PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 BANSKÁ BYSTRICA

 

 

10089/360-2009 Ing. Bornemisová 07.09.2009

Vec: Obchodno-verejná súťaž na dodávateľa koncových zariadení výpočtovej techniky.

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice č.1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa koncových zariadení výpočtovej techniky.

Podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , GR Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže: Predmetom je výber dodávateľa na dodávku koncových zariadení výpočtovej techniky, najmä PC, notebookov, monitorov, záložných zdrojov, spätných projektorov a softvérov pre koncové zariadenia.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, Nám SNP č.8, Banská Bystrica a jeho organizačné zložky.

4. Termín realizácie: Rámcová dohoda na dobu 3 rokov. Na každý obchodný prípad sa uzavrie čiastková kúpna zmluva.

5. Podmienky účasti uchádzača: viď príloha č.1

6. Cenová ponuka a platobné podmienky:

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z..

7. Špecifikácia tovarov a kritériá na vyhodnotenie ponúk: viď príloha č.2

8. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame, aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju prihlášku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica


Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehote do 25.09.2009 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte názvom:
„Koncové zariadenia IT“ s poznámkou NEOTVÁRAŤ


Bližšie informácie:
Ing. Andrej Legiň, tel. číslo: +42148/4344122, mobil:+421918444217, e-mail: andrej.legin@lesy.sk
Ing. Milan Zorvan, tel.číslo: +42148/4344203, mobil:+421918877203, e-mail: milan.zorvan@lesy.sk
Jarmila Bornemisová, tel.číslo: +42148/4344264, mobil: +421918444264, fax.: +42148/4344194, e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk


V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu.

Komisia na otváranie obálok zasadne a vyhodnotí formálnu stránku podaných návrhov najneskôr do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

Po zasadnutí komisie na otváranie obálok zadávateľ vyhodnotí návrhy a do 10 kalendárnych dní od zasadnutia výberovej komisie písomne oznámi všetkým zúčastneným uchádzačom úspešnosť príp. neúspešnosť predloženej ponuky.

S úspešnými uchádzačmi sa bude ďalej rokovať o zmluvných podmienkach.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber aj bez vyhodnotenia uchádzačov.

Ing. Ján Beňa v.r.
poverený generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené