ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > Sútažné podmienky Biely potok


Sútažné podmienky Biely potok

SÚ?A?NÉ PODMIENKY

 na dodávku stavebných prác na úpravu vodného toku ?ZB Biely potok? v obci

Terchová, okr. ?ilina.

1. Obstarávate?: Lesy SR, ?.p., Banská Bystrica

                                  Od?tepný závod ?ilina

                                  Nám. M.R. ?tefánika ?.1

                                  011 45 ?ilina

2. Predmet obstarávania: ZB Biely potok ? úprava pravostranného brehu vod. toku                                 

3. Miesto realizácie stavby:  Obec Terchová, okr. ?ilina

4. Vymedzenie predmetu sú?a?e:

            Predmetom sú?a?e je odstránenie povod?ových ?kôd na  vodnom toku  v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, pri dodr?aní podmienok stavebného povolenia.

5. Termín realizácie:  predpokladané za?atie stavby august 2003

                                              ukon?enie stavby do 31.12.2003

6. Podmienky uchádza?a v obchodnej verejnej sú?a?i :

Odborná spôsobilos? na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sú?a?e musí by? dolo?ená originálom, alebo fotokópiou výpisu z obchodného registra, alebo  ?ivnostenského listu, nie star?ie ako 3 /tri/ mesiace.              

Potvrdenie príslu?ného súdu, ?e uchádza? nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo vo?i nemu za?até konkurzné, alebo likvida?né konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie star?ie ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e uchádza? nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpe?enia, nemocenského poistenia a prís- pevku na poistenie v nezamestnanosti, nie star?ie ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e nemá v SR evidované da?ové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie star?ie ako 3 mesiace.

?estné vyhlásenie uchádza?a, ?e sa nezú?astnil na príprave, alebo vyhotovení sú?a?ných podkladov.

V?etky po?adované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je mo?né nahradi? potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikate?ov.

7. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádza?a :

Referencie ? zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sú?a?e, realizovaných za posledné 3 roky.

Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

8. Cenová ponuka a platobné podmienky :

            Cenová ponuka bude ur?ená na základe výkazu výmer, ktorý je sú?as?ou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v ?lenení na stavebné objekty. Cena sa uvedie v Sk bez DPH. Sú?as?ou cenovej ponuky je podrobný rozpo?et stavby.

            Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávate? na základe faktúr vyhotovených dodávate?om. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 dní.

            Zálohy objednávate? neposkytuje.

 9. Spôsob predkladania sú?a?ných návrhov :

            Sú?a?né návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke ozna?enej heslom ?Sú?a? ? neotvára??, s názvom ?ZB Biely potok? a s adresou uchádza?a,  na adresu vyhlasovate?a po?tou, alebo osobne v termíne do 8. augusta 2003, do 9.00 hod.  Sú?a?né návrhy predlo?ené po ur?enej lehote nebudú zahrnuté do sú?a?e a budú vrátené uchádza?ovi neotvorené.

            Sú?a?né návrhy musia by? podpísané ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a.

            Preberanie sú?a?ných podkladov ú?astníkmi verejnej obchodnej sú?a?e  je mo?né uskuto?ni? od 21. júla 2003 do 31. júla 2003 , v ?ase od  7.00 hod. do 14.00 hod.  na adrese obstarávate?a, u informátorky pri vchode do budovy. .

Kontaktná osoba vyhlasovate?a je : Pavol Piala, ?.t. 041/ 5172123, alebo 0903 805 796.

Otváranie obálok sú?a?ných návrhov bude d?a  11. augusta 2003 o 13.00 hod.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Hodnotené budú len sú?a?né návrhy, ktoré sp??ajú podmienky uvedené v bodoch 4-9. Sú?a?né návrhy budú hodnotené pod?a nasledovných kritérií:

a)      Cena dodávky

b)      Referencie

c)      Doba realizácie

d)      Záru?né podmienky    

            Vyhlasovate? oznámi výsledok verejnej obchodnej sú?a?e v?etkým navrhovate?om v termíne do 18. augusta 2003.

11. ?al?ie podmienky obchodnej verejnej sô?a?e :

a)      Vyhlasovate? si vyhradzuje právo neprija? ani jeden sú?a?ný návrh, prípadne zmeni? rozsah predmetu obstarávania, ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad stavby.

b)      Návrh  Zmluvy o dielo /ZOD/ musí obsahova? dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je sú?as?ou sú?a?ných podmienok.

c)      V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk mô?e navrhovate? svoju ponuku odvola?, zmeni?, alebo inak upravi?.

d)      Uchádza? prevzatím sú?a?ných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami  ú?asti v obchodnej verejnej sú?a?i.

e)      Vyhlasovate? neuhrádza uchádza?om ?iadne náklady spojené s ú?as?ou v tejto obchodnej verejnej sú?a?i.

f)        Stavba bude za?atá a? po vydaní stavebného povolenia.

 

            V ?iline, d?a 14.7.2003                                    Ing. ?udovít  L A C O,   poverený. riadite?

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené