PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Obchod a služby > Projekčná kancelária


Projekčná kancelária

Informácia o činnosti a aktivitách odboru 250 - Projekčnej kancelárie

Projekčná kancelária tvorí samostatný útvar 250 - rozvojovo-technického úseku Lesov SR š.p. GR Banská Bystrica – stredisko so sídlom v Žiline na Predmestskej ulici č. 68, ktoré sa nachádza na vnútornom mestskom okruhu v dvojpodlažnej budove s možnosťou parkovania pred ňou i vo dvore.

Hlavná činnosť projekčnej kancelárie je zameraná na vypracovanie projektových dokumentácii pre územné i stavebné konania a realizáciu stavieb. Ďalej sú to výkony jednotlivých fáz inžinierskej činnosti, autorského dozoru na stavbách, geodetické práce pri zameraní stavenísk a konzultačná činnosť v predprojektovej príprave. Tieto práce sú oceňované platnými sadzobníkmi pre projektové práce, geodetické práce a inžinierskych činností. Projekčná kancelária má odborne spôsobilých projektantov podľa zákona NR SR č. 236/200 Z.z. „O autorizovaných stavebných inžinieroch“ pre projektovanie následných stavieb:

  • 1. Dopravné stavby – lesné cesty a objekty na lesných cestách, miestne komunikácie, zvážnice a poľné cesty
  • 2. Vodné stavby – úpravy vodných tokov, zahrádzanie bystrín a objekty na vodných tokoch; posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • 3. Pozemné stavby – novostavby, prestavby a rekonštrukcie objektov
  • 4. Drevosklady – manipulačné linky, prestavby a úpravy plôch
  • 5. Inžinierske siete – vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky a elektrické prípojky
  • 6. Ekologické stavby – malé ČOV, žumpy, zariadenia na čistenie odpadových vôd od ropných látok, hnojiská

Vyhotovenie geodetických prác spočíva hlavne v zameraní záujmového územia, vyhotovenia polohopisov a výškopisov, vytyčovanie stavieb

Inžinierska činnosť zahrňuje vybavovanie stanovísk jednotlivých správcov inžinierskych sietí a vedení, správcov komunikácii a správcov vodných tokov

Konzultačná činnosť v štádiu predprojektovej prípravy zahrňuje informácie o vhodných technológiách, stanovenie prepočtových nákladov stavieb pre plánovanie a vypracovanie súťažných podkladov pre výber dodávateľov stavebných prác.

Naša adresa:
Lesy Slovenskej republiky, š.p. GR Banská Bystrica
Projekčná kancelária, ul. Predmestská č. 68
010 01  Ž I L I N A

Telefón:  +421 41 / 72 35 432
               +421 41 / 72 33 649
Fax :       +421 41 / 76 45 170
e-mail : dusan.grek@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené