PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž


Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavby: 400 stol. dielňa-píla, s.č. 310 na pozemku KN-C p.č. 468; dielne-píla, s.č. 311 na pozemku KN-C p.č. 469; sklad - píla, s.č. 312 na pozemku KN-C p.č. 471; sklad motorov-píla, s.č. 313 na pozemku KN-C p.č. 473; garáže-píla, s.č. 314 na pozemku KN-C p.č. 472; čerp. stanic.PH-píla, s.č. 315 na pozemku KN-C p.č. 475; strážnica-píla, s.č. 316 na pozemku KN-C p.č. 476; 640 čerpacia stanica, s.č. 408 na pozemku KN-C p.č. 470/3 s príslušenstvom
  • Pozemky: Pozemky KN-C parc. č. 468, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 471, 472, 473, 474, 475, 476, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 928 m2, k. ú. Ľubochňa
  • Stavba: 700 Budova–objekt lesného hospodárstva, súp. č. 195 na pozemku KN-C parc. č. 528/3 Pozemky: pozemky KN-C parc. č. 528/3, 528/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 448 m2, katastrálne územie Repište
  • Stavby: 700 Horáreň, súp. č. 14 na pozemku KN-C parc. č. 892/3, 700 hospodárska budova, súp. č. 3638 na pozemku KN-C parc. č. 892/4 s príslušenstvom a

Pozemky: pozemky KN-C parc. č. 892/3, 892/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 183 m2, katastrálne územie Brádno

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 3.7.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené