PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: OBYTNY DOM „ZALESAK“, súp. č. 1 na  parc. č. 998, CHATA INTERVENTKA, súp. č. 2 na  pozemku KN-C parc. č. 997, UBYTOVNA, súp. č. 3 na  parc. č. 999, JEDALEN, súp. č. 4 na  parc. č. 996, CHATA, súp. č. 475 na  parc. č. 995/3, CHATA, súp. č. 476 na  parc. č. 995/4, CHATA, súp. č. 477 na  parc. č. 995/5, CHATA, súp. č. 478 na  parc. č. 995/6, čistička odpadových vôd, súp. č. 523 na  parc. č. 995/8 s príslušenstvom a Pozemky: poz. KN-C parc. č. 995/1, 995/3, 995/4, 995/5, 995/6, 995/8, 996, 997, 998, 999, 1007/1, 1208/3, 1208/4 - Zastavané plochy a nádvoria, pozemky KN-C parc. č. 1004/2, 1208/1 - Ostatné plochy, o celkovej výmere 25 304 m2 katastrálne územie Betliar

• Stavby: HOSPOD.BUDOVA, bez súp. č. na  parc. č. 1616, REKR.CHATA-REŠTAU., súp. č. 116 na  parc. č. 2012, „SAUNA-KYSLÁ“, súp. č. 117 na  parc. č. 1302/2, ROBOT.UBIKACIA, súp. č. 118 na  parc. č. 1461, DOM, súp. č. 120 na  parc. č. 1463/3, CHATA ELENA, súp. č. 122 na   parc. č. 1611, Chata, súp. č. 123 na  parc. č. 1610, Chatka, súp. č. 124 na  parc. č. 1613, CHATA PAVLA, súp. č. 125 na  parc. č. 1616 s príslušenstvom a Pozemky: KN-C parc. č. 1461, 1463/3, 1463/4, 1610, 1611, 1613, 1616, 2012, 2028/3 - Zastavané plochy a nádvoria, poz. KN-C parc. č. 1302/2, 1615, 2028/4 - Ostatné plochy, o celkovej výmere 15 806 m2, k. ú. Jasenie

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.12.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené