ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > Sútažné podmienky Zverín


Sútažné podmienky Zverín

SÚTAŽNÉ PODMIENKY

na dodávku stavebných prác na akciu

 “ Lesná cesta Zverín- rekonštrukcia”

 v k.ú. Dubové, okr. Turcianske Teplice .

1. Obstarávatel: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

                             Odštepný závod Žilina

                             Nám. M.R. Štefánika c.1

                             011 45 Žilina

2. Predmet obstarávania: Lesná cesta Zverín - rekonštrukcia úseku dlžky 1 km.

3. Miesto realizácie stavby: Obec Dubové, okr. Turcianske Teplice

4. Vymedzenie predmetu sútaže:   Predmetom sútaže je rekonštrukcia lesnej cesty obalovanou asfaltovou zmesou na dlžke 1 km v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, pri dodržaní podmienok stavebného povolenia.

5. Termín realizácie: zacatie stavby august 2003

                                       ukoncenie stavby do 31.10.2003

6. Podmienky uchádzaca v obchodnej verejnej sútaži:

  1. Odborná spôsobilost na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sútaže musí byt doložená originálom, alebo fotokópiou výpisu z obchodného registra, alebo živnostenského listu, nie staršie ako 3 /tri/ mesiace.
  2. Potvrdenie príslušného súdu, že uchádzac nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo voci nemu zacaté konkurzné, alebo likvidacné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie staršie ako 3 mesiace.
  3. Potvrdenie príslušného úradu, že uchádzac nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpecenia, nemocenského poistenia a prís- pevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 3 mesiace.
  4. Potvrdenie príslušného úradu, že nemá v SR evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace.
  5. Cestné vyhlásenie uchádzaca, že sa nezúcastnil na príprave, alebo vyhotovení sútažných podkladov.
  6. Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je možné nahradit potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikatelov.

7. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzaca:

  1. Referencie – zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sútaže, realizovaných za posledné 3 roky.
  2. Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

8. Cenová ponuka a platobné podmienky:

Cenová ponuka bude urcená na základe výkazu výmer, ktorý je súcastou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v clenení na stavebné objekty. Cena sa uvedie v Sk bez DPH. Súcastou cenovej ponuky je podrobný rozpocet stavby.

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr vyhotovených dodávatelom. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 dní.

Zálohy objednávatel neposkytuje.

9. Spôsob predkladania sútažných návrhov:

Sútažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznacenej heslom “Sútaž – neotvárat”, s názvom “Lesná cesta Zverín” a s adresou uchádzaca, na adresu vyhlasovatela poštou, alebo osobne v termíne do 8. augusta 2003, do 9.00 hod. Sútažné návrhy predložené po urcenej lehote nebudú zahrnuté do sútaže a budú vrátené uchádzacovi neotvorené.

Sútažné návrhy musia byt podpísané štatutárnym zástupcom navrhovatela.

Preberanie sútažných podkladov úcastníkmi verejnej obchodnej sútaže je možné uskutocnit od 7. júla 2003 do 18. júla 2003 , v case od 7.00 hod. do 10.00 hod. na adrese obstarávatela, II. poschodie, c. dverí 219, alebo na sekretariáte riaditela .

Kontaktná osoba vyhlasovatela je : Pavol Piala, c.t. 041/ 5172123, alebo 0903 805 796.

Otváranie obálok sútažných návrhov bude dna 8. augusta 2003 o 9.30 hod.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Hodnotené budú len sútažné návrhy, ktoré splnajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 9.. Sútažné návrhy budú hodnotené podla nasledovných kritérií:

a/ Cena dodávky

b/ Referencie

c/ Doba realizácie

d/ Zárucné podmienky

Vyhlasovatel oznámi výsledok verejnej obchodnej sútaže všetkým navrhovatelom v termíne do 18. augusta 2003.

 

11. Dalšie podmienky obchodnej verejnej sútaže:

a/ Vyhlasovatel si vyhradzuje právo neprijat ani jeden sútažný návrh, prípadne zmenit rozsah predmetu obstarávania, ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad stavby.

b/ Návrh Zmluvy o dielo /ZOD/ musí obsahovat dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je súcastou sútažných podmienok.

c/ V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovatel svoju ponuku odvolat, zmenit, alebo inak upravit.

d/ Uchádzac prevzatím sútažných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami úcasti v obchodnej verejnej sútaži.

e/ Vyhlasovatel neuhrádza uchádzacom žiadne náklady spojené s úcastou v tejto obchodnej verejnej sútaži.

V Žiline, dna 7.7.2003                                                     Ing. Ludovít L A C O,  pov. riaditel

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené