ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > Verejné obchodné súťaže > LC Krosná - rekonštrukcia


LC Krosná - rekonštrukcia

Obstarávateľ: LESY SR, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Vranov nad Topľou


V E R E J N Á O B C H O D N Á S Ú Ť A Ž
S Ú Ť A Ž N É P O D M I E N K Y
1/ Obstarávateľ - LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica,
Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136

2/ Predmet obstarávania - Lesná cesta Krosná - rekonštrukcia

3/ Miesto realizácie stavby - k.ú. Koškovce, Hankovce, Hrabovec n/Lab. okres Humenné

4/ Vymedzenie predmetu súťaž

predmetom súťaže je dodávka stavby v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil LESY SR, š.p. PK Žilina podľa platných technických noriem, pri dodržaní podmienok stavebného povolenia, alebo iného dokladu, ktorý nahrádza stavebné povolenie.


5/ Termín realizácie - 08 /2008 – 10 / 2009
6/ Podmienky účasti uchádzača v obchodnej verejnej súťaži

- odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom súťaže
(výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu)
- uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo
likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
(potvrdenie príslušného súdu)
- uchádzač nemá daňové nedoplatky ( potvrdenie príslušného daňového úradu )
- nemá nedoplatky poistného do zdravotného, nemocenského poistenia, dôchodkového
zabezpečenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu)
- nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti,
je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov.
Doklady, alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie, ako 3 mesiace.


7/ Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača

Referencie ( zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet súťaže, najmä výstavba, alebo opravy lesných ciest realizovaných za posledné 3 roky)
Údaje o strojom, výrobnom a technickom vybavení


8/ Cenová ponuka a platobné podmienky

Cena bude určená na základe výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v členení na jednotlivé stavebné objekty. Cena sa uvedie v Sk bez DPH. Súčasťou cenovej ponuky je podrobný rozpočet stavby.
Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr vyhotovených dodávateľom v zmysle uzavretej ZoD. Finančný objem prostriedkov pre rok 2008 na zhotovenie diela stanovený na 4,0 mil. Sk bez DPH je záväzný a v zmysle PD obsahuje objekty SO 3 + zemné práce z SO 4. Zvyšné finančné prostriedky na zhotovenie diela v súlade s uzavretou ZoD budú prestavané v roku 2009. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 60 dní. Zálohy objednávateľ neposkytuje.

9/ Spôsob predkladania súťažných návrhov

Súťažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať!“s názvom predmetu obstarávania „Lesná cesta Krosná-rekonštrukcia“ s presnou adresou uchádzača. Súťažné návrhy sa predkladajú na adresu vyhlasovateľa poštou, alebo osobne.
Termín doručenia súťažného návrhu na sekretariát Lesy SR š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou najneskôr 23.07.2008 do 12:00 hod.,
Súťažné návrhy, predložené po určenej lehote na predkladanie, nebudú zahrnuté do súťaže. Vyhlasovateľ ich vráti navrhovateľovi neotvorené.
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Súčasťou súťažného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovateľa.
Návrh ZOD musí obsahovať dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je súčasťou súťažných podmienok. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.
Termín otvárania obálok: 23.07.2008 o 13:00 hod. na adrese obstarávateľa.


10/ Záručná lehota sa stanovuje na 36 mesiacov


11/ Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4 – 10
Súťažné návrhy budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:
a/ cena za uskutočnenie prác

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov
posudzovanému kritériu uvedeného v ponuke.

11.1.cena za uskutočnenie prác .......................................................... 100 bodov

12/ Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií

12.1. cena za uskutočnenie prác

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za uskutočnenie prác. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za uskutočnenie prác platnej ponuky a navrhovanej ceny za uskutočnenie prác príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude cenovo najvýhodnejšia s prihliadnutím na preukázanie technickej spôsobilosti. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 7 dní od vyhodnotenia súťaže

Vo Vranove nad Topľou dňa: 16.06.2008

........................................................
Ing. Pavel Zaťko
riaditeľ závodu

V Banskej Bystrici schvaľuje dňa: ....................

.......................................................
doc. RNDr. Jozef Minďaš, CSc.
generálny riaditeľ

Zmluva o dielo č.  ....................

Uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb.

 

 

 

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1.             Objednávateľ:        LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                        Námestie SNP č.8

                                        975 66 Banská Bystrica

                                        zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

                                        oddiel Pš, vložka č. 155/S

            Zastúpený:            Ing. Pavel Zaťko – vedúci OZ Vranov nad Topľou

Project Manager:   Ing. Martin Strmeň – vedúci výroby

                             Ing. Marián Baran – referent technickej prípravy výroby

IČO :                     36038351

IČ DPH:                 SK2020087982

Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou

Číslo účtu:             509632/0200

 

1.2.             Zhotoviteľ:             Podľa výpisu z OR ale presne!

                                  

                                       

            Zastúpený:           

            Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:                    

            Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

 

 

Článok č. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

 

2.1.   Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ...................., ktorá po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2.        Základné údaje:

2.2.1. Názov stavby: Lesná cesta Krosna – rekonštrukcia.

2.2.2. Miesto stavby: k.ú. Koškovce, Hankovce, Hrabovec n/Lab.

2.2.3. Projektant:  Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Projekčná kancelária Žilina

2.2.4. Inžinierska činnosť: Ing. Marián Baran – referent technickej prípravy výroby, Lesy SR, š.p.,

OZ Vranov nad Topľou

2.2.5. Termíny stavby:

          začatie:                     08/2008 (odovzdaním staveniska)

          dokončenie:              31.10.2009

 

 

Článok č. 3

PREDMET PLNENIA

 

3.1.  Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby podľa predloženej ponuky zhotoviteľa tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2.    Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení v stavebnej časti projektovej dokumentácie.

 

3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a k spokojnosti objednávateľa.

3.4.    Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ.

 

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

 

4.1.    Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa Čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:

4.1.1. Pre definitívne ukončenie stavby platí termín 31.10.2009.

4.2.   Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa Čl. 4 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a upravená dodatkom k tejto zmluve.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené podľa podmienok tejto zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.

 

Článok č. 5

CENA

 

5.1.    Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán     v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena pevná, je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.1.1  Cena za zhotovenie diela podľa Čl. 3 je  .....................,- SKK + ..................,- SKK (19% DPH), t.j. celkom ..........................,- SKK  vrátane DPH.

          Slovom: .................................................................. .

5.1. 2  V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.2     Stavenisková a mimo stavenisková doprava zhotoviteľa je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.2.1  Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy t.j., nie sú popísané vo výkaze výmer ani v zmluvnej dokumentácií, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom a jej zapracovaní do dodatku k tejto zmluve.

5.3     Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, objednávateľ neuhradí.

 

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi (OZ Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou). Faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka, alebo bola osobne prevzatá zodpovedným pracovníkom OZ Vranov nad Topľou a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2. Lehota splatnosti je 60 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávateľom. Lehota splatnosti kratšia ako 60 kalendárnych dní je so zľavou 5% zo základu fakturovanej sumy bez DPH.

6.3. Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.

6.4.  Objednávateľ zadrží čiastku 10% (bez DPH) z hodnoty diela z dielčích faktúr do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre.

6.5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

6.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 Zák. č. 289/95 Z. z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom  objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

 

Článok č. 7

KONEČNÁ FAKTÚRA

 

7.1. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.

7.2.  Konečná faktúra bude obsahovať rozpis všetkých doteraz fakturovaných čiastok a zrážok podľa čl. 6 a celkovú sumu.

7.3. V prípade, že protokol o odovzdaní  a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

 

Článok č. 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

 

8.1.    Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2.    Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác, dodávok a odstraňovaní vád, zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. Marián Baran – referent technickej prípravy výroby, ktorý je zároveň zodpovedným zástupcom. Činnosť stavebného dozoru bude riešená mandátnou zmluvou s externým dodávateľom týchto služieb.

8.3.    Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy a súčastne mu odovzdá kópiu právoplatného ohlásenia stavebných úprav.

8.4.    Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.5.    Objednávateľ vytýči pri odovzdávaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku.

8.6.    Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

8.7.    Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí plochy pre zariadenia staveniska, skládky a   zemníky.

8.8.    Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.9.    Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.

8.10. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa

8.11. Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.13. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

8.14. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.

8.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú dohodnuté na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, ale keď sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.

8.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.

8.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.

8.19. Ak zhotoviteľ zistí chybu v projektovej dokumentácii je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú chybu.

8.20. Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a atesty a predložiť ich výsledky v súlade s plánom riadenia kvality:

·       Skúšky na pevnosť betónu

·       Skúšky zhutnenia

·       Atesty zabudovaných materiálov 

8.21   Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

 

Článok č. 9

VÝROBNÉ PODKLADY

 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.

9.2.  Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 2 x projektovú dokumentáciu, z ktorých 1 exemplár bude slúžiť ako projekt skutočného vyhotovenia, ktorý zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní vykonaných prác.

9.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

9.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonania prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

 

Článok č. 10

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

 

10.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí                                                              36  mesiacov.

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

 

Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

 

11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku č. 3 tejto zmluvy po termíne uvedenom v článku  č. 4.1.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1.0 % z ceny podľa článku č. 5 tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela.

11.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje dvojnásobok ceny prác  podľa cenovej ponuky za každý deň omeškania s odstránením vád.

 

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

 

12.1. Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.

12.3. Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.

12.4. Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.

12.5. Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa.

 

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

 

13.1. Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

      

       Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v Slovenskej republike. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

 

       Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v Slovenskej republike okrem dní pracovného pokoja.

 

       Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

 

       Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

 

       Stavenisko – je miesto k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

 

       Pracovisko – je časť staveniska určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

 

       Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnej dodávateľskej dokumentácie.

 

Článok č. 14

PRACONÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

 

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:

Meno:                                           Funkcia:

.....................................              zmluvné a technické stránky

.....................................              zmluvné a technické stránky 

14.2. Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom  bude v jazyku slovenskom.

 

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

 

15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2. Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby až do času úplného prevzatia objektov.

 

Článok č. 16

ARBITRÁŽ

 

16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode  zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

 

Článok č. 17

VYŠŠIA MOC

 

17.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

17.2.  Štrajk pracovníkov zhotoviteľa ako aj jeho poddodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

 

Článok č. 18

ZMENY A DODATKY

 

18.1. Akékoľvek zmeny v obsahu tejto zmluvy budú urobené písomne  formou dodatku a budú platné len ak budú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

 

Článok č. 19

OSTATNÉ USTANOVENIA

 

19.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo sa znížila hodnota diela.

19.2. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené, alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

19.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy.

19.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.

19.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR v platnom znení.

 

Článok č. 20

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

20.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.

20.2. Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa budú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka - zákon č. 513/91 Zb. v platnom znení.

20.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

·  Cenová ponuka

20.4. V súlade s ustanovením § 344 Obchodného zákonníka objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

20.4.1 Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1 Obchodného zákonníka pre účely tejto

          zmluvy sa rozumie

      -      nedodržanie zmluvného termínu výstavby

-          porušenie technologickej disciplíny

-          strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzku.

20.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej schválení generálnym riaditeľom LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica.

20.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po jednom rovnopise.

 

Vranov nad Topľou, ....................                                                       ................, ..........................

 

 

Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ:

 

 

 

 

..............................................                                                .....................................................

Ing. Pavel Zaťko                                                                     

riaditeľ OZ Vranov nad Topľou                                    

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda účinnosť dňom jej schválenia generálnym riaditeľom LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.

 

Zmluvu schvaľujem, v Banskej Bystrici dňa ............................................

 

 

 

 

.........................................................

Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.

generálny riaditeľ         

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené