PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavby: DIELNE, s. č. 227 na pozemku KN-C parc. č. 313/3, 314/2, 315, SOC. BUDOVA A KOTOLŇA, s. č. 603 na pozemku KN-C parc. č. 311/1, STOLÁRSKA DIELŇA, s. č. 738 na pozemku KN-C parc. č. 313/1, KOVÁČSKA DIELŇA, s. č. 739 na pozemku KN-C parc. č. 313/2, SKLAD K STOLÁRSKEJ DIELNI, s. č. 740 na pozemku KN-C parc. č. 314/1 s príslušenstvom a
    Pozemky: KN-C parc. č. 311/1, 313/1, 313/2, 314/1, 321, 324/15, 324/16, 324/17, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, 324/23, 324/24, 324/25, 313/3, 314/2, 315, 324/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10 504 m2, k. ú. Vígľaš
  • Stavba: 700 maštal s bytom Burda, súp. č. 69 na pozemku KN-C parc. č. 541/2 a
    Pozemky: Pozemky KN-C parc. č. 541/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2 a KN-C parc. č. 541/4, Ostatné plochy o výmere 2 036 m2, k. ú. Rovné
  • Stavby: 370 Garáž, súp. č. 74 na pozemku KN-C parc. č. 151 a Pozemok: KN-C parc. č. 151, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, k. ú. Teplý Vrch
  • Stavby: 400 interventka, s. č. 535 na pozemku KN-C parc. č. 2493/3 a Pozemok: KN-C parc. č. 2493/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 , k. ú. Šahy


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 24.08.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené