PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavby: 703 Čistička odpadových vôd, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 91/9 s príslušenstvom, katastrálne územie Oravský Podzámok
  • Stavba: 510 DOM, súpisné číslo 1266 na pozemku KN-C parc. č. 4035/2 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 4028/2, 4035/2, 4035/3, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1530 m2, k. ú. Lučenec
  • Stavby: garáž, súp. č. 665 na pozemku KN-C parc. č. 1307/119 a Pozemok: KN-C parc. č. 1307/119, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, k. ú. Modrý Kameň
  • Stavby: 720 chata, súp. č. 1104 na pozemku KN-C parc. č. 4378/2 s príslušenstvom, katastrálne územie Dobšiná


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 21.09.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené