ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Ťažba dreva


Ťažba dreva

Ťažbová činnosť - ťažba dreva, jeho priblíženie na určené odvozné miesto, manipulácia na odvozné dĺžky na odvoznom mieste, resp. určené sortimenty

LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č. ú. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29. 10. 1999,
oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a násl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom súťaže je

1. Ťažbová činnosť - ťažba dreva, jeho priblíženie na určené odvozné miesto, manipulácia na odvozné dĺžky na odvoznom mieste, resp. určené sortimenty.

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb

a)Ťažbová činnosť – klasickou technológiou

Lesná správa

Kontakty

Ťažba a približovanie dreva klasickou technológiou – komplexná výroba (m3)

1

2

3

LS Pružina

042/435 89 40, 0918 335 306

24.100

LS Považská Bystrica

042/437 82 49, 0918 335 324

36.000


1. Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe č. 1 „Obchodná verejná súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti klasicky (príloha č. 1a) pre rok 2009“, ktorú navrhovateľ obdrží na príslušnej LS. Navrhovateľ v prílohe č. 1a uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v celých Sk bez DPH za príslušný výkon. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom. Navrhovateľ je povinný individuálne obhliadnuť predmet súťaže v teréne. Termín obhliadky je od 26.11.2008 do 12.12.2008, ktorý si dohodne telefonicky, alebo osobne na príslušnej Lesnej správe. Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov, mapové podklady a odovzdá navrhovateľovi tlačivá uvedené ako prílohy. LS vydá navrhovateľovi potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. zameniť dielce, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné a odbytové problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
3. Vyhlasovateľ si v prípade mimoriadnych udalostí, zmeny technológie resp. dielca vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných porastoch formou kalkulačného listu resp. technologického protokolu na konkrétne porastové a klimatické podmienky na základe odsúťažených zúčtovacích sadzieb.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského listu nie staršieho ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet súťaže.
2. Doklad, resp. čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach (výpis z daňového úradu, resp. doklad o tom usvedčujúci), odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR š.p..
3. Referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe č.2, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. Sk), vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých objednávateľov prác za rok 2008 aj s kontaktnou adresou.
4. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP a PO.
5. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní, alebo má v dlhodobom nájme a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže (napr. kópie technického preukazu, oprávnenia na prácu s JMP a pod.). Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľom, jeho oprávnenie vykonávať práce v lesníckych činnostiach, doklady o ich technickom zabezpečení a čestné prehlásenie, že nie sú zmluvne viazaní na iného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
6. Potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže v zmysle bodu II – 2.
7. Prehlásenie uchádzača, že sa oboznámil s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 3 a že s nimi súhlasí.
8. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
9. Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže.
10. Všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov

1. Podávanie súťažných ponúknajneskôrdňa 15. 12. 2008 do 10.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 15. 12. 2008 o 12.00 hod. v zasadačke OZ a môžu sa na ňom zúčastniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke samostatne pre jednotlivé LS označených heslom „Súťaž na lesnícke práce ťažbové na rok 2009 LS (meno LS ktorej sa súťaž týka) – neotvárať“ s adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou, alebo osobne v podateľni OZ Považská Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote, alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch II.–V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – posúdenie ponúkaných zúčtovacích sadzieb podľa jednotlivých výkonov bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou výslednou cenou celého diela a ponúkanou cenou celého diela konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 70 max. možný počet bodov bude 70.
– cena celého diela bude vypočítaná – ako celková suma spotreby práce podľa jednotlivých činností (výkonov) x zúčtovacia sadzba)
– navrhované zúčtovacie sadzby nižšie o viac ako 30% oproti priemeru navrhovaných zúčtovacích sadzieb v súťaži, budú zo súťaže vylúčené ako tzv. dumpingové ceny.

– referencie – posúdenie referencií bude podľa tabuľky v prílohe č. 2 pričom sa zohľadní súčet objemu vykonaných prác pre jednotlivých odberateľov za rok 2008 nasledovne:
Objem prác do 5 mil. Sk = 0 b.
od 5 do 10 mil. Sk = 3 b.
nad 10 mil. Sk = 5 b.
- referencie pre kvalitu vykonaných prác sa vyhodnotí nasledovne:
5 b. = práce bez nedostatkov v požadovanej kvalite, vykonané načas
3.b. =práce v požadovanej kvalite s odstrániteľnými nedostatkami bez použitia sankčného postihu
0 b. =práce vykonávané s nedostatkami za použitia sankčného postihu
Vyhodnocovacia komisia si vyhradzuje právo na overenie a prehodnotenie referencií od odberateľov a v prípade pochybností ich požiada o predloženie dodatočných referencií (max. možný počet bodov bude 10)

– technické zabezpečenie a kapacita vlastných pracovníkov – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov (max. možný počet bodov bude 20)
- od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi
- po absolútne postačujúce s 20 bodmi.
- pre technické zabezpečenie bude posudzovaný celý objem prác aj s predpokladanou výškou prác v porastoch s výskytom kalamity (potreba prostriedkov bude vypočítaná na základe výšky pracovného fondu pre rok 2009 a spotreby práce podľa jednotlivých činností (výkonov). Vypočítaná bude ako pomer prostriedkov, ktorými navrhovateľ disponuje a potreby prostriedkov pokrývajúci predmet obchodnej verejnej súťaže x 20).

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 5 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok a oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 pracovných dní od podpísania zápisnice z vyhodnotenia súťaže.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov. Jednotlivé cenové ponuky zúčtovacích sadzieb budú pri podpise zmluvy prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK/€, a matematicky zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 100.000,- Sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.

V Považskej Bystrici dňa 26. 11. 2008


riaditeľ OZ

Príloha č. 2

Referencie - vyhodnotenie

Navrhovateľ:

Názov:

Sídlo:

Príloha 2

Objednávateľ

hodnotenie

Podpis a pečiatka objednávateľa

(právnická osoba alebo jej organizačná zložka, fyzická osoba)

Objem prác v tis. Sk

kvalita vykonaných prác

Hodnota referencií

Príloha č. 3
ZMLUVA O DIELO č. čč/rrrr/zz/ss

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Sídlo: námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený:
IČO: 36 038 351
IČ DPH: SK2020087982
DIČ: 2020087982
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
Číslo účtu:1304-372/0200
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29. 10. 1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckych činnostiach klasickou technológiou (ťažba, približovanie – kone, UKT, LKT a krátenie dreva na odvozné dĺžky, resp. manipulácia dreva), ako komplexná výroba dreva na OM v celkovom objeme ............ m3 na LS .................

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v dodatku k zmluve, v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu.

2.3. Skutočné množstvo prác v jednotlivých porastoch vyjadrené v technických jednotkách, môže byť oproti množstvu uvedenému v dodatku tejto zmluvy nižšie alebo vyššie o 30 % z dôvodu chyby pri zisťovaní vyznačenej ťažby.

2.4. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v odseku 2.1. tohto článku.

III.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená na základe obchodnej verejnej súťaže za použitia odsúťažených zúčtovacích sadzieb na konkrétne porastové a prírodné podmienky v jednotlivých dielcoch, kalkulovaná na základe metodicko-organizačného pokynu Lesov SR, š. p. Banská Bystrica, Mop E 007 („Stanovenie cien prác lesníckych činností v podmienkach LSR, š. p.“) pre jednotlivé uvádzané výkony platného od 1.1.2007. Odsúťažené zúčtovacie sadzby sú uvedené v prílohe, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady zhotoviteľa.

3.2. Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ, po prevzatí diela, resp. jeho časti objednávateľom, vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doložiť k fakturácii tieto podklady:
- technologický protokol – práce v ťažbovej činnosti. (odovzdanie pracoviska
zhotoviteľovi),
- evidencia lesníckych činností potvrdený zástupcami objednávateľa
a zhotoviteľa (z programu WebLES),
- riadne vyplnenú faktúru do 5-teho dňa po skončení mesiaca.

3.4. Úhrada sa vykoná na základe daňového dokladu – faktúry (ďalej len faktúra). Práce sa budú fakturovať až po priblížení a krátení alebo manipulácii dreva na odvoznom mieste, podľa jednotlivých Dielcov, v ktorých sa vykonala ťažba a podľa jednotlivých výkonov ako komplexná výroba na OM. Výšku úhrady preverí objednávateľ v príslušných dokladoch organizácie (čistopis „Evidencia lesníckych činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi“)

3.5. Pri nezaplatení faktúry v uvedenom termíne splatnosti, môže si zhotoviteľ účtovať penále vo výške 0,015 % za každý deň omeškania, z celkovej dlžnej čiastky.

3.6. Realizovaná cena sa uvádza bez DPH.

3.7. Dohodnuté ceny považujú obe zmluvné strany za dôverné.

IV.
Čas a miesto plnenia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo v mieste určenom v dodatku k tejto zmluve.

4.2. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.

4.3. Odovzdaním pracoviska zo strany objednávateľa sa vlastníkom diela stáva zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo a škody na ňom. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k predmetu diela prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu diela.

V.
Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou dodatku k tejto zmluve a technologického protokolu, ktorý je jeho súčasťou.

5.2 Pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v dodatku zmluvy a jeho súčastí.

5.3 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.

5.4 Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a príslušných nariadení vlády ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. Zabezpečí nakladanie s vzniknutými odpadmi podľa citovaného zákona.

5.5 Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách v prípade úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobeného jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť lesné porasty, LPF, cesty alebo objekty a používať vo svojich výrobných prostriedkoch ekologicky neškodné náplne (napr. oleje EKOPIL do JMP). V prípade vzniku škody sa zaväzuje túto nahradiť.

5.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.8 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie diela, taktiež ak pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.

5.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu na základe technologického protokolu.

5.10 V prípade, že práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy neboli vykonané dohodnutým spôsobom, kvalitne a v stanovenom termíne podľa dodatkov a technologického protokolu, bude cena znížená adekvátne sankcii uvedenej v časti „Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek“ technologického protokolu.

5.11 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Zhotoviteľ pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

5.12 Kontaktné osoby pre výkon prác dohodnutých v tejto zmluve o dielo sú:
Za objednávateľa – vedúci strediska
– ťažbový technik strediska

Za zhotoviteľa xxxxxxxxxx
VI.
Doba zmluvy a ukončenie zmluvy
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od................................ do ......................

6.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe písomnej dohody.

6.3.Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe písomnej dohody.

6.4. Zmluvu je možné jednostranne vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane.

6.5. Jednostrannou výpoveďou je možné zmluvu okamžite vypovedať, pokiaľ bude splnený dôvod pre okamžité zrušenie zmluvy:
a/ nenastúpenie výrobných prostriedkov zhotoviteľa na vykonanie predmetu zmluvy podľa čl.
II. ods. 2.1 v termíne do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy,
b/ porušenie technologickej disciplíny zhotoviteľom,
c/ závažné porušenie a opakované porušenia predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
d/ porušenie predpisov uvedených v článku VII. („Záverečné ustanovenia“)
e/ vykonanie prác zhotoviteľom, ktoré neboli zadané,
f/ poškodenie lesa, lesného pôdneho fondu alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávateľovi škoda a nebola zhotoviteľom uhradená resp. odstránená podľa čl. 5.6.
g/ pri výpovedi z dôvodov, ako sú uvedené v tomto odseku písm. a/-f/ alebo bez udania
dôvodu zo strany zhotoviteľa si objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
Sk 100 000,–

VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

7.2.Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou platia za doručené do piatich dní po tom, ako boli zaslané na poslednú adresu objednávateľa, resp. zhotoviteľa v tejto zmluve, pokiaľ v čase 14 kalendárnych dní od odoslania písomnosti zmluvná strana (adresát) nepreukáže druhej zmluvnej strane (odosielateľovi) doručenie v iný deň.

7.3. Pokiaľ niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku odchylne, majú prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku.

7.4.Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

7.5.Obidve zmluvné strany a zaväzujú neodkladne ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

7.6.Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.

7.7.Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov prípadne Občianskeho zákonníka.

7.8.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami zastupujúcimi obe zmluvné strany.

7.9.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

7.10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

7.11. Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa ......................


.................................................. ........................................
Objednávateľ Zhotoviteľ

Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR

Príloha č.1 k zmluve č. čč/rrrr/zz/ss

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávaných osôb
d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov platných pre pracoviská a priestory Lesov SR š.p.)

a) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
c) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Technologickom protokole.
d) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov si dodávateľ zabezpečí preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
e) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesnej správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
f) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípadejeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť natelefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
g) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesov SR š.p.
h) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám
- Pozor spúšťa sa drevo
- Pozor vykonáva sa ťažba dreva
- Pozor priestor ošetrený chemickými látkami a pod.
podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm), Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!
i) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platnýsignál – STOJ! (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)


 

STOP Pravé rameno smeruje hore,
Prerušenie dlaň je obrátená dopredu
Koniec pohybu

Požiarna ochrana

a) školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
b) dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 2 kg.
c) narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
d) postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činností

a) dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Technologického protokolu objednávateľom.
b) Technologický protokol stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
c) termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ

Výrobné prostriedky

a) dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
b) dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel
c) mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je Vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
d) v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)

Ťažba dreva

a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
b) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
c) zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spiľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača
(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácii, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)
d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
g) pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
h) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (v zmysle Nariadenia vlády č. 86/2005 o klasifikácii surového dreva) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

Pestovanie a ochrana lesa

zalesňovanie

a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
c) obaľovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných nádobách
d) pri zalesňovaní obaľovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

ochrana proti burine

a) vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
b) herbicídom nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

ochrana proti zveri

a) repelentom sa ošetruje terminálny výhonok
b) pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
c) pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

prerezávky a plecie výseky

a) odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
b) umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávateľ
c) hmota z liniek musí byť vtiahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (spresnené v Technologickom protokole)

čistenie plôch po ťažbe

a) ťažbové zvyšky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené technologickým protokolom inak),
b) pásy uhádzaných ťažbových zvyškov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
c) objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
b) Ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušný OZ LSR š. p. vo vlastnej réžii (na svoje náklady).
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu
Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:
na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
na ostatnej ploche - určené v „Technologickom protokole“
c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
d) pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
e) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
f) Vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
- denne, po skončení pracovnej zmeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zvyškov
- denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zvyškov
- denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odviesť zrážkové vody
- denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
- stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátenie do pôvodného stavu)
- vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami
- zvyšky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
g) Predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesy SR k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
h) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

Manipulácia s ropnými produktmi

a) Pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
b) Odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
c) Skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
d) Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
e) Neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit)

Aplikácia chemických látok

a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
b) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
c) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS

Odpady

a) Odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

Doplňujúce informácie

Dôležité telefónne čísla
Hasiči 150
lekárska záchranná služba 155
polícia 158
integrovaný záchranný systém 112
vedúci LS ........................... .....................................................
technik LS ........................... .....................................................
............................................ .....................................................
............................................ .....................................................
............................................ .....................................................

Záverečné ustanovenia

a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené Technologickým protokolom
b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dodaní služby v lesníckych činnostiach.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách š.p. Lesy SR.

Za objednávateľa Za dodávateľa

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené