PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

  

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavba: 400 Hájenka Merník, s. č.107 na parcele KN-C č. 505/2 s príslušenstvom Pozemky: parcely KN-C č. 505/1, 505/2, 505/3 zastavané plochy a nádvoria, KN-C
    č. 506/2, ostatné plochy o celkovej výmere 1133 m2, katastrálne územie Michalok
  • Pozemky: parcely KN-C č. 39/1, 39/2, 39/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1977 m2, katastrálne územie Látky

  • Pozemky: parcely KN-C č. 2398/1, 2398/8, 2398/9 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1644 m2, katastrálne územie Prievidza

 

  • Stavba: 650 Sociálno-prevádzková budova, s. č. 937 na parcele KN-C č. 9/0/1 s príslušenstvom, katastrálne územie Žiar nad Hronom


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 22.4.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené