PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: 400  PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č  390 na  pozemku KN-C parc. č. 3741/1, 400  SKLAD, súp. č  390 na  pozemku KN-C parc. č. 3741/2 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 3741/1, 3741/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 139 m2,    k. ú. Fiľakovo

• Stavba: 400  PREV.BUDOVA, súp. č  8201 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/13, 400  DIELŇA, súp. č  8202 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/12, 370 GARÁŽ, súp. č  6491 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/9, 370 GARÁŽ, súp. č  6492 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/10, 370 GARÁŽ, súp. č  6493 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/11, 370 GARÁŽ, súp. č  6494 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/14, 370 GARÁŽ, súp. č  6495 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/15, 370 GARÁŽ, súp. č  6496 na  pozemku KN-C parc. č. 1959/16 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1959/1, 1959/7, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, 1959/14, 1959/15, 1959/16 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 600 m2, k. ú. Žilina

• Stavby: 400  Hájenka, súpisné  číslo 309 na  pozemku KN-C parc. č. 1056/2 a 1057/2
Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1057/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 483 m2,  k. ú. Boťany

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 30.10.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené