady áno nie
Ak áno, cena (uveďte len číslo): 300 ,- Mena: Sk
Podmienky a spôsob úhrady: pri prevzatí súťažných podkladov

IV.3.5. Lehota na prevzatie súťažných podkladov
Dátum 26/03/2008 (dd/mm/rrrr) Čas: 9:00 hod

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk.
Dátum 03/04/2008 (dd/mm/rrrr) Čas: 9:00 hod

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do 30/09/2008 (dd/mm/rrrr)

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum 03/04/2008 (dd/mm/rrrr) Čas: 9:30 hod
Miesto : Zasadačka AB OZ Pov.Bystrica, prízemie, miestnosť č.12

ODDIEL V. doplŇUJÚCE INFORMácie

V.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os 2, opatrenie 5.3.2.2.4. obnova potenciálu LH

V.2. Dátum zverejnenia tohto oznámenia 22/02/2008 (dd/mm/rrrr)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené