PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj :

Ø Lovecký zámok Antonstál, súp.č. 812 na parcele KN-C č. 773; garáž bez súp.č. na parcele KN-C č. 773; pozemky: parcela KN-C č. 743/2, 768/4, 768/5, 768/8, 769/3, 772, 773, 774/1, 774/2, 775/2; vrátane hnuteľného majetku, príslušenstva a vonk. úprav /neevidované na LV/ - prehľad v súťažných podmienkach, k. ú. Ľuborča,

Ø Horský hotel, súp.č. 415 na parcele KN-C č. 4087/2; pozemky: parcela KN-C č. 4086/1 a 4087/2; vrátane príslušenstva a vonk. úprav /neevidované na LV/ - prehľad v súťažných podmienkach, k.ú. Telgárt,

Ø Chata Dolná Dedošová, s.č. 368 na parcele KN-C č. 1311; Maštaľ Drobkov s.č. 454 na parcele KN-C č. 1310; pozemky: parcela KN-C č. 1310 a 1311; vrátane príslušenstva a vonk. úprav /neevidované na LV/ - prehľad v súťažných podmienkach, k.ú. Blatnica,

Ø Lesovňa, s.č. 785 na parcele KN-C 4644/2; Administr. Budova, s.č. 1665 na parcele KN-C č. 4644/3; pozemky: parcela KN-C č. 4644/1, 4644/2 a 4644/3; vrátane príslušenstva a vonk. úprav /neevidované na LV/ - prehľad v súťažných podmienkach, k.ú. Želiezovce,

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Moravčík
Číslo tel:048/43 44 265
Fax: 048/43 44 195
Mobil: +421 918 333 009
E-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 14.04.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené