ÚVOD
KONTAKTY
PONUKA

AKCIE

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > OZ Biomasa


Úvod

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik odštartoval v roku 2004 v súlade s programom Európskej únie o rozvoji a využívaní zdrojov obnoviteľných foriem energie, ambiciózny projekt Biomasa.
Biomasa je prvý zdroj energie, ktorý začal človek využívať. Zdrojmi biomasy sú hlavne tenká a nekvalitná drevná hmota z korunovej časti z ihličnatých a listnatých  prebierok, hmota z výmladkových lesov a zvyšky po spracovaní kalamít. Je najdlhšie využívaná obnoviteľná surovina.
Postupne ju začala nahradzovať fosílna forma paliva predovšetkým uhlie, plyn a ropa. Pod tlakom rastu cien fosílnych palív, ohrozenia životného prostredia nastáva nárast energetického využitia biomasy.

Cena zemného plynu ako základného paliva využívaného pri výrobe tepla za posledné obdobie výrazne vzrástla. Nárast sa pochopiteľne prejavil v cenách tepla. Jedným opatrením s mimoriadne pozitívnym ekonomickým a ekologickým dopadom je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Práve priame spaľovanie biomasy pri výrobe tepla je perspektívnou alternatívou voči spaľovaniu zemného plynu.

ZÁMERY ŠTÁTNYCH LESOV:

  1. Pre samosprávy miest a obcí ponúkame surovinu – energetickú „ŠTIEPKU“, pomocou ktorej môžu dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na výrobu tepla a úsporu zdrojov potrebných pre vlastný rozvoj.
  2. Spolupracujeme s vlastníkmi lesov pri využívaní potencionálnych zdrojov biomasy. Pre nové reg. projekty zabezpečíme výkup i spracovanie biomasy z porastov súkromných vlastníkov lesov.
  3. V spolupráci s Národným lesníckym centrom a výrobcami energetických kotolní koordinujeme svoje aktivity smerujúce k podpore realizácie  regionálnych projektov pre energetické využitie dendromasy.
  4. Veľký dôraz kladieme na ekologickú stránku   projektu. Spracovaním zbytkov po kalamitných ťažbách chceme dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu porastov, hlavne v emisne a kalamitne ohrozených územiach.
  5. Regionálne projekty smerujú k lepšiemu využitiu surovinovej základne lesnej dendromasy, k vytvoreniu nových pracovných miest a k rozvoju regiónov.
  6. Celá táto problematika vygeneruje množstvo projektov na získanie zdrojov z európskej únie a spoločne s Vami urobíme významný krok k zvýšeniu využívania surovinových zdrojov a zlepšeniu životného prostredia.

Produkt => BIOMASA  - energetická štiepka a jej výroba 

Zdroje dendromasy:

• Palivové drevo – produkt ťažbového procesu
• Tenčina – do 7cm, haluzina
• Odpad – po spracovaní dreva - kôra, piliny 
• Tenká nekvalitná hmota
• Drevná hmota z veľkoplošných a maloplošných kalamít

Výroba sa zabezpečuje štiepkovacou technológiou „Erjo“ na podvozku „Doppstadt“. Túto technológiu používame už niekoľko rokov a po skúsenostiach za toto obdobie sme pristúpili k zabezpečeniu celého Odštepného závodu Biomasa práve touto štiepkovacou technológiou. Jedná sa o modernú, vysoko výkonnú technológiu maximálne vyhovujúcu našim požiadavkám na mobilitu a výkonnosť pri spracovávaní korunových častí stromov.

Obchodné aktivity

Najvyššou prioritou je vytvárať trhy, získavať zákazníkov a zabezpečiť dodávku lesnej štiepky k spotrebiteľovi – zabezpečovať zásobovanie nových regionálnych teplární kvalitnou energetickou štiepkou i v extrémnych poveternostných podmienkach.
Moderné technológie a špičková štiepkovacia technika zabezpečujúca výrobu s nízkymi nákladmi je základom pre dosiahnutie prioritného postavenia na trhu.
V účastnosti sa naša výroba energetickej štiepky pohybuje okolo 150 000 ton ročne.

Nová energetická politika štátnych Lesov SR realizovaná prostredníctvom novovybudovaného Odštepného závodu Biomasa je reálnou a dlhodobou alternatívou pre teplárne, sídliská, školy i pre občanov SR.

Organizačná štruktúra ODŠTEPNÉHO ZáVODU:

Lesy SR, š. p. vybudoval flexibilnú špecializovanú organizačnú jednotku = OZ Biomasa, ako subjekt zastrešujúci produkciu energetickej štiepky v rámci celého podniku Lesy SR. Od začiatku bolo a stále je prioritným fungovanie celého projektu na regionálnej báze. Z toho dôvodu boli vytvorené regionálne strediská ako nižšie organizačné jednotky plošne pokrývajúce celú plochu lesov obhospodarovaných štátnym podnikom Lesy SR. Bola vytvorená sieť výkonných štiepkovačov strategicky umiestnených v regiónoch s výraznou koncentráciou surovinovej základne (kalamitné plochy), resp. v regiónoch kde zabezpečujeme dodávky domácim odberateľom.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 
RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY

 

NEPREHLIADNITE
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené