ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > Súťažné podmienky na dodávku stavebných prác na akciu „ ZB Vonzovec – povodňové škody“ > SÚTAŽNÉ PODMIENKY - na dodávku stavebných prác na akciu „Rekonštrukcia strechy LS Oravský Podzámok“


SÚTAŽNÉ PODMIENKY - na dodávku stavebných prác na akciu „Rekonštrukcia strechy LS Oravský Podzámok“
 

SÚ?A?NÉ  PODMIENKY

na dodávku stavebných prác na akciu ?Rekon?trukcia strechy LS Oravský Podzámok?

v k. ú. Oravský Podzámok, okr. Dolný Kubín

 

  1. Obstarávate? :

Lesy SR, ?. p., Banská Bystrica

Od?tepný závod Námestovo

Ul. Miestneho priemyslu 569

029 13  Námestovo

 

  1. Predmet obstarávania : ?Rekon?trukcia strechy LS Oravský Podzámok
  1. Miesto realizácie stavby : k. ú. Oravský Podzámok, okr. Dolný Kubín
  1. Vymedzenie predmetu sú?a?e :

Sú?asná plochá strecha pokrytá ?ivi?nou krytinou na viacerých miestach preteká. Z tohto dôvodu projektant navrhol pôvodnú strechu prekry? dreveným sedlovým krovom v sklone 12°. Krytina je navrhnutá z tvarovaného plechu imitujúceho pálenú ?krydlu.

      5.   Termín realizácie : za?atie stavby :       október           2003

                                 ukon?enie stavby :  november       2003

        6.   Podmienky uchádza?a v obchodnej verejnej sú?a?i :

              a/ Odborná spôsobilos? na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sú?a?e musí by? dolo?ená

                   originálom, alebo overenou fotokópiou výpisu z obchodného registra, alebo ?ivnostenské-

                   ho listu, nie star?ie ako 3 (tri) mesiace.

              b/ Potvrdenie príslu?ného súdu, ?e uchádza? nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo

                    vo?i nemu za?até konkurzné, alebo likvida?né konanie a nebol ani zamietnutý návrh na

                    vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie star?ie ako 3 mesiace.

              c/  Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e uchádza? nemá evidované nedoplatky poistného do

                    zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpe?enia, nemocenského poistenia a príspev-

                    ku na poistenie v nezamestnanosti, nie star?ie ako 3 mesiace.

              d/  Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e nemá v SR evidované da?ové nedoplatky, ktoré sa

                    vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie star?ie ako 3 mesiace.

              e/  ?estné vyhlásenie uchádza?a, ?e sa nezú?astnil na príprave, alebo vyhotovení sú?a?ných

                    podkladov.

              f/  V?etky po?adované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti a bodu 6. e/ je

                    mo?né nahradi? potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnika te?ov.

7.      Preukázanie technickej spôsobilosti uchádza?a :

a/  Referencie ? zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sú?a?e, realizovaných za posledné 3 roky.

b/ Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

8.      Cenová ponuka a platobné podmienky :

Cenová ponuka bude ur?ená na základe výkazu výmer, ktorý je sú?as?ou podkladov pre spra-

covanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v ?lenení na stavebné objekty. Cena sa uvedie

v Sk bez DPH. Sú?as?ou cenovej ponuky je podrobný rozpo?et stavby.

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávate? na základe faktúr vyhotovených dodávate?om.

Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 dní.

Zálohy objednávate? neposkytuje.

9.      Spôsob predkladania sú?a?ných návrhov :

Sú?a?né návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke ozna?enej heslom

?Sú?a? ? Rekon?trukcia strechy LS Oravský Podzámok ?? neotvára??, s adresou uchádza?a,  

na adresu vyhlasovate?a po?tou, alebo osobne v termíne do 30. septembra 2003, do 9.00 hod.

Sú?a?né návrhy predlo?ené po ur?enej lehote nebudú zahrnuté do sú?a?e a budú vrátené

uchádza?ovi neotvorené.

Sú?a?né návrhy musia by? podpísané ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a. Sú?as?ou sú?a?ného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo podpísaný ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a.

Preberanie sú?a?ných podkladov ú?astníkmi verejnej obchodnej sú?a?e je mo?né uskuto?ni?  v ?ase od 7.00 hod. do 10.00 hod. na adrese obstarávate?a, II. poschodie, alebo na sekretariáte riadite?a.

Kontaktná osoba vyhlasovate?a je : Ing. Aladár Trnovský, ?. t. 043/5522881 alebo 0907 879237 

10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Hodnotené budú len sú?a?né návrhy, ktoré sp??ajú podmienky uvedené v bodoch 4, - 9.. Sú?a?né návrhy budú hodnotené pod?a nasledovných kritérií :

                                                           (váha kritéria v %  ).

a/ Cena dodávky                                        50

b/ Referencie                                             20

c/ Strojový park - vek  - ekológia                 20

d/ Záru?ná doba                                         10

Vyhlasovate? oznámi výsledok verejnej obchodnej sú?a?e v?etkým navrhovate?om v termíne

do 10. októbra 2003.

 

11.  ?al?ie podmienky obchodnej verejnej sú?a?e :

a/ Vyhlasovate? si vyhradzuje právo neprija? ani jeden sú?a?ný návrh, prípadne zmeni? rozsah predmetu obstarávania, ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad

stavby.

b/ Návrh Zmluvy o dielo (ZOD) musí obsahova? dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá

je sú?as?ou sú?a?ných podmienok.

c/ V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk mô?e navrhovate? svoju ponuku odvola?, alebo inak upravi?.

d/ Uchádza? prevzatím sú?a?ných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami ú?asti v obchodnej verejnej sú?a?i.

e/ Vyhlasovate? neuhrádza uchádza?om ?iadne náklady spojené s ú?as?ou v tejto obchodnej verejnej sú?a?i.

 

V Námestove     14. 8. 2003  

 

 

                                                                                   Ing. Jozef  H e r u d 

                                                                                            riadite?

 

                                              

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené