PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Revúca - obchodná verejná súťaž.


OZ Revúca - obchodná verejná súťaž.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Revúca

Námestie slobody 2, 05080 Revúca

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom nebytových priestorov v k.ú. Muráň.

 

Predmet súťaže : prenájom nebytových priestorov – bývalý areál UMD Muráň (k.ú. Muráň), okres Revúca.

Doba navrhovaného začiatku nájomnej zmluvy : od 01.08.2013.

Podmienky účasti : sú podrobne uvedené v Súťažných podmienkach.

Kritériá pre vyhodnotenie ponuky :

  • cena nájmu,
  • úhrada ceny nájmu vopred za dohodnuté obdobie .

Súťažné podmienky si uchádzači môžu vyzdvihnúť tu, alebo na hore uvedenej adrese. Kontaktná osoba : Ing. Peter Szabo, č.t. 0918334224.

Predloženie ponúk uskutočniť do 15.7.2013 do 12:00 v uzavretej obálke výrazne označenej „Súťaž – neotvárať" s uvedením „prenájom bývalého areálu UMD Muráň (k.ú. Muráň)“.

Otváranie obálok a vyhodnotenie prebehne v termínoch podľa Súťažných podmienok.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené