PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > Obchodná verejná súťaž


Obchodná verejná súťaž

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva


do obchodnej verejnej súťaže na výber dodávateľa tlačových zariadení pre Lesy SR, š.p.


Súťažné podmienky:


1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , GR Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet: Dodávka tlačových zariadení pre Lesy SR, š.p..

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, podľa organizačnej štruktúry (generálne riaditeľstvo Banská Bystrica a odštepné závody v rámci SR).

4. Termín realizácie: Do 31.12.2012 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy.

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Spôsobilosť na zrealizovanie dodávok, ktoré sú predmetom súťaže (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie staršie ako 3 mesiace).

b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že záujemca nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

c) Uchádzač nemá nedoplatky:
- daňové (potvrdenie príslušného príslušného daňového úradu),
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa),
- do nemocenského poistenia,
- do dôchodkového zabezpečenia,
- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

d) Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,
alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške
minimálne 5 mil. Sk . Potvrdenie poisťovne uchádzač predloží v originálnom vyhotovení
alebo v úradne overenej kópii tohto dokumentu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

e) Výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch v plnom rozsahu a obrat,
ktorý sa viaže na predmet obstarávania za predchádzajúce tri roky (2005, 2006, 2007),
týmto spôsobom uchádzač preukáže minimálny ročný obrat 100 mil. SKK za
posledné tri roky 2005, 2006, 2007 pričom predloženie len čestného vyhlásenia
o výške obratu nebude akceptované.

f) Potvrdenie o výške základného imania min. 2 mil. Sk (postačuje overený výpis z OR).

g) Potvrdenie uchádzača o skutočnosti, že uchádzač má minimálne tri vlastné obchodno servisné strediská v mestách Banská Bystrica, Žilina a Košice (záručný a pozáručný servis) pre ponúkané tovary. Je potrebné uviesť presnú adresu strediska, pracovnú dobu strediska a meno zodpovedného vedúceho strediska.

h) Certifikáty o partnerstve uchádzača s výrobcom ponúkaných tovarov a spôsobilosťou na predaj a servis ponúkanej značky, ktorú uchádzač vo svojej ponuke uvedie.

i) Doklad o skutočnosti, že uchádzač má zavedený certifikovaný systém riadenia kvality
podľa normy EN ISO 9001:2000 pre činnosti: predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií.

j) Preukázanie vlastného klientského pracoviska – napr. call centrum, hepldesk, hotline atď. s min. dvomi stálymi zamestnancami, ako centrálne pracovisko na nahlasovanie porúch s dennou prevádzkou min.8 00 –16 00 hod., telef. čísla, mená pracovníkov, adresa pracoviska

Všetky požadované doklady uvedené v bodoch b, c, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov. Doklad, alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá.

Ďalšie požiadavky na spracovanie ponuky:

1. Všetky modely uvedené v ponuke musia byť od jedného výrobcu.
2. Na všetky modely požadujeme minimálne 24 mesačnú záruku.
3. Riešenie porúch bude zabezpečené do 48 hodín na mieste poruchy prevádzkovaného zariadenia.
4. Na zabezpečenie výkonu pozáručného a mimozáručného servisu požadujeme minimálnu garanciu 5 rokov.

6. Referencie:

Zoznam firiem , kde bol dodaný rovnaký predmet súťaže za rok 2005, 2006 a 2007. V zozname uchádzač uvedie minimálne:

- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta plnenia,
- skutočne uhradenú hodnotu v Sk za dodávku
- telefonický kontakt na odberateľa

7. Cenová ponuka a platobné podmienky:

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z..

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

* cena celkom vrátane DPH z tabuľky plnení, ktorá tvorí Prílohu č.1. Bude prepočítaná podľa váhových kritérií častí A,B,C a D jednotlivých položiek tovarov a prác podľa nasledovného členenia :

Tlačiarne :
Položky 1a,1b,2a,2b z prílohy č.1. - časť A - váha 20%
Položky 3a,3b,4a,4b z prílohy č.1. - časť B - váha 20%
Položky 5a, 5b z prílohy č.1. - časť C - váha 30%
Položky 6a, 6b z prílohy č.1. - časť D - váha 30%

Vzorec pre výpočet ceny celkom podľa váhy jednotlivých častí :

Cena V (výsledná) = Cena A*0,2 + cena B*0,2 + cena C*0,3 + cena D*0,3

Poznámka : Ceny A,B,C,D budú vypočítané podľa prílohy č.1. ako sumárne ceny s DPH za jednotlivé časti A,B,C a D.

Víťazom sa stane ponuka s najnižšou hodnotou “Cena V (výsledná) “, podľa vyššie uvedeného vzorca. V prípade rovnosti cien na prvom mieste si komisia vyhradzuje právo určiť za najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu za časť C vrátane DPH.

Ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované technické parametre budú zo súťaže vylúčené.
S víťazom súťaže bude uzatvorená rámcová zmluva na 4 roky s možnosťou predĺženia (návrh Rámcovej zmluvy sa v súťažných návrhoch nepožaduje).

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame, aby záujemca predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica


Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 14.07.2008 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte názvom:
„Tlačové zariadenia - súťaž“ s poznámkou NEOTVÁRAŤ


Bližšie informácie: Ing. Milan Zorvan, tel.číslo: +42148/4344203, mobil:+421918444203, e-mail: Milan.zorvan@lesy.sk resp. Ing. Jana Vajová, tel.číslo: +42148/4344141, mobil: +421918444141, fax.: +42148/4344194, e-mail: jana.vajova@lesy.sk


V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu.

Komisia na otváranie obálok zasadne a vyhodnotí formálnu stránku podaných návrhov najneskôr do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

Po zasadnutí komisie na otváranie obálok zadávateľ vyhodnotí návrhy a do 10 kalendárnych dní od zasadnutia výberovej komisie písomne oznámi vybranému uchádzačovi, s ktorým bude podpísaná rámcová kúpna zmluva.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov.

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
generálny riaditeľ

Prílohy:

  1. Tabuľka plnenia
  2. Minimálne technické parametre tlačiarní

 

Príloha č.1 Tabuľka plnenia

P.č

Časť A

Požadovaná tlaćiareň

Popis ponúkaného komponentu

Cena/ks bez DPH

DPH

Cena/ ks s DPH

1.a)

9 Ihličková tlačiareň

1.b)

24 Ihličková tlačiareň

2.a)

Sieťové čiernobiele multifunkčné
zariadenie laser formátu A4

2.b)

Čiernobiele multifunkčné zariadenie laser formátu A4

Cena celkom časť A :

Váha 20%

P.č

Časť B

Požadovaná tlaćiareň

Popis ponúkaného komponentu

Cena/ks bez DPH

DPH

Cena/ ks s DPH

3.a)

Čiernobiela skupinová tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A4

3.b)

Čiernobiela osobná tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A4

4.a)

Farebná skupinová tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A4

4.b)

Farebná osobná tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A4

Cena celkom časť B :

Váha 20%

P.č

Časť C

Požadovaná tlaćiareň

Popis ponúkaného komponentu

Cena/ks bez DPH

DPH

Cena/ ks s DPH

5.a)

Farebná skupinová tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A3 (GDI)

5.b)

Farebná skupinová tonerová
laser/LED tlačiareň formátu A3 (PCL)

Cena celkom časť C :

Váha 30%

P.č

Časť D

Požadovaná tlaćiareň

Popis ponúkaného komponentu

Cena/ks bez DPH

DPH

Cena/ ks s DPH

6.a)

Farebné tonerové multifunkčné
zariadenie formátu A3++

6.b)

Farebné multifunkčné zariadenie laserová/LED formátu A4

Cena celkom časť D :

Váha 30%

Cena celkom časti A,B,C,D :


Príloha č.2. Minimálne technické parametre obstarávaných tlačiarní


1.a) 9 Ihličková tlačiareň

Počet ihiel: 9
Rýchlosť tlače: maximálna min. 350 zn/s
Štandardná min. 250 zn/s
Vysoká kvalita (nlq) min. 60 zn/s
Počet znakov na riadok : 80 stĺpcov (pri 10cpi)
Emulácia: Epson, IBM
Rozhrania: USB, Parallel
Počet kópií: min. 5
Životnosť hlavy: min. 400 mil. znakov
Životnosť pásky: min. 4 mil. znakov

1.b) 24 Ihličková tlačiareň

Počet ihiel: 24
Rýchlosť tlače: maximálna min. 330 zn/s
Štandardná min. 250 zn/s
Vysoká kvalita (lq) min. 80 zn/s
Počet znakov na riadok 80 stĺpcov (pri 10cpi)
Emulácia: Epson, IBM
Rozhrania: USB, Parallel
Počet kópií: min. 5
Životnosť hlavy: min. 400 mil. znakov
Životnosť pásky: min. 4 mil. znakov

2.a) Sieťové čiernobiele multifunkčné zariadenie laser formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi
Rozlíšenie skeneru: min. 600 x 2400 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 15 str. A4/minútu
Rozhrania: USB 2.0, 10/100 sieťová karta, hostiteľský port USB pre
pripojenie dátového zariadenia (flash disk)
Emulácia: PCL, PS
Fax: požaduje sa
Skener: Plochý A4, farebný aj ČB, aj automatický podávač papiera (ADF)
Zaťaženie : min. 6.000 strán/mesiac
Pamäť RAM: min. 64 MB
Podávač papiera: min. 250 listov A4 v integrovanom zásobníku
Multifunkčný podávač: na 1 list
Sieťové skenovanie: do mailu pomocou SMTP, do FTP servera cez LAN
Gramáž papieru: minimálne do 160 g/m2

2.b) Čiernobiele multifunkčné zariadenie laser formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi
Rozlíšenie skeneru: min. 600 x 2400 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 15 str. A4/minútu
Rozhrania: USB 2.0, hostiteľský port USB pre pripojenie dátového zariadenia (flash disk)
Emulácia: GDI
Zaťaženie : min 2.000 strán/mesiac
Skener: Plochý A4, farebný aj ČB
Pamäť RAM: min. 32 MB
Podávač papiera: min. 250 listov A4 v integrovanom zásobníku
Multifunkčný podávač: na 1 list
Gramáž papieru: minimálne do 160 g/m2
3.a) Čiernobiela skupinová tonerová laser/LED tlačiareň formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 1200 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 20 str. A4/minútu
Rozhrania: USB 2.0, Paralelný port
Sieťová kata: voliteľne
Emulácia: PCL, PS
Obojstranná tlač: voliteľne duplexná jednotka
Podávače papiera: minimálne 2 automatické zásobníky papiera v štandarde
Pamäť RAM: min. 128 MB /rozšíriteľná
Zaťaženie : min 60.000 strán/mesiac
Gramáž papiera: min. 65 - 200 g/m2


3.b) Čiernobiela osobná tonerová laser/LED tlačiareň formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 20 str. A4/minútu
Rozhrania: USB 2.0, Paralelný port
Sieťová kata: voliteľne
Emulácia: PCL
Podávač papiera: minimálne 150 listov
Pamäť RAM: min. 8 MB
Zaťaženie : min 15.000 strán/mesiac
Gramáž papiera: min. 60 - 120 g/m2


4.a) Farebná skupinová tonerová laser/LED tlačiareň formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 30 str. A4/ min Č/B
min. 20 str. A4/min farebne
Tlač prvej stránky A4: max. 10 sekúnd Č/B
max. 10 sekúnd farebne
Emulácia: PCL, PS
Rozhrania: USB 2.0, 10/100 sieťová karta
Obojstranná tlač: voliteľne duplexná jednotka
Podávače papiera: min. 300 listov A4 v integrovanom zásobníku a
ručný podávač na min. 100 listov A4 a neštandardné formáty
Iné vlastnosti: podpora neštandardných formátov (banery dĺžky min. 1 meter)
Pamäť RAM: min. 256 MB
Zaťaženie : min 60.000 strán/mesiac
Gramáž papiera: min. 65 - 200 g/m2
Ovládanie po sieti: možnosť prestavovania parametrov tlačiarne po sieti


4.b) Farebná osobná tonerová laser/LED tlačiareň formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 20 str. A4/ min Č/B
min. 15 str. A4/min farebne
Tlač prvej stránky A4: max. 10 sekúnd Č/B
max. 15 sekúnd farebne
Emulácia: PCL, PS
Rozhrania: USB 2.0, 10/100 sieťová karta
Podávače papiera: min. 250 listov A4 v integrovanom zásobníku a
ručný podávač na 1 list A4 a neštandardné formáty
Iné vlastnosti: podpora neštandardných formátov (banery dĺžky min. 1 meter)
Pamäť RAM: min. 128 MB
Zaťaženie : min 30.000 strán/mesiac
Ovládanie po sieti: možnosť prestavovania parametrov tlačiarne po sieti
Gramáž papiera: min. 65 - 200 g/m25.a) Farebná skupinová tonerová laser/LED tlačiareň formátu A3 (GDI)

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 30 str. A4/ min Č/B
min. 15 str. A3/min Č/B
min. 25 str. A4/min farebne
min. 15 str. A3/min farebne
Tlač prvej stránky A4: max. 10 sekúnd Č/B
max. 10 sekúnd farebne
Emulácia: GDI
Rozhrania: USB 2.0, 10/100 sieťová karta
Obojstranná tlač: voliteľne duplexná jednotka
Podávače papiera: min. 300 listov A4 v integrovanom zásobníku a ručný podávač na min. 100 listov A4 a neštandardné formáty
Tlač iných formátov : podpora neštandardných formátov (banery dĺžky min. 1 meter)
Zaťaženie : min 70.000 strán/mesiac
Ovládanie po sieti: možnosť prestavovania parametrov tlačiarne po sieti
Pamäť RAM: min. 128 MB
Gramáž papiera: min. 65 - 200 g/m2


5.b) Farebná skupinová tonerová laser/LED tlačiareň formátu A3 (PCL)

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 30 str. A4/min. Č/B
min. 16 str. A3/min. Č/B
min. 25 str. A4/min. farebne
min. 15 str. A3/min. farebne
Tlač prvej stránky A4: max. 10 sekúnd Č/B
max. 10 sekúnd farebne
Emulácia: PCL, PS
Rozhrania: USB 2.0, Paralelný port, 10/100 sieťová karta
Obojstranná tlač: voliteľne duplexná jednotka
Podávače papiera: min. 300 listov A4 v integrovanom zásobníku a
ručný podávač na min. 100 listov A4 a neštandardné formáty
Tlač iných formátov : podpora neštandardných formátov (banery dĺžky min. 1 meter)
Zaťaženie : min 70.000 strán/mesiac
Ovládanie po sieti: možnosť prestavovania parametrov tlačiarne po sieti
Pamäť RAM: min. 256 MB
Gramáž papiera: min. 65 - 200 g/m2


6.a) Farebné tonerové multifunkčné zariadenie formátu A3++

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 1200 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 40 str. A4/min. Č/B
min. 20 str. A3/min. Č/B
min. 35 str. A4/min. farebne
min. 15 str. A3/min. farebne
Tlač prvej stránky A4: max. 10 sekúnd Č/B
max. 15 sekúnd farebne
Emulácia: PCL, PS
Rozhrania: USB 2.0, Paralelný port, 10/100 sieťová karta
Obojstranná tlač: požaduje sa (duplexná jednotka)
Podávače papiera: min. 2000 listov A4 v integrovaných zásobníkoch a ručný podávač na min. 200 listov A4 a neštandardné formáty
Funkcie: Č/B a farebné obojstranné kopírovanie, skenovanie s rozlíšením min 600x600 dpi do mailu, ftp a adresára
Podpora LDAP: áno
Správa farieb: Použitie ICC profilov, podpora kalibrácie
Tlač iných formátov: podpora neštandardných formátov (banery dĺžky min. 1 meter)
Zaťaženie : min 100.000 strán/mesiac
Ovládanie po sieti: možnosť prestavovania parametrov tlačiarne po sieti
Pamäť RAM: min. 1024 MB
Gramáž papiera: min. 70 - 260 g/m2

6.b) Farebné multifunkčné zariadenie laserová/LED formátu A4

Rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi
Rozlíšenie skeneru: min. optické 600 x 600 dpi, interpolované 4800 dpi
Min. rýchlosť tlače: min. 20 str. A4/min. Č/B
min. 15 str. A4/min. farebne,
Rýchlosť skenovania: min. 15 str. A4/min.
Skener: farebný plochý A4 s ADF o kapacite 50 listov
Skenovanie do: e-mailu, zdielaného adresára, USB disku, TWAIN
Emulácia: GDI
Rozhrania: USB 2.0, 10/100 sieťová karta
Podávače papiera: min. 250 listov A4 v integrovanom zásobníku
Multifunkčný podávač: na 1 list
Zaťaženie : min 35.000 strán/mesiac
Pamäť RAM: min. 128 MB
Fax: požaduje sa

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené