PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Levice - Verejná obchodná súťaž


OZ Levice - Verejná obchodná súťaž


LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Odštepný závod Koháryho č. 2 , 934 43   L e v i c e

Verejná obchodná súťaž


Súťažné podmienky pre verejnú obchodnú súťaž

1. Vyhlasovateľ :
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
Odštepný závod Levice, Koháryho ul. 2, 934 43 Levice
IČO : 36038351
DIČ : 0036038351851
Bankové spojenie : VÚB Levice
Číslo účtu : 1503-152/0200

2. Predmet súťaže :
Nakládka listnatej guľatiny a listnatého vlákninového dreva pre SCP Ružom-
berok na dopravné prostriedky zmluvných prepravcov SCP Ružomberok.

3. Miesto realizácie :
Obvod OZ Levice

4. Podmienky účasti navrhovateľa vo verejnej obchodnej súťaži :

- výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
- čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š. p.
- referencie od odberateľov prác
- fyzická osoba predkladá doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce
a na zabezpečenie BOZP.
- doklad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami,
prepravnými prostriedkami, ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa
predmetu súťaže.
- ponúkaná cena za nakládku 1m³ podľa predmetu súťaže a objem v m³
ktorý predkladateľ návrhu dokáže naložiť za ponúkanú cenu.

Predpokladané doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiac. Nedodanie požadovanej dokumentácie a prípadné zistenie, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie z výberového konania.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na operatívne riadenie odvozu dreva podľa plánov a zmien interných a externých podmienok (ponuka/dopyt, obchod s drevom, a podobne).

5. Termíny a miesto podania návrhov :


do 31. januára 2010, 12.°° hodiny

Návrhy musia byť doručené na sekretariát riaditeľa Odštepného závodu Levice.

6. Spôsob predkladania súťažných návrhov :

- súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke, označenej heslom : „Súťaž na
nakládku dreva – neotvárať!“
- návrhy sa predkladajú v určenom termíne poštou alebo osobne,
- navrhovateľ predkladá len jeden návrh,
- navrhovateľ môže svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.


7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
7.1. Výber bude vyhodnotený podľa výšky ponúkanej ceny v €/m³ bez DPH. Množstvo podľa
preberacieho protokolu odberateľa (Hlásenie o príjme).
7.2. Kritériu „Cena“ bude priznaná váha pri vyhodnocovaní ponúk 50 %.
7.3. Vybavenosť mechanizmami a dopravnými prostriedkami, potrebnými na zabezpečenie
predmetu súťaže ich vek a technický stav, bude priznaná váha 30 %
7.4. Preferencie navrhovateľov, priznaná váha 20 %

8. Vyhodnotenie ponúk :

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
Výsledok verejnej obchodnej súťaže sa oznámi všetkým navrhovateľom v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. neprijať
žiadnu ponuku.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom rámcovú zmluvu.

V Leviciach, dňa 21.01.2010.

Ing. Dušan K r a j n i a k
Riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené