ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Verejno obchodná súťaž na ťažbovú a pestobnú činnosť na rok 2010


Verejno obchodná súťaž na ťažbovú a pestobnú činnosť na rok 2010


LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č. ú. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29. 10. 1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a násl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach

I. Predmetom súťaže je:
1. Ťažbová činnosť - ťažba dreva, jeho priblíženie na určené odvozné miesto, manipulácia na odvozné dĺžky na odvoznom mieste, resp. určené sortimenty v porastoch s výskytom kalamity.
2. Pestovateľská činnosť - zalesňovanie holín, uhadzovanie haluziny, ochrana nárastov a kultúr proti burine vyžínaním a obšľapávaním, ochrana nárastov a kultúr proti zveri náterom, výsek krov a prerezávky,

II. Miesto realizácie a objem obstarávaných služieb:
a)Ťažbová činnosť – klasickou technológiou

Lesná správa

Kontakty

Ťažba a približovanie dreva klasickou technológiou – komplexná výroba (m 3)

1

2

3

LS Lednické Rovne
LHC Vsetín

042/4693557, 0918 335 308

10.000


b)Pestovateľská činnosť

Lesná správa

Zalesňo-vanie
holín

Uhadzovanie
haluziny

Ochrana kultúr proti burine

Ochrana kultúr proti zveri

Výsek
krov

Prerezáv-ky

LS L. Rovne, LHC Vsetín

35

35

200

120

60

58

LS L. Rovne,
LHC L. Rovne

63

73

451

165

80

95

LS P. Bystrica

57,5

35

128

172

28

55


1. Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe č. 1 „Obchodná verejná súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti klasicky (príloha č. 1a), pestovateľskej činnosti (príloha 1b), pre rok 2010“, ktorú navrhovateľ obdrží na príslušnej LS. Navrhovateľ v prílohe č. 1 uvedie svoju cenovú ponuku zúčtovacej sadzby v € bez DPH za príslušný výkon. Súťaží sa za celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom. Navrhovateľ je povinný individuálne obhliadnuť predmet súťaže v teréne. Termín obhliadky je od 7. 12. 2009 do 5. 1. 2010, ktorý si dohodne telefonicky, alebo osobne na príslušnej Lesnej správe. Vyhlasovateľ odovzdá navrhovateľovi tlačivá uvedené ako prílohy. LS vydá navrhovateľovi potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. zameniť dielce, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky respektíve mimoriadne udalosti (ako obchodné a odbytové problémy vyhlasovateľa, kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívateľských práv, a pod.).
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných porastoch formou kalkulačného listu resp. technologického protokolu na konkrétne porastové a klimatické podmienky na základe odsúťažených zúčtovacích sadzieb.

III. Podmienky účasti navrhovateľa v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
1. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského listu nie staršieho ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet živnosti musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet súťaže.
2. Doklad resp. čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je v konkurze ani v likvidácii, že nemá prerušenú – resp. pozastavenú platnosť živnostenského listu, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach (výpis z daňového úradu, resp. doklad o tom usvedčujúci), odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR š.p..
3. Referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe č. 2, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonávaných prác vyjadrený v peňažných jednotkách (tis. €), vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých objednávateľov prác za rok 2009 aj s kontaktnou adresou.
4. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP a PO.
5. Prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní, alebo má v dlhodobom nájme a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže (napr. kópie technického preukazu, oprávnenia na prácu s JMP a pod.). Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľom, jeho oprávnenie vykonávať práce v lesníckych činnostiach, doklady o ich technickom zabezpečení a čestné prehlásenie, že nie sú zmluvne viazaní na iného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
6. Potvrdenie o absolvovaní terénnej obhliadky predmetu súťaže v zmysle bodu II – 1.
7. Prehlásenie uchádzača, že sa oboznámil s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 3, a že s nimi súhlasí.
8. Vyššie uvedené doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.
9. Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže.
10. Všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ.

IV. Termíny a miesto podávania návrhov:

1. Podávanie súťažných ponúk najneskôrdňa 7. 1. 2010 do 10.00 hod. v podateľni OZ Pov. Bystrica. Za rozhodujúci sa považuje termín prijatia ponuky uvedený podateľňou OZ Pov. Bystrica na doručenej obálke.
2. Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa komisionálne vykoná dňa 7. 1. 2010 o 12.00 hod. v zasadačke OZ a môžu sa na ňom zúčastniť všetci uchádzači.

V. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

1. Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke samostatne pre jednotlivé činnosti označených heslom „Súťaž na lesnícke práce ťažbové na rok 2010 LHC Vsetín – neotvárať“ a „Súťaž na lesnícke práce pestovateľské na rok 2010 LHC Vsetín – neotvárať“; „Súťaž na lesnícke práce pestovateľské na rok 2010 LHC Lednické Rovne – neotvárať“ a „Súťaž na lesnícke práce pestovateľské na rok 2010 LS Považská Bystrica – neotvárať“ s adresou uchádzača.
2. Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou, alebo osobne v podateľni OZ Považská Bystrica.
3. Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh (prvý doručený) – na ďalšie varianty sa neprihliada.
4. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
5. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote, alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch II.–V.
2. Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude
– cena práce – posúdenie ponúkaných zúčtovacích sadzieb podľa jednotlivých výkonov bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou výslednou cenou celého diela a ponúkanou cenou celého diela konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 70 max. možný počet bodov bude 70.
– cena celého diela bude vypočítaná – ako celková suma spotreby práce podľa jednotlivých činností (výkonov) x zúčtovacia sadzba)
– navrhované zúčtovacie sadzby musia byť väčšie ako 0.

– referencie – posúdenie referencií bude podľa tabuľky v prílohe č. 2 pričom sa zohľadní súčet objemu vykonaných prác pre jednotlivých odberateľov za rok 2009 nasledovne:
Objem prác do 50 tis. € = 0 b.
od 50 do 100 tis. € = 3 b.
nad 100 tis. € = 5 b.
- referencie pre kvalitu vykonaných prác sa vyhodnotí nasledovne:
5 b. = práce bez nedostatkov v požadovanej kvalite, vykonané načas
3.b. =práce v požadovanej kvalite s odstrániteľnými nedostatkami bez použitia sankčného postihu
0 b. =práce vykonávané s nedostatkami za použitia sankčného postihu
Vyhodnocovacia komisia si vyhradzuje právo na overenie a prehodnotenie referencií od odberateľov a v prípade pochybností ich požiada o predloženie dodatočných referencií (max. možný počet bodov bude 10)

– technické zabezpečenie
– Za vyhovujúce technologické postupy a technické zabezpečenie bude považované to, ktoré zohľadňuje ochranu životného prostredia, v súlade so zásadami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (vydokladovanie použitých moderných technológií resp. ekonáplne šetriace životné prostredie, certifikáty a podobne) – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov (max. možný počet bodov bude 20)
- od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi
- po absolútne postačujúce s 20 bodmi.
- pre technické zabezpečenie bude posudzovaný celý objem prác (potreba prostriedkov bude vypočítaná na základe výšky pracovného fondu pre rok 2010 a spotreby práce podľa jednotlivých činností (výkonov). Vypočítaná bude ako pomer prostriedkov, ktorými navrhovateľ disponuje a potreby prostriedkov pokrývajúci predmet obchodnej verejnej súťaže x 20).

VII. Vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa najneskôr v termíne do 5 dní od doručenia záznamu zo zasadania komisie pre otváranie obálok a oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 5 pracovných dní od podpísania zápisnice z vyhodnotenia súťaže.
V prípade odstúpenia výhercu od predmetu súťaže v termíne do podpisu zmluvy, vyhlasovateľ si uplatní sankciu vo výške 3.319,40 € (100.000,24 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/€).
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.

V Považskej Bystrici dňa 3. 12. 2009

Ing. Ján K u r i c
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené