PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavby: 400 Lesovňa č.s.1073, súpisné číslo 1073 na pozemku KN-C parc. č. 739/2 a Pozemok: poz.KN-C parc. č. 739/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2katastrálne územie Riečnica
  • Stavba: 510 rodinný dom, súpisné číslo 167 na pozemku KN-C parc. č. 2347/2, 700 hospodárska budova, súpisné číslo 1877 na pozemku KN-C parc. č. 2347/3 s príslušenstvom bez pozemku, katastrálne územie Beluša
  • Stavba: 400 Chata, súpisné číslo 348 na pozemku KN-C parc. č. 1502/6 a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 1502/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, katastrálne územie Zliechov
  • Stavby: 700 sklad, s. č. 140 na pozemku KN-C parc. č. 144/2, sklad, s. č. 141 na pozemku KN-C parc. č. 144/3, sklad, s. č. 142 na pozemku KN-C parc. č. 144/4, sklad, s. č. 143 na pozemku KN-C parc. č. 144/5 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemky KN-C parc. č. 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3178 m2, katastrálne územie Tŕstie

    Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 20.11.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené