ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > Súťažné podmienky na dodávku stavebných prác na akciu „ ZB Vonzovec – povodňové škody“ > SÚTAŽNÉ PODMIENKY na dodávku stavebných prác na akciu „Zateplenie AB a THS Námestovo“


SÚTAŽNÉ PODMIENKY na dodávku stavebných prác na akciu „Zateplenie AB a THS Námestovo“

SÚ?A?NÉ  PODMIENKY

na dodávku stavebných prác na akciu ?Zateplenie AB a THS Námestovo?

v k. ú. Námestovo, okr. Námestovo

 

  1. Obstarávate? :

Lesy SR, ?. p., Banská Bystrica

Od?tepný závod Námestovo

Ul. Miestneho priemyslu 569

029 13  Námestovo

 

  1. Predmet obstarávania : ?Zateplenie AB a THS Námestovo?

 

  1. Miesto realizácie stavby : k. ú. Námestovo, okr. Námestovo

 

  1. Vymedzenie predmetu sú?a?e :

Predmetom sú?a?e je dodávka stavby v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými technickými normami. Budovy budú zateplené polystyrénom s vonkaj?ou úpravou tenkou omietkou. Sú?as?ou stavby je aj výmena okien a vybudovanie závetria na Administratívnej budove.

      

      5.   Termín realizácie : za?atie stavby :       august       2003

                                ukon?enie stavby :  december  2003

 

        6.   Podmienky uchádza?a v obchodnej verejnej sú?a?i :

               a/ Odborná spôsobilos? na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sú?a?e musí by? dolo?ená originálom, alebo overenou fotokópiou výpisu z obchodného registra, alebo ?ivnostenského listu, nie star?ie ako 3 (tri) mesiace.

               b/ Potvrdenie príslu?ného súdu, ?e uchádza? nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo vo?i nemu za?até konkurzné, alebo likvida?né konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie star?ie ako 3 mesiace.

               c/  Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e uchádza? nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpe?enia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie star?ie ako 3 mesiace.

               d/  Potvrdenie príslu?ného úradu, ?e nemá v SR evidované da?ové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie star?ie ako 3 mesiace.

               e/  ?estné vyhlásenie uchádza?a, ?e sa nezú?astnil na príprave, alebo vyhotovení sú?a?ných podkladov.

               f/  V?etky po?adované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je mo?né nahradi? potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikate?ov.

 

7.      Preukázanie technickej spôsobilosti uchádza?a :

a/  Referencie ? zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sú?a?e, realizovaných za posledné 3 roky.

b/  Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

 

8.      Cenová ponuka a platobné podmienky :

Cenová ponuka bude ur?ená na základe výkazu výmer, ktorý je sú?as?ou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v ?lenení na stavebné objekty. Cena sa uvedie v Sk bez DPH. Sú?as?ou cenovej ponuky je podrobný rozpo?et stavby.

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávate? na základe faktúr vyhotovených dodávate?om.

Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 dní.

Zálohy objednávate? neposkytuje.

9.      Spôsob predkladania sú?a?ných návrhov :

Sú?a?né návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke ozna?enej heslom ?Sú?a? -? Zateplenie AB a THS Námestovo ? neotvára??, s adresou uchádza?a, na adresu vyhlasovate?a po?tou, alebo osobne v termíne do 8. augusta 2003, do 9.00 hod.

Sú?a?né návrhy predlo?ené po ur?enej lehote nebudú zahrnuté do sú?a?e a budú vrátené uchádza?ovi neotvorené.

Sú?a?né návrhy musia by? podpísané ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a. Sú?as?ou sú?a?ného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo podpísaný ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a.

Preberanie sú?a?ných podkladov ú?astníkmi verejnej obchodnej sú?a?e je mo?né uskuto?ni?  v ?ase od 7.00 hod. do 10.00 hod. na adrese obstarávate?a, II. poschodie, alebo na sekretariáte riadite?a.

Kontaktná osoba vyhlasovate?a je : Ing. Aladár Trnovský, ?. t. 043/5522881 alebo 0903 845986.

 

10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Hodnotené budú len sú?a?né návrhy, ktoré sp??ajú podmienky uvedené v bodoch 4, - 9.. Sú?a?né návrhy budú hodnotené pod?a nasledovných kritérií :

                                                           (váha kritéria v %  ).

a/ Cena dodávky                                        60

b/ Referencie                                             20

c/ Záru?né podmienky                                20

Vyhlasovate? oznámi výsledok verejnej obchodnej sú?a?e v?etkým navrhovate?om v termíne do 15. augusta 2003.

 

11.  ?al?ie podmienky obchodnej verejnej sú?a?e :

a/ Vyhlasovate? si vyhradzuje právo neprija? ani jeden sú?a?ný návrh, prípadne zmeni? rozsah predmetu obstarávania, ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad stavby.

b/ Návrh Zmluvy o dielo (ZOD) musí obsahova? dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je sú?as?ou sú?a?ných podmienok.

c/ V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk mô?e navrhovate? svoju ponuku odvola?, alebo inak upravi?.

d/ Uchádza? prevzatím sú?a?ných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami ú?asti v obchodnej verejnej sú?a?i.

e/ Vyhlasovate? neuhrádza uchádza?om ?iadne náklady spojené s ú?as?ou v tejto obchodnej verejnej sú?a?i.

 

 

V Námestove     10. 7. 2003  

 

                                                                                   Ing. Jozef  H e r u d
 
                                                                                           riadite?

                                                                             

 

                                                

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené