ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka


Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky
Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2009
- časť LS Lednické Rovne, časť LS Považská Bystrica.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca vyžiada v stanovenej lehote na určenej adrese. Výzva na predkladanie ponúk je priložená.

S pozdravom

Ing. Ján K u r i c
vedúci OZ

Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie podprahovej zákazky)

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
Kontaktné miesto: Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
IČO: 36 038 351
Adresa:
Obec (mesto):Považská Bystrica
PSČ:017 22
Ulica:Orlové 300
Kontaktná osoba: Ing. Libor Knapec
Telefón: 0918 335 302
Fax: 048/4378222
Elektronická pošta: libor.knapec@lesy.sk
Internetová adresa: www.lesy.sk

2. Predmet zákazky

Zákazka na poskytovanie služieb.

3. Názov predmetu zákazky

Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2009
- časť LS Lednické Rovne, časť LS Považská Bystrica

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

ÁNO
V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
viacero častí 2
V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:
A. časť LS Lednické Rovne
B. časť LS Považská Bystrica

5. Opis predmetu zákazky

Umelá obnova lesa, Čistenie plôch po ťažbe, Ochrana proti zveri, Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov, Prerezávky, Ochrana proti burine vyžínaním, Ochrana lesa.

6. Miesto dodania predmetu zákazky

OZ Považská Bystrica, Lesná správa Lednické Rovne a Lesná správa Považská Bystrica

7. Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)

27Ostatné služby

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 77.23.00.00-1
77.23.16.00-4

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Rozsah je súčasťou podrobnej špecifikácie z hľadiska vecného i časového a je uvedený v prílohe súťažných podkladov.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Predpokladané ukončenie dodávky: 20.12.2009

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi,
- faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo osobne prevzatá na podateľni OZ s dátumom prevzatia a podpisom zodpovedného pracovníka. Fakturácia bude vykonávaná mesačne,
- lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od vystavenia faktúry objednávateľovi (súčasný systém vystavovania faktúry – bez samofakturácie),
- objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Lehota splatnosti začína plynúť dňom vyhodnotenia opravenej faktúry na OZ.
- objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 222/04 Z.z. a dodací list prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ ju vráti na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- dodávateľ súhlasí s prechodom na samofakturáciu realizovanú objednávateľom v priebehu roka 2009.

13. Podmienky účasti záujemcov:

§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou – originál alebo overená fotokópia, nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. g) - neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu - čestné prehlásenie – originál, nie starší ako tri mesiace
§ 28 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce dva roky suvedením rozsahu vykonaných služieb u odberateľov (podľa tabuľky v prílohe súťažných podkladov): ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 06.02.2009 do 12:00 hod.
Úhrada za súťažné podklady: NIE
Výška úhrady za súťažné podklady: 0EUR

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 13.02.2009 čas: do 08:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1

16. Otváranie ponúk:

Dátum a čas otvárania ponúk: 13.02.2009 o 15:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod Žilina - zasadačka

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:

1. cena

18. Lehota viazanosti ponúk:

15.03.2009

19. Ďalšie informácie :

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z procesu hodnotenia ponúk pre predmet obstarávania ponuku, ktorej cenová ponuka je nižšia ako 90 % z celkovej ceny stanovenej organizáciou, ktorá daný projekt ozdravných opatrení vypracovala.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z procesu hodnotenia ponúk pre predmet obstarávania ponuku, ktorej cenová ponuka prevyšuje sumu stanovenú organizáciou, ktorá daný projekt ozdravných opatrení vypracovala.
V prípade, ak predmet zmluvy bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku ES, dodávateľ je povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, určiť poradie vykonávania prác a prerušiť alebo zrušiť práce, ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky.

20. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

neprichádza do úvahy

21. Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Jaroslav Babic
Registračné číslo OSO: H0476-554-2005

Podpis odborne spôsobilej osoby: ......................................

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené