ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Súťaže > VK.Lesna.cesta.Cibajky


Lesná cesta Cibajky-podmienky sútaže

Sú?a?né podmienky

 

  

1.      Obstarávate?:   Lesy Slovenskej republiky, ?.p. Banská Bystrica

                                 Od?tepný závod, ?véniho 7, 971 53 Prievidza

                                 I?O: 360 38 381

                           DI?: 360 38 381/851

                           Bankové spojenie: VÚB - exp. Prievidza  ?.ú. 1301-382/0200

                           Telefón: 046/5422607-08,  fax: 046/5422452

                           E-mail: simurkova.pd@lesy.sk

 

2.      Predmet sú?a?e: Lesná cesta Cibajky ? rekon?trukcia  

                                  okres Partizánske, k.ú. Klátova Nová Ves   

                                   

 

3.      Miesto realizácie stavby:  Klátova Nová Ves - Cibajky

4.      Vymedzenie predmetu sú?a?e:

Predmetom sú?a?e je rekon?trukcia lesnej cesty prevedená v závislosti od rozsahu po?kodenia. Na celej ceste sa jednotlivé výtlky a úseky s rozbitým krytom, do h?bky 100 mm, vyspravia pomiestne kamenivom obaleným asfaltom. Na úsekoch, kde je vybitý celý jazdný pruh sa vozovka vyspraví súvislým pásom z kameniva obaleného asfaltom na ?írku 50 ? 150 cm. Nakoniec sa na ceste zriadi nový kryt vozovky z asfaltového betónu lô?kového, hrúbky vrstvy po zhutnení 60 mm. Kryt z asfaltového betónu sa polo?í na celej d??ke cesty 3000 m na ?írku vozovky 3,00 m. V km 3+000je po?ovnícka chata, ved?a ktorej sa nachádza plocha 21,0 x 10,0 m slú?iaca na parkovanie a obracanie áut. Táto plocha sa spevní 50 mm hrubou vrstvou ?trkodrviny fr. 0 ? 22 mm dôkladne zhutnenou, na ktorú sa polo?í 60 mm hrubá vrstva asfaltového betónu lô?kového. Výjazdy z cesty sa navrhujú ponecha? bez spevnenia, okrem výjazdu v km 1+422 v?avo. Tento sa spevní kamenivom hrubým drveným fr. 32 - 63 mm. Pri stavebných materiáloch je po?ítané s rezervou 3 % na oblúkovos? a roz?írenia. Na 60 % d??ky cesty sa odstráni nános na krajniciach s bylinným porastom priemernej hrúbky do 100 mm a ?írky 0,50 m obojstranne. Na dvoch úsekoch ? v km 0+305 ? 0+315 a 0+330 ? 0+340 sa na celkovej d??ke 20,0 a ?írke 3,00 m odstráni z vozovky blato a nános hliny.

Odvodnenie cesty je potrebné vylep?i? vy?istením priekopy. ?istenie sa prevedie v celkovej d??ke 3297 m vpravo aj v?avo, o objeme nánosu do 0,15 m3/m. Priekopa sa obnoví do lichobe?níkového tvaru so ?írkou dna 40 cm a h?bkou minimálne 20 cm pod plá?ou cesty. Na niektorých úsekoch priekopa chýba, tu je potrebné priekopu odkopa?. Jedná sa o dva úseky cesty v km 1+270 ? 1+325 a v km 2+740 ? 2+820 na d??ke 55,0 a 80,0 m. Celkove 135 m. Na troch rúrových priepustoch v km 0+953, 1+810 a 2+070 je taktie? nutný odkop priekopy pred vtokom resp. za výtokom. Prie?ne prevedenie vody pod telesom cesty jestvujúcimi rúrovými priepustami sa ukazuje ako dosta?ujúce, len dva rúrové priepusty a kalové jamy je potrebné vy?isti?. Jedná sa o priepusty v km 2+070 a 2+675. Na vtoku aj výtoku RP v km 0+753 a na vtoku do RP v km 0+953sa zriadi dla?ba z lomového kame?a na sucho hr. 300 mm, 3x2,0 m2, spolu 6 m2. Na 4 výjazdoch do porastov sa osadia hospodárske priepusty zo ?elezobetónových rúr s betónovými ?elami. Hospodárske priepusty sa osadia v km 0+980, - 6m, 1+230 a 1+422 ? 8m, 1+660 ? 10m.     

 

5.      Termín realizácie stavby:  za?iatok 10/2003

                                                  koniec   12/2003

 

6.      Podmienky ú?asti uchádza?ov v obchodnej verejnej sú?a?i

 

a)      Odborná spôsobilos? na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sú?a?e (výpis z obchodného registra respek. ?ivnostenského listu).

b)      Potvrdenie príslu?ného súdu, ?e uchádza? nie je v konkurze alebo v likvidácii a nebolo vo?i nemu za?até konkurzné alebo likvida?né konanie.

c)      Uchádza? nemá nedoplatky poistného do zdravotného nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpe?enia a príspevku v nezamestnanosti (potvrdenie príslu?ného úradu).    

d)     ?estné vyhlásenie (overené), ?e sa nezú?astnil na príprave sú?a?ných podkladov.

V?etky po?adované doklady s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je mo?né nahradi? potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikate?ov.

            Doklady alebo ich overené kópie nemô?u by? star?ie ako 3 mesiace.

 

7.      Preukázanie technickej spôsobilosti uchádza?a

-          Referencie firmy (zoznam stavieb realizovaných za posledné 3 roky v?etne   fotodokumentácie.

-          Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

 

8.      Cenová ponuka a platobné podmienky

Cena bude ur?ená na základe Rozpo?tu objektu, ktorý je sú?as?ou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu. Cena sa uvedie bez DPH.  Sú?as?ou cenovej ponuky je podrobný rozpo?et stavby. Stavba bude financovaná z prostriedkov Lesov SR ?.p. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr predstavuje 21 dní. Cenu za zhotovené dielo zaplatí objednávate? na základe faktúr vyhotovených zhotovite?om. Zálohy objednávate? neposkytuje.

    

9.      Spôsob predkladania sú?a?ných návrhov

Sú?a?né návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke ozna?enej heslom: Sú?a? ? NEOTVÁRA? ? Lesná cesta Cibajky rekon?trukcia s adresou uchádza?a.

Sú?a?né návrhy sa predkladajú v termíne do 30.9.2003 na adresu vyhlasovate?a po?tou alebo osobne. Sú?a?né návrhy predlo?ené po ur?enej lehote na predkladanie nebudú zahrnuté do sú?a?e, vyhlasovate? ich vráti uchádza?ovi neotvorené. Sú?a?né návrhy musia by? podpísané ?tatutárnym zástupcom uchádza?a. Sú?as?ou sú?a?ného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo (Zo D) podpísaný ?tatutárnym zástupcom navrhovate?a. Návrh Zo D musí obsahova? dojednania uvedené vo vzorovej Zo D, ktorá je sú?as?ou sú?a?ných podmienok. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  mô?e uchádza? svoju ponuku odvola?, zmeni? alebo inak upravi?.

Uchádza?ovi sa odporú?a vykona? prehliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal v?etky informácie, ktoré bude potrebova? na prípravu, spracovanie sú?a?ného návrhu. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ?archu uchádza?a.

Uchádza?i, ktorí prejavia záujem o vykonanie prehliadky staveniska dostanú podrobnej?ie informácie na tel. ?ísle 0905 955388, 046/5422607 priamo u zamestnanca obstarávate?a zodpovedného za sú?a?: Ing. Alexandra ?imurková.

 

10.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk

       Hodnotené budú len sú?a?né návrhy, ktoré sp??ajú podmienky uvedené v bodoch 4 ? 9.

       Sú?a?né návrhy budú hodnotené pod?a nasledovných kritérií:

       a)  Cena za zhotovenie predmetu  obstarania bez DPH    80 %

       b)  Referencie                                                                       20 %

 

 

Po otvorení sú?a?ných návrhov a? do vyhodnotenia verejnej obchodnej sú?a?e vyhlasovate? mô?e po?iada? navrhovate?a o vysvetlenie jednotlivých bodov sú?a?ného návrhu. Vyhlasovate? z dôvodu ?asovej tiesne v lehote 7 dní v?etne soboty  a nedele po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov vyhodnotí sú?a?né návrhy a v ?o najkrat?om ?ase písomne oznámi ú?astníkom výsledok sú?a?e.

Vyhlasovate? si vyhradzuje právo neprija? ani jeden sú?a?ný návrh, prípadne zmeni? rozsah predmetu obstarávania ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad stavby.  Vyhlasovate? mô?e zru?i? vyhlásenú sú?a?, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a zmeny nebolo mo?né predvída?.

 

 

V Prievidzi, d?a 8.9.2003         

                                                                                                

 

                                                                                                         Ing. Igor ?tevlík

                                                                                                     riadite? OZ Prievidza

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené