PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: 400  kotolňa, súpisné  číslo 4927 na  pozemku KN-C parc. č. 3028/3, 400  sociálna budova, súpisné  číslo 4927 na  pozemku KN-C parc. č. 3028/4 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 3028/3, 3028/4, 3028/5 (odčlenený GP č. 243-145/08 od parc. č. 3028/1), zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere     1854 m2, katastrálne územie Piešťany

• Stavba: 400  SKLAD, súpisné  číslo 500 na  pozemku KN-C parc. č. 1711/21 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 1711/3, 1711/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2691 m2, katastrálne územie Považský Chlmec

• Stavby: 400  DIELNE, súpisné  číslo 511 na  pozemku KN-C parc. č. 3814/2 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 3814/1, 3814/2, 3814/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3685 m2, katastrálne územie Zborov

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 6.11.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené