PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: 400 hájovňa, súpisné číslo 51 na  pozemku  KN-C parc. č. 13189 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 13189, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2, katastrálne územie Oravská Lesná

• Stavby: 400 lesovňa č.43, súp. č. 43 na  pozemku  KN-C parc. č. 453/3, 400 koniarka čs.832, súp. č. 832 na  pozemku  KN-C parc. č. 453/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 453/1, 453/2, 453/3, 455, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 167 m2, katastrálne územie Zákopčie

• Stavba: Bytový dom 4. b.j., súp. č. 65 na  parc. č. 610/25, 610/26, Sociálna budova, súp. č.  154 na  pozemku KN-C parc. č. 610/27, Hospodárska budova, súp. č. 155 na  parc. č. 610/28, Hospodárska budova, súp. č. 156 na  parc. č. 610/29,  Hospodárska budova, súp. č. 157 na  parc. č. 610/30, Hospodárska budova, súp. č. 158 na  parc. č. 610/31 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 610/26, 610/27, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 679/1, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 935 m2, katastrálne územie Rovné


Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 28.12.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené